CZ EN Translate
Menu

Stanoviska k sazebnímu zařazení zboží

Prostřednictvím elektronického formuláře aplikace Elektronická evidence nezávazných vyjádření a stanovisek (dále jen „aplikace EENVS“) lze podávat žádosti o vydání stanovisek k sazebnímu zařazení zboží (dále jen „SSZ“).

Jedná se o SSZ konkrétního zboží až do úrovně podpoložky kombinované nomenklatury, obecných dotazů z oblasti sazebního zařazení zboží, případně výkladu kombinované nomenklatury (příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987, o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění). Oprávněnými celními orgány pro vydávání SSZ jsou referát Celní nomenklatury odboru 21 Generálního ředitelství cel, v případech celostátního nebo mezinárodního významu, a v ostatních případech oddělení 20 a 21 jednotlivých celních úřadů.

Aplikace EENVS poskytuje žadatelům o vydání SSZ přístup ke všem žádostem, které podali a také k příslušným výstupům z aplikace EENVS (např. SSZ), jež byly na základě těchto žádostí vydány. Současně aplikace EENVS poskytuje informace o datu podání žádosti, číslu jednacím, pod nímž Celní správa České republiky (dále jen "CS") žádost vyřizuje, o útvaru, kterému byla přidělena k vyřízení a dále informace o stavu, v němž se příslušná žádost nachází. Kdykoliv je tak možno ověřit informace související s podanou žádostí.

Využívání aplikace EENVS umožňuje efektivní a rychlý způsob podávání žádostí a získání potřebných informací. Veškerá následující komunikace po podání žádosti, prostřednictvím elektronického formuláře, probíhá prostřednictvím datové schránky anebo emailu, pokud není při podání žádosti zvolen žadatelem způsob komunikace písemně formou poštovní zásilky. Dokumenty odesílané žadateli datovou schránkou nebo emailem jsou opatřeny elektronickým podpisem CS.

Aplikace EENVS je uživatelům přístupná na internetových stránkách CS, kde je nutno se před jejím prvním použitím zaregistrovat do portálu CS. Při registraci nový uživatel vyplní svoje jméno nebo firmu, emailovou adresu a zvolí si heslo. Po úspěšném odeslání těchto údajů je do emailové schránky uživatele zasláno potvrzení o registraci s jeho uživatelským jménem a heslem, kterými se bude přihlašovat do aplikace EENVS.

Do portálu CS je možno se zaregistrovat pod následujícím odkazem, kterým se zároveň vstupuje i do aplikace EENVS:

Vstup do aplikace EENVS

Upozornění

SSZ vydávaná prostřednictvím aplikace EENVS nejsou závaznou informací o sazebním zařazení zboží (dále jen „ZISZ“) ve smyslu článku 33 celního kodexu Unie. V případě podání žádosti o vydání ZISZ je potřeba postupovat v souladu s ustanoveními celního kodexu Unie. Podrobnější informace o podání žádosti o vydání ZISZ, včetně formuláře a všeobecných informací k jeho vyplnění jsou uvedeny na internetových stránkách CS:

www.celnisprava.cz pod odkazem: Clo, daně, obchod se zbožím > Sazební zařazení > Závazné informace o sazebním zařazení

Stránka byla publikována dne: 13.01.2021 11:12
Skočit na začátek stránky