CZ EN Translate
Menu

Nový systém PoUS pro důkazy o statusu zboží Unie

Dne 1. 3. 2024 bude spuštěn nový transevropský systém pro uchovávání, správu a vyhledávání důkazů o celním statusu zboží Unie a celních manifestů (dále jen „systém PoUS“ = Proof of Union Status) vyvinutý Evropskou komisí v souladu s pracovním programem k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (dále jen „UCC“) a prováděcím nařízení Komice (EU) č. 2023/1070 o technických postupech pro vývoj, údržbu a používání elektronických systémů pro výměnu a uchovávání informací podle UCC.

Celní správa ČR se k systému PoUS stejně jako všechny ostatní členské státy Unie, připojí k datu jeho uvedení do provozu, tj. 1. 3. 2024.

Systém PoUS umožňuje komunikaci mezi celními orgány a hospodářskými subjekty v oblasti potvrzování celního statusu zboží Unie údaji T2L nebo T2LF.

Hospodářské subjekty budou od 1. 3. 2024 povinně používat systém PoUS k podávání žádostí o potvrzení důkazu o statusu zboží Unie v souladu s čl. 199 odst. 1 písm. b) a c) prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením UCC (dále jen „UCC-IA“), a žádostí o registraci důkazu v případě schválených vydavatelů v souladu s čl. 128 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2014/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (dále jen „UCC-DA“) ve formě T2L/T2LF a dále ke správě používání důkazu po jeho předložení příslušnému celnímu úřadu.

Systém PoUS v současné verzi neumožňuje propojení s jinými obchodními nebo účetními systémy, které by zajistilo integraci potřebných dat (tzv. System-to System). Na tento zásadní nedostatek upozorňovala Celní správa ČR spolu s ostatními členskými státy Unie Evropskou komisi. Evropská komise zahájila přípravu potřebných úkonů vedoucích k implementaci změn do systému PoUS, které by dané propojení S2S umožnily.

Přístup k systému PoUS – hospodářské subjekty

Žádost o přístup do systému PoUS se podává prostřednictvím elektronického formuláře uvedeném na internetových stránkách Celní správy ČR. V záložce Formuláře online, v sekci Formuláře celní řízení je k dispozici formulář Žádost o udělení přístupu do evropského portálu obchodníka.

On-line formuláře (celnisprava.cz)

Po udělení přístupového oprávnění získá hospodářský subjekt přístup do Portálu obchodníka, kde se po přihlášení dostane do systému PoUS. Odkaz na portál obchodníka je uveden na internetových stránkách Celní správy ČR v záložce Aplikace, v sekci Clo pod názvem Trader Portal (AEO, ZISZ, INF, REX, ICS2, PoUS).

UUM&DS (europa.eu)

Žádost o potvrzení důkazu celního statusu zboží Unie

Hospodářské subjekty žádají o potvrzení důkazů celního statusu zboží Unie údaji T2L/T2LF prostřednictvím systému PoUS. Příslušný celní úřad žádost posoudí a následně potvrdí přidělením referenčního čísla MRN, které je uvedeno v systému PoUS. Hospodářský subjekt si ze svého systému může vytisknout MRN na dokladu o registraci statusu.   

Žádost o registraci důkazu celního statusu zboží Unie

V případě zjednodušeného postupu schváleného vydavatele je podána žádost o registraci důkazů celního statusu zboží Unie údaji T2L/T2LF prostřednictvím systému PoUS. V případě, že nebude nařízena kontrola rizikovou analýzou ani pracovníkem celního úřadu, bude důkazu automaticky přiděleno referenční číslo MRN. Schválený vydavatel si ze svého systému může vytisknout MRN na dokladu o registraci statusu.  

Oznámení o předložení důkazu celního statusu zboží Unie

Při předložení zboží celnímu úřadu poté, co zpětně vstoupí na celní území Unie, se uvede MRN důkazu celního statusu jednou z následujících forem:

 • Prostřednictvím systému PoUS (oznámení o předložení)
 • Pomocí čárového kódu
 • Předložením dokladu o registraci statusu.

  Celní úřad předložený důkaz posoudí a rozhodne o použití důkazu, čímž je jeho platnost ukončena.

  Změny při prokazování celního statusu zboží Unie prostřednictvím faktury


  V souladu s čl. 201 UCC-IA dnem zahájení provozu systému PoUS již nebude možné potvrzovat a uznávat faktury nad 15 000 EUR jako důkaz o celním statusu zboží Unie.

  Další změny pro zjednodušený postup schváleného vydavatele


  V souladu s čl. 128 odst. 2 UCC-DA schválený vydavatel již nebude moci potvrzovat důkaz na faktuře nebo přepravním dokladu u zboží s hodnotou nad 15 000 EUR. Takové potvrzení bude muset být evidováno v systému PoUS prostřednictvím T2L/T2LF.

  Schválený vydavatel již nebude muset pořizovat kopii každého vydaného dokladu T2L/T2LF. T2L/T2LF budou evidovány pouze elektronicky v systému PoUS.

  Doklady T2L/T2LF vystavené před 1.3.2024


  Důkazy o celním statusu zboží Unie vystavené na dokladech T2L/T2LF před 1. 3. 2024 budou akceptovány bez nutnosti jejich zpracování hospodářskými subjekty nebo celními úřady předložení v systému PoUS.

   

Stránka byla publikována dne: 22.02.2024

Skočit na začátek stránky