CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Informace k přechodným ustanovením nové úpravy povolovacího řízení podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Informace k přechodným ustanovením nové úpravy povolovacího řízení podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

S účinností k 1. 1. 2015 došlo prostřednictvím zákona č. 331/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „novela zákona o spotřebních daních“), k novelizaci zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“).
     V návaznosti na bod 5 a 6 čl. III novely zákona o spotřebních daních (Přechodná ustanovení) a uvedenou šestiměsíční lhůtu pro splnění podmínek pro vydání povolení vydává Generální ředitelství cel tuto upřesňující informaci.

Držitel povolení vydaného před 1. 1. 2015
     Novela zákona o spotřebních daních v čl. III (Přechodná ustanovení), bodě 6 stanoví, že „Podmínky pro vydání povolení podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí být v případě povolení podle bodu 5 splněny do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“
     Bod 5 přechodných ustanovení novely zákona o spotřebních daních uvádí, že „Povolení vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstává v platnosti s tím, že se jeho účinky posuzují podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; tím není dotčena doba platnosti stanovená v tomto povolení.“ Povolení dosavadních držitelů tedy zůstávají v platnosti s tím, že jejich držitelé mají na splnění zákonných podmínek 6 měsíců od nabytí účinnosti novely zákona o spotřebních daních (tedy do 30. 6. 2015). V případě, že držitel povolení požádá o změnu povolení v období 6 měsíců od účinnosti této novely, musí okamžikem vydání nového/změny povolení splňovat všechny podmínky stanovené zákonem o spotřebních daních v novelizovaném znění.

     Ze strany daňových subjektů je tedy nezbytné, aby od 1. 7. 2015 splňovaly po celou dobu trvání povolení všechny zákonem stanovené podmínky pro vydání příslušného povolení. Od 1. 7. 2015 bude příslušný správce daně splnění těchto podmínek prověřovat, nicméně již nyní je vhodné, aby daňové subjekty splnění podmínek povolení v součinnosti se správcem daně aktivně prokazovaly.

Podrobné informace k níže uvedeným bodům, zejména ke spolehlivosti, naleznete na http://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/povoleni_spd.aspx

Bezdlužnost
     Daňový subjekt je povinen prokázat bezdlužnost ve vztahu k pojistnému a k penále na veřejném zdravotním pojištění a k pojistnému a k penále na sociálním zabezpečení a k příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a to potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů. Potvrzení o bezdlužnosti předkládá osoba povinná splňovat podmínku bezdlužnosti od všech zdravotních pojišťoven (Všeobecná zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky, Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna). Potvrzení, která budou osobě povinné doručena elektronicky zásilkou prostřednictvím datové schránky, opatřená uznávaným elektronickým podpisem původce, může tato osoba přeposlat datovou schránkou příslušnému celnímu úřadu při zachování uznávaného elektronického podpisu; v ostatních případech se přílohy podávají v listinné podobě.
Podmínku bezdlužnosti musí splňovat
a) navrhovatel,
b) fyzická osoba, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu navrhovatele, je-li navrhovatelem právnická osoba,
c) fyzická osoba, která vykonává činnost statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu navrhovatele, je-li navrhovatelem právnická osoba. Tímto je myšlena fyzická osoba, která sice není přímo statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu navrhovatele, nicméně se fakticky podílí na činnosti statutárního orgánu navrhovatele, neboť činnost statutárního orgánu či jeho člena vykonává v rámci právnické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu navrhovatele či další právnické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu navrhovatele. Touto fyzickou osobou je tak osoba, která fakticky vykonává činnost statutárního orgánu navrhovatele či člena jeho statutárního orgánu, a to na nižší úrovni řetězení právnických osob a jejich statutárních orgánů ve vztahu k navrhovateli. Takovéto řetězení právnických osob není omezeno a fyzickou osobou jsou v tomto smyslu všechny osoby na všech úrovních řízení, které vystupují v rolích statutárních orgánů nebo jejich členů. Prokurista není ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku považován za statutární orgán.

Spolehlivost
V rámci prověřování spolehlivosti se zjišťuje, zda je osoba bezúhonná a dále zda v posledních 3 letech neporušila závažným způsobem daňové, celní nebo účetní předpisy. Pokud právnická osoba závažným způsobem poruší daňové, celní nebo účetní předpisy, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky spolehlivosti na osobu, která byla v době tohoto porušení v této právnické osobě statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, jako by je rovněž porušila.

