CZ EN Translate
Menu

Oznamovací povinnost osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji

        Dne 29. prosince 2014 byl ve Sbírce zákonů ČR v částce 131 vyhlášen zákon č. 331/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.Tímto zákonem byla do stávajícího zákona o spotřebních daních vložena nová část sedmá, která upravuje nakládání se zvláštními minerálními oleji. V nových ustanoveních je definována skupina minerálních olejů, skupina osob, která s těmito minerálními oleji nakládá, stanovena registrační a oznamovací povinnosti těchto osob a dále jsou definovány podmínky registračního řízení. 
        Podle přechodného ustanovení uvedeného v bodě č. 9 se každá osoba nakládající se ZMO ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za osobu nakládající se zvláštním minerálním olejem registrovanou podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
        Po 1. 4. 2015 je třeba, aby subjekt průběžně sledoval seznam osob nakládajících se ZMO, který bude zveřejněn na webu Celní správy ČR. V tomto seznamu budou uvedeny subjekty, které podaly včas návrh na registraci, a o návrhu dosud nebylo rozhodnuto (tj. zda subjekt splnil podmínky podle přechodného ustanovení a dále se na něj pohlíží jako na registrovanou osobu) a dále zda již bylo rozhodnuto o registraci a s jakým výsledkem. Kompletní znění informace z oblasti nakládání se ZMO naleznete zde
        Registrované osoby stanovenu oznamovací povinnost od 1. 1. 2015. Rozsah oznamovací povinnosti je stanoven v § 134zf zákona o spotřebních daních. Veškerá oznámení podle tohoto ustanovení se podávají elektronicky. Forma a struktura jednotlivých druhů oznámení je zveřejněna na webový stránkách Celní správy ČR zde.


Stránka byla publikována dne: 02.01.2015

Skočit na začátek stránky