CZ EN Translate
Menu

Dovoz, vývoz a průvoz návykových látek a léků

Vývoz návykových látek, přípravků, prekurzorů a pomocných látek (uvedených ve vyhlášce 123/2006 Sb.) je možný jen s vývozním povolením ministerstva zdravotnictví (seznam látek je uveden v přílohách k zákonu č. 167/1998 Sb.).

Dovoz návykových látek, přípravků a prekurzorů je možný jen s dovozním povolením ministerstva zdravotnictví a vývozním povolením ze státu původu zásilky, pokud je tam pro vývoz vyžadováno.

Vývozní a dovozní povolení se nevyžaduje pro případy uvedené v § 20 odst. 2 a § 21 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb.

Tranzit je možný jen s vývozním povolením ministerstva zdravotnictví a vývozním povolením ze státu původu zásilky, pokud je tam pro vývoz takové povolení vyžadováno. Zásilka nesmí být během dopravy vyložena z dopravního prostředku.

Návykové látky, přípravky a prekurzory se nesmějí umisťovat v celních skladech, svobodných pásmech a svobodných skladech.

LÉKY

Cestující

Léky, které se prodávají v zemích mimo území Evropského společenství, mohou být dováženy do ČR pouze v objemu, který odpovídá běžné osobní potřebě po dobu trvání cesty po území ČR/EU (např. dovolená, návštěva apod.).


Zásilky

Oblast léčiv upravuje zákon č. 378/2007 Sb. v platném znění, o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodujícími orgány státní správy jsou Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“), jde-li o humánní léčiva, a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen „ÚSKVBL“), jde-li o veterinární léčiva.

Pro dovoz léčivých přípravků ze třetích zemí se požaduje „povolení k výrobě léčivých přípravků“. Dovoz mohou provádět pouze osoby, kterým byla tato činnost povolena SÚKLem, v případě humánních léčiv, nebo ÚSKVBLem, v případě veterinárních léčiv. Seznam povolených výrobců je uveden na adrese www.sukl.cz v odkazu „Povolení výrobci“ a www.uskvbl.cz.

Třetími zeměmi se rozumějí všechny státy s výjimkou členských států EU a států sdružených v Evropském hospodářském prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko).

Rozhodnutí o povolení k výrobě léčivých přípravků obsahuje:
• identifikaci subjektu,
• druh a rozsah povolené výroby, včetně seznamu léčivých přípravků, které budou dováženy,
• adresu/y místa/míst výroby a kontroly jakosti,
• jména a příjmení kvalifikovaných osob,
případně povinnosti uložené žadateli

Zákazy a omezení pro oblastl léků a léčiv

Stránka byla publikována dne: 20.03.2013 14:42
Skočit na začátek stránky