CZ EN Translate
Menu

Obchodní zásilka

Otázka:
snažím se zjistit výši cla při zaslání obchodního balíku z Vietnamu. Zkoušel jsem tento údaj zjistit na Vašich stránkách, avšak neúspěšně, zřejmě je výpočtová tabulka nefunkční. Program napsal: Neplatná nomenklatura zboží, i když číslo bylo vybráno dle seznamu. Jde o zásilku obleku v ceně cca 2000 Kč.
   Mohl/a byste mne prosím informovat o výši cla za tuto zásilku a o možnostech dalšího zasílání oblečení?

Odpověď:
pokud plánujete dovoz zboží z třetích zemí, nechte si přidělit číslo EORI na dobu neurčitou. Formulář žádosti k EORI naleznete v odkaze: přidělení EORI. Společně s vyplněnou žádostí, výpisem z obchodního nebo živnostenského rejstříku a rozhodnutím o přidělení čísla DIČ nebo IČ předložíte na nejbližším celním úřadu a číslo EORI Vám bude na počkání přiděleno. Tato služba je bezplatná. Seznam celních úřadů naleznete: celní úřady.


Zboží, které přichází na území EU (tedy i ČR) ze zemí mimo EU podléhá celním procedurám. Aby se mohlo dostat k příjemci, je nutné ho nejdříve v souladu s právními normami EU (Nařízení Rady (EHS) č.2913/92 celní kodex Společenství a jeho prováděcí předpis Nařízení Komise č.2454/93) propustit do režimu volného oběhu. Návrh na propuštění zboží do daného režimu podává příjemce zboží nebo jím zvolený zástupce (dále jen „deklarant“). Celní orgán na základě tohoto návrhu pouze vydává rozhodnutí v tomto řízení a nijak neparticipuje na jeho dopravě či případné další manipulaci (skladování apod.). Za předpokladu, že se v rámci tohoto řízení vyskytnou důvodné pochybnosti o správnosti deklarovaných údajů, zahájí celní úřad tzv. ověřování údajů uvedených v celním prohlášení, včetně možné fyzické kontroly obsahu zásilky. O tomto zahájení je vždy informován deklarant formou výzvy, která má náležitosti rozhodnutí.
Za předpokladu, že zboží v zásilkách je obchodní povahy (je určeno pro podnikání) je možné toto zboží deklarovat formou předložení Jednotného správního dokladu (JSD), který je určen pro zboží obchodní povahy. Zde samozřejmě můžete uplatnit „výhodu“, která plyne ze skutečnosti, že můžete být plátcem daně z přidané hodnoty. V kombinaci se zbožím, které má nulovou celní sazbu, pak pochopitelně nebude vyměřeno clo a DPH. Zásilky se nesčítají.
Forma deklarování zboží je zcela v dispozici deklaranta nebo Vás, celní úřad tento návrh přijme a vydá rozhodnutí v celním řízení z dostupných deklarovaných údajů, které jsou předloženy (včetně zboží v zásilce). Je nutné deklarovat zboží v zásilce jako zboží obchodní povahy. Pro eliminaci tohoto problému, který může vzniknout v důsledku nedeklarování tohoto údaje je nutné v komunikaci s celní deklarací České pošty, s.p - společnost KAMA, DHL nebo jiný deklarant a důsledně trvat na propuštění zboží obchodní povahy do volného oběhu formou JSD a poskytnout doklady tuto skutečnost osvědčující jako jsou: nabývací doklad ke zboží (např. faktura), dokumenty vztahující se k podnikání (Živnostenské osvědčení, registraci k DPH, EORI). Tím získáte relevantní doklad pro finanční úřad.
Bez provedení celního řízení za účelem přidělení celně schváleného určení nelze zboží uvolnit k další přepravě směrem k finálnímu příjemci zboží.
Právní předpisy k oblasti celnictví jsou dostupné z webových stránek Celní správy České republiky pod odkazem, viz legislativa a dále dle označení konkrétního předpisu.
Pro celní řízení budete potřebovat tyto doklady:
- jednotný správní doklad (JSD-možno zakoupit u spedice nebo v prodejně tiskopisů)
- fakturační doklad
- přepravní doklad
- registraci k EORI
- výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku
Pokud bude cena obleku 2 000,-Kč, bude zásilka osvobozena od cla, bude Vám vyměřeno jen DPH ve výši 21 % (cena zboží+přepravní náklady), pokud jste plátcem daně, odvedete ji v daňovém přiznání.
Sazební zařazení je možné vyhledat na stránkách celní správy v aplikaci TARIC. Názvy veškerého existujícího zboží v sazebníku nejsou uvedeny, zboží výslovně nejmenované se zařazuje do příslušné skupiny zboží jako ostatní. Zboží můžete vyhledat dle tříd a kapitol, postačí kliknout na příslušnou třídu a dále se „rozklikat“ na příslušnou podpoložku. Obleky naleznete pod třídou XI., v kapitole 62; v podkapitole 6203, podkapitoly se dále dělí odel druhu materiálu, je třeba podkapitolu „rozklikat“ na 8-10 místné číslo. Dále zadáte zemi dovozu a „rozkliknete „opatření týkající se vyhledávání“.
Stránka byla publikována dne: 26.02.2014 9:16
Skočit na začátek stránky