CZ EN Translate
Menu

Aktuální informace o přístupu Bývalé jugoslávské republiky Makedonie k úmluvám ke dni 1. 7. 2015

Dnem 1. 7. 2015 přistoupí Bývalá jugoslávská republika Makedonie k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím, zveřejněné v Úředním věstníku ES č. L 226 ze dne 13. 8. 1987, v platném znění (dále jen „Úmluva o společném tranzitním režimu“) a Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku, zveřejněné v Úředním věstníku ES č. L 134 ze dne 22. 5. 1987, v platném znění.

Dnem 1. 7. 2015 by měla být rozhodnutím Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim změněna Úmluva o společném tranzitním režimu ve smyslu doplnění jazykových poznámek v příloze B1 a B6, hlavě III dodatku III Úmluvy o společném tranzitním režimu a ve smyslu změn tiskopisů uvedených v přílohách C1, C2, C4, C5 a C6 dodatku III Úmluvy o společném tranzitním režimu.

V současné době probíhá v této věci písemná schvalovací procedura, která bude ukončena dne 15. 6. 2015. V případě, že smluvní strany Úmluvy o společném tranzitním režimu nepodají k návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim připomínky, bude toto rozhodnutí přijato a vstoupí v platnost dnem 1. 7. 2015.

Po přijetí zmíněného rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim a jeho zveřejnění v Úředním věstníku EU bude nutné provést změny v záručních listinách a osvědčení u všech vydaných jistot v režimu tranzitu (obdobným způsobem jako bylo aplikováno naposledy u přístupu Turecka k úmluvám a přístupu Chorvatska k EU).

V průběhu nadcházejících dnů budou o této skutečnosti informováni Celním úřadem pro Jihočeský kraj (úřadem záruky) uživatelé/ručitelé souborných jistot a uživatelé povolení zproštění povinnosti zproštění povinnosti poskytnout jistotu v tranzitním režimu.

O schválení a zveřejnění rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim, kterým bude změněna Úmluva o společném tranzitním režimu, Vás budeme bezodkladně informovat.

Detailní informace o změnách v záručních dokladech a osvědčení v souvislosti s přijetím uvedeného rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim budou zveřejněny bezodkladně po jeho přijetí a zveřejnění v Úředním věstníku EU.


Stránka byla publikována dne: 10.06.2015

Skočit na začátek stránky