CZ EN Translate
Menu

Brexit - Preferenční předpisy se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

Pravidla a způsoby prokazování preferencí jsou s platností od 1.1.2021 upraveny Kapitolou 2, Přílohami ORIG-1 až ORIG-6 (naleznete na internetových stránkách původu CS ČR zde), které jsou součástí Dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (dále jen „UK“), Úřední věstník EU č. L 444/2020  a články 68, 69 NK 2015/2447 (dále jen „IA“).

Vystavování dokladů o původu a prokazování preferencí s UK

Při dovozu do EU:

1) Jednorázová deklarace o původu, která musí mít v textu deklarace uvedeno číslo EORI vývozce, jež mu bylo přiděleno v UK (zde lze ověřit). Kód pro přiznání preference je U 116 - deklarace o původu (čl. ORIG.19).

2) Deklarace o původu pro více zásilek stejných výrobků (dlouhodobá deklarace) s číslem EORI vývozce. V dlouhodobé deklaraci musí být popsány původní výrobky, jichž se deklarace týká a délka platnosti deklarace může být uvedena maximálně 12 měsíců. Veškerý dovoz výrobků uvedených v dlouhodobé deklaraci se musí uskutečnit během uvedeného období. Dovozce by měl předkládat kopii dlouhodobé deklarace o původu (pro umožnění ztotožnění zboží) při každém jednotlivém dovozu. Kód pro přiznání preference je U 118 - deklarace o původu pro více zásilek totožných produktů (čl. ORIG.19).

3) Informovanost dovozce o tom, že produkt je původní. Tento druh preference může uplatnit pouze dovozce, který má k dispozici veškeré informace od vývozce (např: fyzicky nebo přímým přístupem v jeho informačním systému) na základě kterých spolehlivě prokáže, že zboží splňuje kritéria pro získání preferenčního původu. Pokud tyto informace dovozce nemá a vývozce mu je odmítá vydat, může jej požádat o vystavení deklarace o původu. Kód pro přiznání preference je U 117 - informovanost dovozce (čl. ORIG.21).

Při reexportu v EU:

1) Náhradní deklarace o původu, kterou vystavuje EU vývozce nebo přeposílatel, na zboží dovezené z UK s deklarací o původu do jedné ze zemí v EU a pod celním dohledem dojde k následnému přeposlání celé nebo rozdělené zásilky do jiné země EU nebo na jiné místo v EU. Podoba náhradní deklarace se vystavuje v souladu s podmínkami odstavce 2 článku 69 IA.

Při vývozu z EU:

1) Deklarace o původu, kterou může vystavit EU vývozce pouze do hodnoty zboží 6000 EUR.

2) Deklarace o původu s číslem REX (zde lze ověřit), kterou vystavuje vývozce registrovaný v EU a nezáleží na hodnotě vyváženého zboží. O registraci do systému REX si může požádat vývozce, který je usazen na celním území EU u svého celního orgánu příslušné členské země. Číslo REX se uvede do textu deklarace. Oba typy deklarací mohou být jednorázové i dlouhodobé. EU vývozce může potvrdit původ vyváženého zboží pouze v případě, že má veškeré doklady, které spolehlivě prokazují, že je zboží původní v souladu s výše uvedenými zákony.

Podmínky pro přiznání preference:

Deklarace o původu může být vyhotovena v době platnosti dohody (nejdříve 1.1.2021) a může být vystavena pouze na faktuře nebo jiném dokladu, který dostatečně podrobně popisuje původní výrobky tak, aby byla možná jejich identifikace. Jazyková znění deklarací jsou uvedena v Příloze ORIG-4. V textu deklarace může být uveden původ zboží pouze Unie/Union (EU) nebo Spojené království/the United Kingdom (UK), dvojitou indikaci (EU/UK) nelze použít.  Pod deklarací musí být uveden datum (pokud není uveden v samotném dokladu) a musí být uvedeno jméno vývozce. Deklarace o původu nemusí být vývozcem vlastnoručně podepsána. Pravidla původu popsané v této dohodě se můžou použít na i na zboží, které bylo v době vstupu dohody v platnost v režimu tranzitu nebo pod celním dohledem a které bude předloženo nejpozději do 12 měsíců od vstupu dohody v platnost.

Platnost dokladu o původu: 12 měsíců.

Dodatečné vystavení: do 3 let od dovozu a pouze v těch případech, pokud si dovozce v době dovozu o preferenci nepožádal. Pokud si v době dovozu o preferenci požádal a preference mu nebyla přiznána (např. neměl doklady prokazující původ u informovanosti dovozce), nemůže již o dodatečné přiznání preference požádat.

Osvobození od důkazu původu: drobné zásilky 500 EUR, zavazadla cestujících 1200 EUR.

Zboží dovezené z UK s potvrzeným původem EU: při dovozu z UK lze přiznat preferenci pouze na zboží původní v UK. 

Pozn.: Výše uvedené informace dokumentují stávající situaci, pokyny k Dohodě EU – UK se stále tvoří, po jejich schválení může dojít ke změnám ve výše uvedeném textu.


Stránka byla publikována dne: 01.02.2021

Skočit na začátek stránky