CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • FAQ
      • Doprava lihovin, vína a meziproduktů a piva mezi členskými státy EU

Doprava lihovin, vína a meziproduktů a piva mezi členskými státy EU

​​V rámci Evropské unie (EU) je volný pohyb zboží. Zboží s celním statusem zboží Unie nepodléhá celnímu dohledu (celním předpisům). Doprava zboží mezi členskými státy EU, které podléhá spotřební dani (vybrané výrobky), je předmětem kontroly podle daňových předpisů. Správcem DPH v rámci obchodování mezi členskými státy EU je daňová správa (finanční úřady).

​Dne 27. 02. 2020 vstoupila v platnost SMĚRNICE RADY (EU) č. 262/2020 ze dne 19. prosince 2019, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (dále jen „směrnice 262“). Některá ustanovení směrnice 118 platí do 13. února 2023. Doprava podle ustanovení směrnice 118 může probíhat až do 13. února 2024. Přechodná ustanovení a platnost – články 54 až 57 směrnice 262.

Problematiku dopravy vybraných výrobků mezi členskými státy EU a jejich zdanění upravuje směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008, o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS, v konsolidovaném znění (dále jen „směrnice 118") http://eur-lex.europa.eu/search.html?instInvStatus=ALL&or0=DTS%3D3,DTS%3D0&or1=DTT%3DL&DTN=0118&DTA=2008&qid=1401773947943&DTC=false&DTS_DOM=ALL&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL. Zdanění piva, vína a lihovin v EU upravuje směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992, o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0083&DTA=1992&qid=1433136190791&DB_TYPE_OF_ACT=directive&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&typeOfActStatus=DIRECTIVE&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL.

 

Dopravu vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu upravuje nařízení Komise (EHS) č. 3649/92, ze dne 17. prosince 1992, o zjednodušeném průvodním dokladu pro pohyb výrobků podléhajících spotřební dani, které byly propuštěny pro domácí spotřebu v odesílajícím členském státě, uvnitř Společenství http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=3649&DTA=1992&qid=1432210845957&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL a nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0436&from=CS.

 

Dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně upravuje nařízení Komise (ES) č. 684/2009, ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0684&DTA=2009&qid=1432210904788&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL.

 

Nařízení jsou přímo aplikovatelné předpisy EU. K tomu aby jejich ustanovení platila v ČR, nemusí být zapracována do národní legislativy ČR. Směrnice musí být zapracovány do národní legislativy. Výše uvedené směrnice jsou zapracovány do zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění (dále jen „zákon 353").

V § 4 odst. 5 zákona 353, je uvedeno množství vybraných výrobků (dále jen „VV"), uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území ČR a určených pro osobní spotřebu, u kterého se nemusí prokazovat zdanění. To znamená, pokud se nebude jednat o VV pro účely podnikání, že osoba, která toto množství VV skladuje nebo dopravuje, nemusí mít k těmto VV žádný doklad podle § 5 zákona 353 prokazující jejich zdanění. Při posouzení, zda VV jsou určeny pro podnikání nebo pro osobní spotřebu, správce daně může rozhodnout o tom, že za VV určené pro osobní spotřebu lze považovat i větší množství, než je uvedené v § 4 odst. 5 zákona 353.

 

Dále se bude jednat o VV dopravované pro účely podnikání.

V případě dopravy VV uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě EU na daňové území ČR se osoba, která VV přijímá, musí registrovat jako plátce daně u místně příslušného správce daně (celního úřadu), oznámit tomuto správci daně množství dopravovaných VV a poskytnout zajištění příslušné spotřební daně.

Povinnost registrovat se k dani mají i osoby, které na daňové území ČR dopravují vybrané výrobky ve VDO, u kterých při jejich uvedení do VDO nevzniká povinnost daň přiznat a zaplatit.​

Zdaňovacím obdobím pro VV s výjimkou VV dovážených ze třetích zemí je podle ustanovení § 17 zákona 353 kalendářní měsíc. Sazby spotřební daně z vína a meziproduktů jsou stanoveny v § 96 zákona 353, z lihu v § 70 zákona 353 a z piva v § 85 zákona 353.

 

U piva je několik sazeb spotřební daně v závislosti na velikosti pivovaru (ročním objemu výroby piva). V případě dopravy do nebo z jiného členského státu EU je nutné potvrzení o velikosti pivovaru, aby mohla být uplatněna snížená sazba daně z piva. Toto potvrzení vydává správce daně. Při dopravě v režimu podmíněného osvobození od daně (z/do daňového skladu) se tato informace uvádí do dokladu eAD (elektronický průvodní doklad).

 

Dopravu VV v režimu volného daňového oběhu upravují §§ 28a až 30h zákona 353.

Příjemce/odesílatel VV má oznamovací povinnost vůči příslušnému správci daně (celnímu úřadu). Pro dopravu VV uvedených do volného daňového oběhu se povolení nevydává.

Informace k dopravě VV ve VDO EMCS - elektronický systém pro evidenci a sledování doprav vybraných výrobků | Celní správa ČR (celnisprava.cz)

Tiché víno může být v ČR dopravováno s průvodním dokladem pro dopravu vinařských produktů nebo obchodním dokladem (faktura, dodací list) podle nařízení vlády č. 143/2015 Sb., o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky.   

