CZ EN Translate
Menu

Oznamovací povinnost osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem

Dne 29. prosince 2014 byl ve Sbírce zákonů ČR v částce 131 vyhlášen zákon č. 331/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tímto zákonem byla do stávajícího zákona o spotřebních daních vložena nová část sedmá, která upravuje nakládání se zvláštními minerálními oleji.
V nových ustanoveních je mimo jiné od 1. 1. 2015 uložena osobám nakládajícím se zvláštními minerálními oleji povinnost oznamovat správci daně údaje uvedené v ustanovení § 134zf odst. 1 až 3 zákona o spotřebních daních, a to ve lhůtách uvedených níže.  
V souladu s ustanovením § 134zf odst. 5 zákona o spotřebních daních se tato oznámení podávají elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Formuláře oznámení a znění celé informace jsou zveřejněny na webových stránkách Celní správy ČR zde a to v sekci Daně/Tiskopisy/Formuláře pro nakládání se zvláštními minerálními oleji.


Stránka byla publikována dne: 03.02.2015

Skočit na začátek stránky