CZ EN Translate
Menu

Základní informace

Celní správa České republiky je jedním z orgánů státní správy, které se podílejí na ochraně práv duševního vlastnictví. Při výkonu svých pravomocí v této oblasti se řídí zejména následujícími předpisy:

-nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003,

-prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1352/2013 ze dne 4. prosince 2013, kterým se zavádějí formuláře upravené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány,

-zákonem č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví,ve znění pozdějších předpisů,

-vyhláškou č. 358/2014 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.

Zboží podléhající celnímu dohledu

Žádost o přijetí opatření k zabránění porušování práv duševního vlastnictví ve vztahu ke zboží, které podléhá celnímu dohledu

Žádost o přijetí opatření se podává u Celního úřadu pro Královéhradecký kraj

Oprávnění podat žádost

Následující osoby a subjekty jsou oprávněny v rozsahu, v jakém jsou oprávněny zahájit řízení o tom, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví, v členském státě nebo členských státech, kde mají celní orgány přijmout opatření, podat:

Vnitrostátní nebo unijní žádost:     

a) držitelé práv;

b) kolektivní správci práv duševního vlastnictví podle čl. 4 odst. 1 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o vymáhání práv duševního vlastnictví;

c) profesní subjekty ochrany práv podle čl. 4 odst. 1 písm. d) směrnice 2004/48/ES;

d) seskupení ve smyslu čl. 3 bodu 2 a čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012, skupiny výrobců ve smyslu článku 118e nařízení (ES) č. 1234/2007 nebo podobné skupiny producentů uvedené v právních předpisech Unie o zeměpisných označeních, zejména v nařízeních (EHS) č. 1601/91 a (ES) č. 110/2008, které zastupují producenty produktů používajících zeměpisná označení, nebo zástupci takovýchto skupin, a hospodářské subjekty oprávněné používat zeměpisné označení, jakož i kontrolní subjekty nebo orgány příslušné pro takové zeměpisné označení;

Vnitrostátní žádost:        

a) osoby nebo subjekty, které mají oprávnění užívat práva duševního vlastnictví a které držitel práva formálně zmocnil k podání návrhu na zahájení řízení o tom, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví;

b) skupiny producentů stanovené v právních přepisech členských států o zeměpisných označeních, které zastupují producenty produktů používajících zeměpisná označení, nebo zástupci takovýchto skupin, a hospodářské subjekty oprávněné používat zeměpisné označení, jakož i kontrolní subjekty nebo orgány příslušné pro takové zeměpisné označení.

Unijní žádost:

držitelé výlučné licence vztahující se na celé území dvou nebo více členských států, pokud je držitel práva formálně zmocnil v těchto členských státech k podání návrhu na zahájení řízení o tom, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví.

Práva duševního vlastnictví, kterých se může žádost týkat:

a) ochranná známka;

b) (průmyslový) vzor;

c) autorské právo nebo jakékoli související právo stanovené vnitrostátními nebo unijními právními předpisy;

d) zeměpisné označení;

e) patent stanovený vnitrostátními nebo unijními právními předpisy;

f) dodatkové ochranné osvědčení pro léčivé přípravky stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky;

g) dodatkové ochranné osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 ze dne 23. července 1996 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin;

h) odrůdové právo Společenství stanovené v nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství;

i) odrůdové právo stanovené vnitrostátními právními předpisy;

j) topografie polovodičového výrobku stanovená vnitrostátními nebo unijními právními předpisy;

k) užitný vzor, pokud je vnitrostátními nebo unijními právními předpisy chráněn jako právo duševního vlastnictví;

l) obchodní název, pokud je vnitrostátními nebo unijními předpisy chráněn jako výlučné právo duševního vlastnictví.

Žádost o přijetí opatření se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze k prováděcímu nařízení Komise (EU) č. 1352/2013.

Zboží, které celnímu dohledu nepodléhá

Žádost o přijetí opatření na vnitrostátním trhu k zabránění porušování práv duševního vlastnictví ve vztahu ke zboží, které celnímu dohledu nepodléhá

Žádost o přijetí opatření na vnitrostátním trhu se podává u Celního úřadu pro Královéhradecký kraj.

Oprávnění podat žádost

Podat žádost o přijetí opatření na vnitrostátním trhu může osoba, která je oprávněna vymáhat právo duševního vlastnictví podle zákona upravujícího vymáhání práv z průmyslového vlastnictví nebo podle autorského zákona.

Práva duševního vlastnictví, kterých se může žádost týkat

Žádost o přijetí opatření na vnitrostátním trhu se musí prokazatelně vztahovat k právu duševního vlastnictví vymahatelnému na území České republiky.

Žádost o přijetí opatření na vnitrostátním trhu se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze vyhlášky č. 358/2014 Sb.

 

Stránka byla publikována dne: 07.01.2021 9:47
Skočit na začátek stránky