CZ EN Translate
Menu

Informace pro cestující

 Information for Passengers  Informationen für Reisende  К сведению пассажиров 

MNOŽSTEVNÍ LIMITY PRO DOVOZ ZBOŽÍ V LETECKÉ PŘEPRAVĚ ZE ZEMÍ, KTERÉ NEJSOU ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE

1. Zboží dovážené příležitostně k osobní potřebě nebo spotřebě příjemce nebo cestujícího a členů jeho domácnosti nebo jako dar je osvobozeno od cla:
- v hodnotě 430 EUR pro cestující od 15 let,
- v hodnotě 200 EUR pro cestující do 15 let,
- v hodnotě 300 EUR pro posádky dopravních prostředků.

Paušální sazba cla: paušální sazba cla ve výši 2,5 % se použije na zboží obsažené v osobních zavazadlech cestujících, pokud hodnota zboží nepřesahuje 700 EUR.
• Tyto limity se nevztahují na alkoholické a tabákové výrobky.

2. Dovoz tabáku a tabákových výrobků cestujícími (nevztahuje se na zboží dovážené cestujícím mladším 17 let) je osvobozen od celních poplatků v rozsahu nejvýše:

- 200 cigaret, nebo 

- 100 ks doutníčků (o hmotnosti nejvýše 3 gramy za kus), nebo

- 50 ks doutníků, nebo

- 250 g tabáku ke kouření, nebo

- 100 g zahřívané tabákové výrobky (17 krabiček – 1 krabička obsahuje 6 g tabáku),

nebo jakákoliv kombinace těchto výrobků, pokud součet jejich procentních podílů nepřesáhne 100 % množství.


Dovoz tabáku a tabákových výrobků nad uvedené limity bez označení českými tabákovými nálepkami je omezen v rozsahu nejvýše:
a) cigaret 800 kusů,
b) cigarillos nebo doutníků o hmotnosti nejvýše 3 g/kus 400 kusů,
c) ostatních doutníků 200 kusů,
d) tabáku ke kouření 1 kg.

Dovoz tabákových výrobků nad uvedené limity podléhá platbě cla, spotřební dani a dani z přidané hodnoty.

3. Dovoz alkoholu a alkoholických nápojů cestujícími (nevztahuje se na zboží dovezené cestujícím mladším 17 let) je osvobozen od celních poplatků v rozsahu nejvýše:

- 1 litr alkoholického nápoje, jehož skutečný obsah lihu přesahuje 22 % objemových, nebo nedenaturovaného alkoholu s obsahem lihu nejméně 80 % objemových, nebo
- 2 litry destilátů a lihovin, aperitivů vyrobených z vína nebo alkoholu, tafia, saké nebo podobných nápojů se skutečným obsahem alkoholu nepřevyšujícím 22 % objemu,
šumivých vín, likérových vín,
- nebo jakákoliv kombinace těchto výrobků, pokud součet jejich procentních podílů nepřesáhne 100 % množství,
- 4 litry nešumivého vína,
- 16 litrů piva.

Dovoz alkoholických nápojů (s obsahem etanolu 15 % a více) bez označení českými lihovými páskami je omezen v rozsahu nejvýše 10 l konečných výrobků u lihovin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího definici a popis lihovin.

4. Dovoz léků cestujícími:
V množství odpovídajícím osobní potřebě cestujícího a přiměřené délce jeho pobytu na území ČR, popřípadě Evropské unie.


OMEZENÍ PŘI DOVOZU NEBO TRANZITU PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ

1. Veterinární zboží, zvířata

Dovoz živých zvířat a produktů živočišného původu na území EU se řídí předpisy EU a národními předpisy a je v zásadě možný pouze po provedení pohraniční veterinární kontroly s příznivým výsledkem a po zaplacení poplatku za její provedení, a s předepsanými veterinárními doklady. Celní úřad propustí do navrženého režimu zvířata v zájmovém chovu dovážená do pěti kusů, předloží-li cestující potvrzení vydané úředním veterinárním lékařem nebo při opětovném dovozu pas, a jím provedenou kontrolou dokladů nebo totožnosti nezjistí nedostatky.

2. Ochrana ohrožených živočichů a rostliny - Úmluva CITES
Dovoz je možný pouze za předpokladu splnění podmínek Úmluvy CITES a na základě povolení vydaného v zemi odeslání a povolení vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR.

3. Zbraně, střelivo, výbušniny
Střelné zbraně, sportovní zbraně, lovecké zbraně nebo historické zbraně a střelivo do těchto zbraní (dále jen „zbraň“) lze trvale dovézt na území České republiky pouze na základě povolení k dovozu, kterým se rozumí zbrojní průvodní list. Zbrojní průvodní list vydává krajské ředitelství policie, příslušné podle místa pobytu fyzické osoby, nebo v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.

Dočasně dovézt, držet nebo nosit na území České republiky nebo provézt územím České republiky zbraň lze pouze na základě povolení, kterým se rozumí zbrojní průvodní list. Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně může na základě žádosti vydat zastupitelský úřad České republiky.

Povolení k předávání a přejímání výbušnin (dovoz, tranzit) lze vydat pouze organizaci (podle § 25 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb.).

