CZ EN Translate
Menu

Daně v celní správě

  
  
Poznámky
Informace o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské Unie

Daň je definována jako plnění ve prospěch veřejnoprávní korporace bez ohledu na vnější označení, které musí být uloženo na základě zákona. Procesním předpisem upravujícím správu daní je zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Správa spotřebních daní je v České republice upravena zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Tento zákon je v průběhu let neustále novelizován, nejen proto, aby byl slučitelný s právní úpravou Evropské unie. Od 1. 1. 2004 jsou jediným správcem spotřebních daních celní orgány.

Předmětem spotřební daně jsou tzv. vybrané výrobky, kterými jsou minerální oleje, líh, pivo, víno, meziprodukty a tabákové výrobky, a dále surový tabák. Spotřebními daněmi, jsou tedy dle ustanovení § 1 odst. 3 zákona o SPD:

  •  daň z minerálních olejů
  •  daň z lihu
  •  daň z piva
  •  daň z vína a meziproduktů
  •  daň z tabákových výrobků
  • daň ze surového tabáku
  • daň ze zahřívaných tabákových výrobků

Ekologické daně (daně z paliv, aut, uhlí, elektřiny apod.) jsou nástroje, které umožňují zahrnutí škod, které způsobuje lidská činnost životnímu prostředí, do cen produkce. V rámci první etapy ekologické daňové reformy byl přijat zákon č. 261/2007 Sb., kterým se zavadí tzv. „ekologické daně“. V této oblastí rozlišujeme následující daně:

  • daň ze zemního plynu a některých dalších plynů (část čtyřicátá pátá zákona č. 261/2007 Sb.)
  • daň z pevných paliv (část čtyřicátá šestá zákona č. 261/2007 Sb.)
  • daň elektřiny (část čtyřicátá sedmá zákona č. 261/2007 Sb.)

Pro určitou blízkost problematiky se správou spotřebních daní byly celní orgány pověřeny i správou pokuty za neuvedení povinného podílu biopaliv na trh. Na základě Směrnice č. 2009/30/ES, kterou se členské země EU zavazují postupně nahrazovat fosilní paliva palivy z obnovitelných zdrojů, bylo nutné upravit problematiku používání biopaliv v pohonných hmotách v národní legislativě. Tato problematika je v národní legislativě upravena zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Se vstupem České republiky do Evropské unie 1. května 2004 zůstaly celní organý správcem daně z přidané hodnoty pouze při dovozu zboží ve vybraných případech jak stanovuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Skočit na začátek stránky