CZ EN Translate
Menu

Mimořádné autonomní obchodní preferenční opatření pro Pákistán

        Evropský parlament schválil návrh nařízení, které zavádí mimořádné autonomní obchodní preference pro Pákistán. Nařízení vstoupí v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku EU (předpoklad publikace v Úředním věstníku EU 14. 11. 2012 a vstupu v platnost 15. 11. 2012) a použije se do 31. prosince 2013. Text nařízení schválený Evropským parlamentem je k dispozici na internetových stránkách Evropské komise:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0350+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS#BKMD-27

        Produkty pocházející z Pákistánu, které budou zahrnuty v příloze I nařízení, budou při dovozu do EU osvobozeny od cla. Pro produkty pocházející z Pákistánu, které budou zahrnuty v příloze II nařízení, budou otevřeny celní kvóty, které budou spravovány Komisí v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

        Celní orgány poskytnou autonomní preferenční zacházení po předložení osvědčení o původu zboží FORM A vydané příslušným orgánem Pákistánu, které bude v kolonce 4 obsahovat poznámku „Antonomous measure – Regulation (EU) No 1029/2012“.

        Pro deklarování v celním prohlášení pro autonomní obchodní preference se použijí následující kódy:

  • v kolonce 34 JSD kód země PK
  • v kolonce 36 JSD kód 300, v případě celní kvóty kód 320
  • v kolonce 44 JSD nový kód certifikátu U065

        Vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o preferenční zacházení v rámci Všeobecného systému preferencí (GSP), nepoužijí se pro uplatnění preferenčního opatření v kolonce 36 JSD kódy 200 ani 220 (v případě celních kvót).

 


Stránka byla publikována dne: 05.11.2012

Skočit na začátek stránky