Bezúhonnost
     Prokázání bezúhonnosti je jedním z předpokladů splnění podmínky spolehlivosti daňového subjektu ve smyslu § 43d - § 43e zákona o spotřebních daních. Za bezúhonnou se pro účely zákona o spotřebních daních považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku nebo pro trestný čin hospodářský, nebo se na ni hledí, jako by nebyla odsouzena.
Podmínku bezúhonnosti mají povinnost prokázat daňové subjekty cizí státní příslušnosti        
(cizinci nebo právnické osoby se sídlem mimo území České republiky) a to výpisem z evidence trestů nebo z rovnocenné písemnosti vydané státem, jehož je tato osoba státním občanem, nebo ve kterém sídlí a ve kterém se tato osoba v posledních 3 letech zdržovala, nebo sídlila nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce. Je požadováno kumulativní předložení písemností od státu, jehož je cizinec státním občanem/v němž má právnická osoba sídlo a od států, na jejichž území se cizinec v uvedeném časovém období zdržoval/právnická osoba sídlila. Výpis z evidence trestů nebo rovnocennou písemnost vydanou daným státem předloží též osoba, která je státním občanem České republiky a která se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce na území jiného státu. Nevydává-li jiný stát výše uvedenou písemnost, je možné ji nahradit čestným prohlášením učiněným před notářem nebo orgánem tohoto státu. V jiných případech není použití čestného prohlášení možné. Uvedené písemnosti, které správci daně dokládá osoba povinná prokázat svou bezúhonnost, nesmí být starší než 3 měsíce.
     U ostatních osob bude bezúhonnost prověřena příslušným správcem daně v souladu s  ustanovením § 58 odst. 1 písm. l) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, nahlédnutím do rejstříku trestů.

Podmínku bezúhonnosti musí splňovat
a) navrhovatel,
b) fyzická osoba, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu navrhovatele, je-li navrhovatelem právnická osoba,
c) fyzická osoba, která vykonává činnost statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu navrhovatele, je-li navrhovatelem právnická osoba. Tímto je myšlena fyzická osoba, která sice není přímo statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu navrhovatele, nicméně se fakticky podílí na činnosti statutárního orgánu navrhovatele, neboť činnost statutárního orgánu či jeho člena vykonává v rámci právnické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu navrhovatele či další právnické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu navrhovatele. Touto fyzickou osobou je tak osoba, která fakticky vykonává činnost statutárního orgánu navrhovatele či člena jeho statutárního orgánu, a to na nižší úrovni řetězení právnických osob a jejich statutárních orgánů ve vztahu k navrhovateli. Takovéto řetězení právnických osob není omezeno a fyzickou osobou jsou v tomto smyslu všechny osoby na všech úrovních řízení, které vystupují v rolích statutárních orgánů nebo jejich členů. Prokurista není ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku považován za statutární orgán.

Ekonomická stabilita
     Za účelem prokázání ekonomické stability je daňový subjekt povinen (pokud zákon nestanoví jinak, např. § 60a zákona o spotřebních daních) předložit správci daně ty podklady, které si správce daně nemůže opatřit sám automatizovaným způsobem, s výjimkou postupu podle písm. k).

Daňový subjekt předkládá
a) kopii přiznání k dani z příjmů,
b) účetní závěrku u osob vedoucích účetnictví,
c) výkaz o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích osob vedoucích daňovou evidenci,
[ad a), b) a c) – budou předkládány a hodnoceny za poslední dvě zdaňovací období]
d) přehled přijatých úvěrů a půjček včetně termínu splatnosti a roční výše splátek,
e) výši závazků z finančního pronájmu (leasingových závazků) se splatností do 1 roku a nad 1 rok,
f) přehled majetku zatíženého zástavním právem s uvedením jeho hodnoty,
g) výši pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti více než 180 dní a více než 360 dní,
h)poslední známou skutečnost k měsíci případně čtvrtletí předcházejícímu datu podání návrhu v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztráty u osob vedoucích účetnictví,
i) ostatní podklady potřebné pro posouzení ekonomické stability - například při přeměnách společností zahajovací rozvahu, projekt fúze, projekt rozdělení apod.,
j) zprávu auditora, předkládají pouze osoby, které mají povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem podle zákona o účetnictví,
k) konsolidovanou účetní závěrku, kterou předkládají pouze osoby, které mají povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mají povinnost podrobit se jejímu sestavení podle zákona o účetnictví.

Jednotlivé podklady k ekonomické stabilitě jsou specifikovány v příslušných formulářích pro povolovací řízení podle zákona o spotřebních daních, které lze nalézt na http://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/povoleni_spd.aspx

Oznamovací povinnost daňového subjektu
     Podle § 43j odst. 1 zákona o spotřebních daních dojde-li ke změně údajů, které jsou uvedeny v povolení a které se uvádějí v návrhu na vydání povolení, je držitel povolení povinen tuto změnu oznámit správci daně do 5 dnů ode dne, kdy nastala.
     Podle § 43j odst. 2 zákona o spotřebních daních je držitel povolení povinen ve lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z příjmů oznámit správci daně údaje potřebné pro posouzení ekonomické stability


Stránka byla publikována dne: 04.06.2015

Skočit na začátek stránky