CZ EN Translate
Menu

Novela zákona o pohonných hmotách k 1. 7. 2015

V souvislosti s připravovanou novelou zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“) bude současně novelizován zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohonných hmotách“). Novela zákona byla v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednávána jako Sněmovní tisk č. 417 a v Senátu Parlamentu ČR jako Senátní tisk č. 82, s předpokládanou účinností od 1. 7. 2015.
Novela zákona o pohonných hmotách mimo jiné nově upravuje kauce, jako jednu z podmínek registrace distributora pohonných hmot. Dle zákona o pohonných hmotách je distributor pohonných hmot povinen poskytnout kauci ve výši 20 000 000 Kč, která se poskytuje složením částky na zvláštní účet celního úřadu nebo bankovní zárukou. Celní úřad na žádost distributora pohonných hmot sníží kauci na 10 000 000 Kč, splní-li tento distributor podmínky pro snížení kauce. Distributorovi pohonných hmot, kterému byla snížena kauce, vzniká v souvislosti se snížením kauce oznamovací povinnost. Okruh údajů potřebných pro posouzení splnění podmínek pro snížení kauce, které je distributor pohonných hmot povinen celnímu úřadu sdělovat, zveřejní celní úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup. Celé znění informace zde
Do zákona o pohonných hmotách se zavádí nová oznamovací povinnost distributora pohonných hmot (§ 6ka zákona o pohonných hmotách). Distributor pohonných hmot je povinen celnímu úřadu hlásit údaje, které se vztahují k distribuci pohonných hmot za daný kalendářní měsíc, které orgány Celní správy České republiky nebo orgány Finanční správy České republiky potřebují pro řádný výkon své působnosti. Cele znění informace zde.


Stránka byla publikována dne: 09.06.2015

Skočit na začátek stránky