 

Plátci daně, který dopraví VV uvedené do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky do jiného členského státu, vzniká nárok na vrácení daně za podmínek stanovených v § 14 zákona 353.

 

Dopravu v režimu podmíněného osvobození od daně (doklad eAD) upravují §§ 24 až 28 zákona 353. K přijímání VV v režimu podmíněného osvobození od daně je třeba povolení k provozování daňového skladu podle ustanovení § 19a a násl. zákona 353 nebo povolení k opakovanému přijímání VV v režimu podmíněného osvobození od daně podle ustanovení § 22 a násl. zákona 353 nebo povolení k jednorázovému přijetí VV v režimu podmíněného osvobození od daně podle ustanovení § 23 a násl. zákona 353 (okamžikem přijetí VV toto povolení zaniká - § 23c zákona 353).

 

Elektronický přenos průvodních dokladů při dopravě VV v režimu podmíněného osvobození od daně umožňuje elektronický systém pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (excise movement and control system - dále jen „EMCS"). K přístupu do EMCS je potřeba povolení k elektronické komunikaci s celním úřadem http://www.celnisprava.cz/cz/dane/spd-system-emcs/Stranky/default.aspx. Na této stránce jsou zveřejněny i další informace k dopravě VV v režimu podmíněného osvobození do daně.

V případě povolení podle ustanovení §§ 19a a 22 zákona 353 se poskytuje zajištění daně podle ustanovení § 21 zákona 353. U povolení podle ustanovení § 23 zákona 353 se zajišťuje daň na VV uvedené v povolení. Pokud jsou VV dopravovány do jiného členského státu EU, příjemce v daném členském státu EU musí mít příslušné povolení od svého správce daně.

 

Žádosti na vydání povolení jsou zpoplatněny podle sazebníku části I položky 1 bodu 1. písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, částkou 1.000 Kč. Povolovací řízení se vede podle ustanovení §§ 43a až 43q zákona 353. Podle ustanovení § 43i zákona 353 je lhůta k vyřízení žádosti 60 dnů.

Skladovat a odesílat VV v režimu podmíněného osvobození od daně může pouze provozovatel daňového skladu.

 

Líh/lihoviny, na který se vztahuje povinnost značit líh podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, v platném znění (dále jen „zákon 307"), musí být nejpozději v okamžiku jeho uvedení do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky označen kontrolní páskou ke značení lihu. Líh lze značit pouze na místě, které je

uvedeno v rozhodnutí o registraci osoby povinné značit líh, vydávaném správcem daně, jako místo značení lihu. Místo značení lihu může být v ČR nebo u zahraničního dodavatele lihu.

Z daňového území ČR může být líh dopravován podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona 307, pouze neznačený českou kontrolní páskou ke značení lihu.

Osoba povinná značit líh je povinna se registrovat podle zákona 307. Jednou z podmínek této registrace je poskytnutí kauce.

 

Podle ustanovení § 19 zákona 307, osoba povinná značit líh je povinna poskytnout kauci ve výši:

- 100 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze označit nejvýše 2 000 litrů lihu,

- 500 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze označit nejvýše 25 000 litrů lihu, nebo

- 5 000 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze označit více než 25 000 litrů lihu.

 

V případě, že osoba povinná značit líh poskytla kauci ve výši 100 000 Kč, nesmí v jednom kalendářním roce uvést do volného daňového oběhu líh ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litru v množství větším než 500 litrů lihu.

Nepoužité vrácené kontrolní pásky se z uvedeného ročního množství odečítají. Nakládání s kontrolními páskami a vracení kontrolních pásek upravuje vyhláška č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu, v platném znění.

 

Vhodnost místa značení lihu a jeho vybavenost sledovacím zařízením jsou upravené v ustanovení §§ 21 a 22 zákona 307. Případy kdy je zakázáno značit líh jsou uvedeny v § 12 zákona 307.

 

Prodej na dálku upravuje článek 36 směrnice 118. VV uvedené do volného daňového oběhu zasílané do jiného členského státu EU podléhají spotřební dani v členském státě určení (doručení zásilky nebo dokončení přepravy). Podmínky pro zasílání VV se v členských státech EU liší. V ČR je zasílání VV (uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky) na území jiného členského státu EU upraveno §§ 33k a 33l zákona 353. Podle ustanovení § 33k zákona 353 oznámení správci daně o zasílání VV na území jiného členského státu EU musí mít stanovený obsah a musí být provedeno před odesláním VV. Formulář tohoto oznámení neexistuje.

Zákaz a omezení prodeje a podávání alkoholických nápojů upravuje § 11 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění (dále jen „zákon 65“).

Tiskopisy k registraci, povolovacímu řízení a tiskopisy pro dopravu VV jsou k dispozici zde  https://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/danove-tiskopisy.aspx.

 

Další informace k povolovacímu řízení najdete zde https://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/povoleni_spd.aspx

 

Další související informace je možné získat u příslušného správce spotřebních daní (celního úřadu). Kontaktní údaje jednotlivých celních úřadů jsou zveřejněné zde http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/scu.aspx.

 

Zákony, vyhlášky a nařízení vlády je možné vyhledat zde http://www.zakonyprolidi.cz

Předpisy EU jsou k dohledání zde http://eur-lex.europa.euStránka byla publikována dne: 20.02.2023 14:02
Skočit na začátek stránky