CZ EN Translate
Menu

     Dne 7. 1. 2013 Celní úřad pro Královéhradecký kraj odeslal panu T. H. odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. j. 347/2013-550000-11 v tomto znění:

      Dne 27. prosince 2012 obdrželo Celní ředitelství v Hradci Králové Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o  svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

     V bodě 1)  požadujete informaci, zda Celní správa České republiky financuje z veřejných prostředků či nikoliv (ať již zcela, nebo částečně) náklady na dojíždění statutárního zástupce ředitele Celního ředitelství Hradec Králové Mgr. Jiřího Pražáka z místa jeho bydliště (z České Třebové) na pracoviště (do Hradce Králové), a totéž u ředitele Celního ředitelství Hradec Králové  Mgr. Petra Kašpara (při jeho dojíždění do zaměstnání z obce Hylváty u Ústí nad Orlicí do Hradce Králové). V případě naší kladné odpovědi požadujete transparentní poskytnutí informací  v následující struktuře:
- způsob financování (např. proplácení nákladů na dojíždění do zaměstnání vlakem a autobusem, či proplácení nákladů na provoz soukromého motorového vozidla, či poskytnutí služebního motorového vozidla do dispozice).
- výše finanční částky, která byla z veřejných prostředků Mgr. Pražákovi a Mgr. Kašparovi z veřejných prostředků poskytnuta na dojíždění z jejich bydliště do zaměstnání, a to za celou dobu služebního zařazení u  Celního ředitelství Hradec Králové obou jmenovaných služebních funkcionářů
- právní důvody (zákonný titul), z kterého byly Mgr. Pražákovi a Mgr. Kašparovi kompenzovány náklady na dojíždění z bydliště do zaměstnání
- identifikace služebního funkcionáře, odpovědného za přiznání a výplatu kompenzace nákladů na dojíždění Mgr.  Pražáka a Mgr.  Kašpara z jejich bydliště do zaměstnaní z veřejných prostředků, s uvedením jména, příjmení, služební hodnosti ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb. a služebního zařazení.
 
     V bodě 2) požadujete poskytnutí veškerých informací (přezkoumatelným způsobem zaznamenaných) o veškerých připomínkách, návrzích a komentářích, které Celní ředitelství Hradec Králové uplatnilo ve vztahu ke Generálnímu ředitelství cel v souvislosti s přípravami návrhu zákona č. 17/2012 Sb., účinného od 1.1. 2013, resp. v souvislosti s legislativní činností Vlády ČR, resp. ministerstva financí v návaznosti na přípravu a zpracování návrhu zákona č. 17/2012 Sb..

     K bodu 1) sdělujeme následující:
Rozhodnutím č.j. 2351/2011-060100-11 ze dne 25. února 2011 byly Mgr. Jiřímu Pražákovi přiznány náhrady cestovních výdajů  za podmínek a ve výši jako při služební cestě podle § 149 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon  č. 361/2003 Sb.“).  Výše uvedené rozhodnutí bylo podepsáno ředitelem Celního ředitelství Hradec Králové vrchním radou plk. Mgr. Petrem Kašparem. Tato náhrada byla Mgr. Jiřímu Pražákovi přiznána z důvodu změny místa služebního působiště z původního služebního působiště  Svitavy na místo služebního působiště Hradec Králové, a to na základě výběrového řízení, tak, jak je uvedeno v rozhodnutí č.j. 6360/2010-900000-401 ze dne 16. února 2011. Toto rozhodnutí bylo podepsáno ředitelem Generálního ředitelství cel vrchním státním radou plk. JUDr. Ing. Pavlem Novotným v zastoupení 1.zástupcem generálního ředitele Generálního ředitelství cel vrchním státním radou plk. Mgr. Karlem Mojžíšem. Celková finanční částka, která byla Mgr. Jiřímu Pražákovi vyplacena za dobu jeho služebního zařazení u Celního ředitelství Hradec Králové, tj. od  4. února 2011 do 31. prosince 2012, činí 109.315,-Kč. Mgr. Jiří Pražák měl povolené soukromé motorové vozidlo, náhrady mu byly propláceny ve výši hromadného dopravního prostředku. 

     Ředitel celního ředitelství Mgr. Petr Kašpar nepožadoval a nebyly mu vyplaceny žádné náhrady ani kompenzace po dobu jeho služebního zařazení u Celního ředitelství Hradec Králové (ode dne 1. dubna 2001 až do 31. prosince 2012).  

     K bodu č. 2) sdělujeme, že Celní ředitelství Hradec Králové uplatnilo připomínky v souvislosti s přípravami návrhu zákona č. 17/2012 Sb. a to dopisem č.j. 4029/2009-060100-12 ze  dne 20. března 2009. Připomínky k jednotlivým ustanovením byly zpracovány do tabulky, která tvoří přílohu č. 1 tohoto sdělení. Žádné jiné připomínky Celní ředitelství Hradec Králové k připravované novele zákona o Celní správě neuplatnilo.

 

 

 Přílohy:
Přehled připomínek uplatněných dne 20. března 2009 k návrhu zákona č. 17/2012 Sb.


plk. Ing. Rudolf Vzorek
vedoucí odboru 01  - Právní 
a zástupce ředitele celního úřadu
         

Stránka byla publikována dne: 10.01.2013 9:29
Skočit na začátek stránky