CZ EN Translate
Menu

Informace celní správy České republiky pro cestující při dovozu zboží na území EU ze třetích zemí (nečlenské země EU)


MN​​OŽSTEVNÍ LIMITY ZBOŽÍ​​​​

Osvobození zboží dováženého cestujícími ze třetích zemí od cla, daně z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně (SPD) se vztahuje na dovoz zboží neobchodní povahy, tedy určeného pro osobní potřebu dovážející osoby nebo jako dar pro soukromou osobu, kdy dovoz se uskutečňuje pouze příležitostně.

 

PENĚŽNÍ PRAHOVÉ HODNOTY

Dovoz zboží cestujícím v letecké dopravě je v tuzemsku osvobozen od daně do výše hodnoty zboží odpovídající částce 430 EUR na osobu. Dovoz zboží cestujícím v rámci rekreačního nebo sportovního létání je v tuzemsku osvobozen od daně do výše hodnoty zboží odpovídající částce 300 EUR na osobu. Při dovozu zboží cestujícím mladším patnácti let se částka snižuje na částku 200 EUR na osobu.
Do celkové výše hodnoty zboží osvobozeného od daně nelze započítat jen část hodnoty některého dovezeného zboží.

Do celkové výše hodnoty zboží osvobozeného od daně se nezapočítává hodnota

a) cigerety a tabákové výrobky, alkohol, pohonné hmoty - viz množstevní limity tohoto zboží (jsou uvedeny níže)
b) zboží, které je dočasně dovezeno cestujícím do tuzemska,
c) zboží dováženého nazpět po jeho dočasném vývozu cestujícím,
d) léčiv nezbytných pro osobní potřebu cestujícího.

 

MNOŽSTEVNÍ OMEZENÍ ZBOŽÍ DOVÁŽENÉHO CESTUJÍCÍMI DO ČR V LETECKÉ DOPRAVĚ

Tato osvobození vychází ze zákona o DPH a jsou platná pouze pro Českou republiku.

Od cla, DPH a SPD se osvobodí

a) 200 cigaret ,
b) nebo 100 doutníčků do 3 gramů ,
c) nebo 50 doutníků ,
d) nebo 250 g tabáku ke kouření.
e) nebo množství zahřívaných tabákových výrobků, které obsahují 100 g tabáku.​

Každé množství v písm. a) až písm. e​) představuje 100 % celkového povoleného množství tabákových výrobků - tzn. nelze povolit současně vše, je možno poměr výrobků kombinovat tak, aby součet nepřekročil 100 %. Například: kombinace 100 cigaret a 50 doutníčků.

Od cla, DPH a SPD se dále osvobodí zboží (dovážené cestujícími):

a) celkem 1 litr alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu vyšším než 22 % obj. nebo nedenaturovaného lihu o obsahu nejméně 80 % obj.,
b) celkem 2 litry alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu alkoholu nejvýše 22 % obj.

Každé množství v písm. a) a písm. b) představuje 100 % celkového povoleného množství - tzn. nelze povolit současně vše, je možno poměr výrobků kombinovat tak, aby součet nepřekročil 100 %.
Například: kombinace 0,5 litru lihovin a 1 litr meziproduktů o obsahu do 22 % obj.

c) celkem 4 litry tichého vína a 16 litrů piva.

Upozornění:
Osvobození od cla, DPH a SPD u tabákových výrobků a alkoholických nápojů se neposkytne osobám mladším 17 let.

d) pro každý motorový dopravní prostředek se osvobozují od cla, DPH a SPD pohonné hmoty dovážené v běžné nádrži vozidla a navíc nejvýše 10 litrů v přenosné nádobě.
e) léčiva v množství odpovídajícím osobní potřebě cestujících

Upozornění:  
Uvedené limity jsou platné jak pro zahraniční fyzické osoby přijíždějící do EU, tak i pro tuzemské osoby vracející se ze zahraničí a nelze je slučovat pro více osob ani je odečítat, pokud je úhrnná vlastní hodnota dováženého zboží vyšší. 

Za zboží dovážené cestujícím s výše uvedeným osvobozením od cla se považuje také zboží dovážené v osobních zavazadlech cestujícího nebo v prostorech dopravních prostředků, kterými cestující vstupuje do EU.

Další možnosti osvobození zboží od dovozního cla např. osobního majetku dováženého osobami při převedení jejich obvyklého místa pobytu v zahraničí na území Společenství nebo žáky nebo studenty přijíždějícími k dlouhodobému pobytu na území Společenství nebo dováženého v souvislosti s ukončením dočasného pobytu mimo území Společenství stanoví Nařízení Rady (EHS) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.

