CZ EN Translate
Menu

Stěhování fyzických osob

V rámci přestěhování mezi členskými státy EU nepodléhá osobní majetek fyzických osob celním formalitám.

 

Podmínky pro osvobození od dovozního cla jsou upraveny nařízením Rady č. 1186/2009. Podle níže uvedených podmínek mají fyzické osoby osvobozené své osobní věci, které při stěhování na území ČR (EU) s sebou přivážejí.

 

OSVOBOZENÍ OD DOVOZNÍHO CLA

KAPITOLA I


Osobní majetek fyzických osob dovážený při přenesení jejich obvyklého místa pobytu ze třetí země do Společenství Článek 3 Za podmínek stanovených v článcích 4 až 11 je od dovozního cla osvobozen osobní majetek fyzických osob dovážený při přenesení  jejich obvyklého místa pobytu na celní území Společenství.

Článek 4

Osobní majetek  je osvobozen od dovozního cla, jestliže:

a) byl, s výjimkou zvláštních případů odůvodněných okolnostmi, v držení dotyčné osoby, a jedná-li se o nespotřebitelné věci, byl užíván v bývalém obvyklém místě pobytu nejméně šest měsíců přede dnem, ke kterému tato osoba ukončila obvyklý pobyt v třetí zemi odeslání;

b) je v novém obvyklém místě pobytu určen ke stejnému účelu užívání.
Členské státy navíc mohou vázat jeho osvobození od dovozního cla na podmínku, že z něj byla v zemi původu nebo v zemi odeslání vybrána obvyklá cla nebo daně.

Článek 5

1. Osvobození od dovozního cla mohou využít pouze osoby, které měly obvyklé místo pobytu mimo celní území Společenství nepřetržitě po dobu nejméně dvanácti měsíců.

2. Příslušné orgány však mohou povolit výjimku z pravidla uvedeného v odstavci 1 za podmínky, že osoba prokáže, že měla v úmyslu zdržovat se mimo celní území Společenství po dobu nejméně dvanácti měsíců.

Článek 6

Od dovozního cla nejsou osvobozeny:

a) alkoholické výrobky;
b) tabák a tabákové výrobky;
c) dopravní prostředky k obchodnímu použití;
d) předměty použitelné při výkonu povolání  jiné než přenosné nástroje a přístroje potřebné k výkonu povolání. SC 42/423LÚřední věstník Evropské unie L 324/25

Článek 7

1. S výjimkou mimořádných okolností je osobní majetek osvo­ bozen od dovozního cla, pokud je navržen v celním prohlášení na propuštění do volného oběhu ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne, ke kterému osoba zahájila obvyklý pobyt na celním území Společenství.

2. Osobní majetek může být ve lhůtě uvedené v odstavci 1 propuštěn do volného oběhu najednou nebo postupně.

Článek 8

1. Až do uplynutí  lhůty dvanácti měsíců ode dne přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu nesmí být osobní majetek osvobozený od dovozního  cla zapůjčen, zastaven, pronajat ani převeden za úplatu nebo bezúplatně, aniž by o tom byly příslušné orgány předem informovány.

2. Při výpůjčce, zástavě, pronájmu nebo převodu uskutečněném před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1 se na dotyčný majetek uplatní dovozní clo podle sazby platné ke dni výpůjčky, zástavy, pronájmu nebo převodu podle druhu a na základě celní hodnoty, kterou příslušné orgány k tomuto dni zjistí nebo stanoví.

Článek 9

1. Odchylně od čl. 7 odst. 1 lze osobní majetek osvobodit od dovozního cla i tehdy, byl-li v celním prohlášení navržen na propuštění do volného oběhu přede dnem, kdy osoba zahájila obvyklý pobyt na celním území Společenství, pokud osoba prohlásí, že zde obvyklý pobyt skutečně zahájí do šesti měsíců. Toto prohlášení  je spojeno se složením  jistoty, jejíž formu a výši stanoví příslušné orgány.

2. Použije-li  se odstavec 1, počítá se lhůta uvedená  v čl. 4 písm. a) ode dne  dovezení  osobního  majetku  na  celní  území Společenství.

Článek 10

1. Jestliže dotčená osoba  z důvodů vyplývajících z jejího povolání opustila třetí zemi, kde měla obvyklé místo pobytu, aniž má současně obvyklý pobyt na celním území Společenství, ale hodlá jej zde později zahájit, mohou příslušné orgány osvobodit od dovozního cla osobní majetek, který tato osoba za tímto účelem na uvedené území dopraví.

2. Osobní majetek uvedený v odstavci 1 je osvobozen od dovozního cla za podmínek stanovených v článcích 3 až 8, přičemž:

a) lhůty uvedené v čl. 4 písm. a) a čl. 7 prvním pododstavci se počítají ode dne dovezení osobního majetku na celní území Společenství;

b) lhůta uvedená v čl. 8 odst. 1 se počítá ode dne zahájení obvyklého pobytu dotčené osoby na celním území Společenství.

3. Osobní majetek je osvobozen od dovozního cla za podmínky, že osoba prohlásí, že skutečně zahájí obvyklý pobyt na celním  území Společenství  ve lhůtě, kterou  stanoví  příslušné orgány podle okolností. Tyto orgány mohou vyžadovat, aby bylo toto prohlášení spojeno se složením jistoty, jejíž formu a výši stanoví.

Článek 11
Příslušné orgány se mohou odchýlit od čl. 4 písm. a) a b), čl. 6 písm. c) a d) a článku 8, je-li dotčená osoba nucena přenést své obvyklé místo pobytu ze třetí země na celní území Společenství v důsledku mimořádných politických okolností.

Stránka byla publikována dne: 13.01.2010 9:31
Skočit na začátek stránky