4. Návykové látky
Jakékoliv fyzické přemístění návykových látek z území jednoho státu do druhého (i v rámci EU) je možné pouze s povolením Ministerstva zdravotnictví ČR, tranzit přes území ČR je možný pouze s vývozním povolením vydaným příslušným orgánem státu původu zásilky.

5. Rostlinný materiál a zboží rostlinného původu
Dovoz rostlin a produktů rostlinného původu na území EU se řídí předpisy EU a národními předpisy a je v zásadě možný pouze po provedení dovozní rostlinolékařské kontroly. Seznam rostlin, pro které není vyžadováno rostlinolékařské osvědčení je uveden v NK (EU) 2019/2072, příloha XI, část C. 

6. Finanční prostředky
Fyzické osoby cestující ze států, které nejsou členskými státy EU, jsou povinny písemně oznámit cel­nímu úřadu dovoz platných bankovek a mincí v české a jiné měně, cestovních šeků nebo peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze, cenných papírů na doručitele nebo na řad, jakož i dalších investičních nástrojů, které jsou podepsané, ale neobsahují jméno příjemce, mince s obsahem zlata nejméně 90 % a slitky s vysokou ryzostí, jako například pruty, nugety nebo hroudy s obsahem zlata alespoň 99,5 %, v úhrnné hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší. Oznamovací povinnost má osoba i tehdy, pokud na území EU dováží opakovaně v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců finanční instrumenty v úhrnné hodnotě 10 000 EUR a vyšší. Ozna­movací povinnost plní také fyzická osoba v době, když převáží finanční prostředky právnické osoby, má-li tyto věci v okamžiku přestupu státní hranice při sobě. Tiskopis pro splnění oznamovací povinnosti je k dispozici na celním úřadě, případně na internetových stránkách CS ČR.


OMEZENÍ PRO VÝVOZ ZBOŽÍ DO ZEMÍ, KTERÉ NEJSOU ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE

Množství vyváženého zboží není limitováno kromě zboží, jehož vývoz je omezen podle zvláštních předpisů.

1. Předměty ochrany kulturních památek
Pouze s povolením příslušných orgánů státní správy, především podle zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Povolení se předkládá k potvrzení celním orgánům.

2. Úmluva o ochraně ohrožených živočichů a rostlin CITES
Vývoz je možný pouze při splnění podmínek Úmluvy CITES a na základě příslušného povolení. Dohlížejícím orgánem státní správy je především Ministerstvo životního prostředí ČR.

3. Finanční prostředky
Fyzické osoby cestující ze států, které nejsou členskými státy EU, jsou povinny písemně oznámit cel­nímu úřadu dovoz platných bankovek a mincí v české a jiné měně, cestovních šeků nebo peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze, cenných papírů na doručitele nebo na řad, jakož i dalších investičních nástrojů, které jsou podepsané, ale neobsahují jméno příjemce, mince s obsahem zlata nejméně 90 % a slitky s vysokou ryzostí, jako například pruty, nugety nebo hroudy s obsahem zlata alespoň 99,5 %, v úhrnné hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší. Oznamovací povinnost má osoba i tehdy, pokud na území EU dováží opakovaně v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců finanční instrumenty v úhrnné hodnotě 10 000 EUR a vyšší. Ozna­movací povinnost plní také fyzická osoba v době, když převáží finanční prostředky právnické osoby, má-li tyto věci v okamžiku přestupu státní hranice při sobě. Tiskopis pro splnění oznamovací povinnosti je k dispozici na celním úřadě, případně na internetových stránkách CS ČR..

4. Zbraně, střelivo, výbušniny
Střelné zbraně, sportovní zbraně, lovecké zbraně nebo historické zbraně a střelivo do těchto zbraní (dále jen „zbraň“) lze trvale vyvézt mimo území České republiky pouze na základě dvou povolení k vývozu; jedním je povolení Ministerstva průmyslu a obchodu postupem podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů; a druhým se rozumí zbrojní průvodní list se souhlasem státu, do kterého má být zbraň vyvezena. Zbrojní průvodní list vydává krajské ředitelství policie, příslušné podle místa pobytu fyzické osoby. Pro cizince, kteří nemají místo pobytu na území České republiky, útvar policie příslušný podle sídla provozovny podnikatele v oboru zbraní a střeliva, u kterého bude zbraň zakoupena. Povolení k předávání a přejímání výbušnin lze vydat pouze organizaci (podle § 25 odst. 2 zákona č.61/1988 Sb.).

5. Návykové látky
Vývoz je možný pouze s povolením Ministerstva zdravotnictví ČR.

6. Vrácení DPH
Při vývozu zboží fyzickými osobami, které nemají místo pobytu v EU, je možno požádat o vrácení daně z přidané hodnoty u zakoupeného zboží podle zákona o dani z přidané hodnoty, s použitím dokladů o nákupu obsahujících, mimo dalších povinných údajů, označení „VAT REFUND“ a „COPY“, které cestující předloží k potvrzení českým celním orgánům společně se zbožím.

informace pro cestující_2022.pdf


Stránka byla publikována dne: 18.10.2013

Skočit na začátek stránky