CZ EN Translate
Menu

CLO

​​​

Clo
, resp. celní poplatek, je dávka vybíraná státem při přechodu zboží přes celní hranici. Stát, nebo skupina států je používá jako tzv. ochranářský prostředek (aby ochránil svůj vnitřní trh před zbožím z okolních zemí), jako prostředek ekonomické formy politického boje a v neposlední řadě jako prostředek, jak získat peníze. Vybírání cla kontroluje celní správa (celní úřad) té dané země a upravuje ho celní zákon.

Dělení cel

Obchodně politické dělení

 • Autonomní - clo je stanoveno rozhodnutím státu nezávisle na mezinárodní smlouvě
 • Smluvní - clo je určeno podle mezinárodní smlouvy (bilaterální i multilaterální)

Dělení z hlediska pohybu zboží

 • Vývozní - platí se za vyvezené zboží. Není příliš běžné, týká se např. vývozu strategických komodit (ropa) a často je uvaleno za fiskálním účelem.
 • Dovozní - platí se za dovezené zboží
 • Tranzitní - platí se za zboží, procházející územím státu

Dělení z hlediska účelu

 • Fiskální - účelem je příjem státního rozpočtu. Jedná se o původní účel použití cel, v současnosti však slouží cla pro fiskální účely pouze okrajově.
 • Ochranná (protekcionistická) – chrání domácí výrobce před konkurencí ze zahraničí. Tato cla lze dále dělit:
  • Prohibitivní - clo, které je tak vysoké, že úplně zabraňuje dovozu daného zboží.
  • Skleníková - má chránit nově se rozvíjející sektor domácího hospodářství (tzv. infant industry) před zahraniční konkurencí. Mělo by být dočasné do doby, než se odvětví etabluje, a postupně uvolňované, aby bylo odvětví tlačeno k efektivní výrobě.
  • Antidumpingová (vyrovnávací) - dodatečné clo, které je uvaleno na zboží, jehož cena je nižší než je běžná cena v zemi vývozu (dumping) a je s to poškodit domácí výrobce.
  • Preferenční – snížené clo, které se vztahuje na zboží pocházející ze zemí, kterým bylo uděleno zvýhodnění před ostatními. Toto clo bývá poskytováno v rámciVšeobecného systému preferencí Světové obchodní organizace (WTO).
 • Odvetná (retorzní) – jsou cla uvalená na zboží z jiného státu za jeho obchodní politiku.
 • Vyrovnávající (kompenzační) – tato cla mají za účel vyrovnat sníženou cenu dováženého zboží, které je zahraniční vládou subvencováno (například zemědělská produkce a podobně).
 • Vyjednávací (negociační) - slouží jako vyjednávací prostředek při obchodně-politických jednáních.

Dělení cel z hlediska výpočtu

 • Specifická – jsou stanovena pevnou částkou za určitou fyzickou jednotku (např. za tunu nebo za kus).
 • Valorická – stanoví se jako procentuální částka z hodnoty zboží.
 • Diferencovaná (kombinovaná) - hodnota cla se počítá jako kombinace předešlých zmíněných.

Přehled antidumpingových a vyrovnávacích opatření EU

Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí přehled antidumpingových a vyrovnávacích opatření EU vůči třetím zemím. Formulář dotazu na přehled obsahuje jako třídicí kritéria název výrobku v českém nebo anglickém jazyce, země či kódy KN nebo TARIC. U vybraného výrobku jsou uvedeny podrobné údaje o jeho celním zařazení, zemi původu nebo dovozu, případně o výrobci nebo dovozci z této země, má-li stanovenou individuální výši antidumpingového či vyrovnávacího cla nebo přijal-li závazek. Dále jsou zde uvedeny hypertextové odkazy na příslušné komunitární předpisy, v nichž je možné vyhledat podrobnosti k danému případu.​

Skočit na začátek stránky