 

PAUŠÁLNÍ SAZBA CLA​​

Valorická jednotná sazba cla činí 2,5 %, limit pro její uplatnění je 700 EUR.  Je použitelná pouze jedná-li se o dovoz zcela neobchodní povahy.

Valorická jednotná sazba cla ve výši 2,5 % se uplatní na zboží obsažené v zásilkách zasílaných mezi soukromými osobami nebo obsažené v osobních zavazadlech cestujících, pokud skutečná hodnota zboží podléhajícího dovoznímu clu nepřesahuje 700 EUR na jednu zásilku n
ebo c
estujícího.

Valorická jednotná sazba cla se nevztahuje na zboží, u nějž je v celním sazebníku ve sloupci celní sazba uvedeno „bez“, a na zboží kapitoly 24 celního sazebníku (tabák a tabákové výrobky), které je obsaženo v zásilce nebo osobních zavazadlech cestujících v množstvích převyšujících množství, které je osvobozeno od dovozních poplatků.

 

ZÁSILKY ZBOŽÍ NE​PATRNÉ HODNOTY

Osvobození od cla se poskytuje u zásilek zboží nepatrné hodnoty. Limit, který vyjadřuje pojem "zásilka zboží nepatrné hodnoty" a týká se všech zásilek, které jsou odesílány přímo ze třetí země (není členem EU) příjemci, který se nachází na celním území Společenství (EU), je stanoven na částku 150 EUR. Osvobození od cla se však netýká alkoholických výrobků, parfémů a toaletních vod, tabáku a tabákových výrobků.

Od dovozního cla nejsou osvobozeny

a)      alkoholické výrobky,
b)      parfémy a toaletní vody,
c)      tabák a tabákové výrobky

 

ZÁSILKY ZBOŽÍ MEZI SOUKROMÝMI OSOBAMI

Od dovozního cla je osvobozeno zboží neobchodní povahy v každé zásilce jen do hodnoty 45 EUR, včetně hodnoty zboží uvedeného níže, aniž by příjemce odesílateli cokoli platil.

a) tabákové výrobky:

50 kusů cigaret, nebo
25 kusů cigarillos (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 gramy na kus), nebo
10 kusů doutníků, nebo
50 gramů tabáku na kouření, nebo
úměrná souprava těchto výrobků;

b) alkoholické nápoje:

–      destiláty a lihoviny se skutečným obsahem alkoholu vyšším než 22 % objemových; nedenaturovaný ethylalkohol s obsahem alkoholu 80 % objemových nebo více: 1 litr, nebo
–      destiláty a lihoviny, aperitivy vyrobené z vína nebo alkoholu, tafia, saké nebo podobné nápoje s obsahem alkoholu nepřevyšujícím 22% objemových; šumivá vína, likérová vína: 1 litr nebo úměrná souprava těchto výrobků, a
–      nešumivá vína: 2 litry;

c) parfémy:

50 gramů, nebo toaletní vody: 0,25 litru.

 

OSVOBOZENÍ OD PROKÁZÁNÍ PŮVODU ZBOŽÍ

Výrobky, které se zasílají v malých zásilkách soukromých osob adresovaných soukromým osobám nebo které se nacházejí v osobním zavazadle cestujícího, se bez předložení osvědčení o původu podle formuláře A nebo prohlášení na faktuře považují za původní výrobky a je jim poskytnuto preferenční zacházení, pokud se jedná o dovozy neobchodního charakteru a je učiněno prohlášení, že jsou splněny předpoklady pro použití tohoto oddílu, přičemž o správnosti tohoto prohlášení nesmí být pochyb.

Dovozy, které se uskutečňují příležitostně a sestávají výlučně z výrobků, které jsou určeny k osobní potřebě nebo spotřebě příjemců nebo cestujících nebo jejich rodinných příslušníků, se považují za dovozy neobchodního charakteru, pokud je z povahy a množství výrobků zřejmé, že jsou určeny k neobchodním účelům.

Celková hodnota výrobků kromě toho nesmí u malých zásilek přesahovat 500 eur a u výrobků nacházejících se v osobním zavazadle cestujících 1 200 eur.
​​

 

VÝVOZ ZBOŽÍ

Mimo zákazů a omezení pro některé druhy vyváženého zboží (veterinární zboží, předměty kulturní hodnoty, zbraně střelivo a výbušniny, návykové látky a léky, finanční prostředky) nejsou v EU při vývozu zboží, které nemá obchodní charakter, uplatňována žádná vývozní cla, ani jiné vývozní poplatky.​​​Stránka byla publikována dne: 18.07.2023 9:23
Skočit na začátek stránky