CZ EN Translate
Menu

Celní správa ČR

Celní správa České republiky vybírá cla, daně, zajišťuje některé bezpečnostní úkoly a kontroluje dodržování různých povinností. Je zřízena Zákonem č. 17​/2012 o Celní správě České republiky.

Organizace celní správy

Celní správa má dva základní stupně. Jednak je to Generální ředitelství cel sídlící v Praze a druhým stupněm jsou celní úřady, kterých je v České republice patnáct. Celní úřady jsou v krajských městech (14) a patnáctý je na letišti Václava Havla - Celní úřad Ruzyně v Praze. Nadřízeným orgánem Celní správy ČR je Ministerstvo financí ČR.

Počty pracovníků

V Celní správě ČR pracuje téměř šest tisíc pracovníků, z nichž je přibližně 4,5 tisíce celníků a dále to jsou občanští zaměstnanci. Celníci vykonávají službu na základě zákona o služebním poměru příslušníků ozbrojených sborů (Zákon č. 361/2003 Sb.). Pracovní vztah občanských zaměstnanců stanovuje zákoník práce.

Kompetence

Níže jsou uvedeny stručné a zjednodušené informace o jednotlivých kompetencích. Podrobnější informace můžete nalézt příslušných sekcích, kam se dostanete z hlavního menu.

Clo a celní řízení

Celní správa ČR vyměřuje a vybírá clo ze zboží, které je dováženo ze zemí, které nejsou v EU. Při celním řízení rozhoduje, zda bude zboží propuštěno na celní území EU, případně do jakého režimu. Obdobně Celní správa ČR rozhoduje zda může být zboží vyváženo z EU, případně prováženo přes území EU. Při té příležitosti kontroluje, zda jsou dodržovány všechny zákazy a omezení. Clo je vybíráno na základě celních prohlášení. 80 % vybraného cla je zasíláno do rozpočtu EU, jako takzvaný „tradiční vlastní zdroj" a 20 % jde do rozpočtu České republiky. Celkové množství vybraného cla činí ročně přibližně 9 miliard Kč.

Vzhledem k tomu, že z celního hlediska má Česká republika s výjimkou mezinárodních letišť pouze vnitřní hranice (sousedí pouze se státy EU), většina dováženého zboží je na hranicích EU propuštěna příslušnou celní správou do režimu tranzitu. Zboží je dopraveno do ČR a finální celní řízení pak provádějí celní úřady v ČR (vybírají příslušné clo, rozhodují o propuštění do příslušného režimu, který stanoví jak lze se zbožím nakládat). To je i důvodem, proč stále v ČR existuje celní správa vykonávající svoji tradiční roli. Obdobně je tomu při vývozu zboží mimo státy EU, pouze v obráceném pořadí.

Území České republiky je součástí celní unie v rámci EU a z toho důvodu jsou zde uplatňovány přímo předpisy EU.

Správa spotřebních a ekologických daní

Pod správou spotřebních a energetických daní je možno si představit nejen výběr zmíněných daní, ale např. povolování daňových skladů, vydávání tabákových nálepek, kontrolu dodržování podmínek pro provozování daňových skladů, kontrolu zařízení pro výrobu alkoholu a alkoholických nápojů, dohled nad přepravou zboží z jiného členského státu EU, které za normálních okolností podléhá spotřební dani, ale je při dopravě od daně dočasně osvobozeno atd. Mezi spotřební daně patří daň z minerálních olejů, daň ze surového tabáku, daň z tabákových výrobků, daň z lihu, daň z piva, daň z vína a meziproduktů. Ekologickými daněmi jsou daň z elektřiny, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů a daň z pevných paliv. Ročně je Celní správou ČR vybráno u spotřebních daní přibližně 165 miliard Kč.

Kontrola Intrastatu

Pokud firmy a podnikatelé v rámci své obchodní činnosti v EU zobchodují a převezou přes hranice České republiky zboží v hodnotě vyšší než 12 milionů Kč během jednoho kalendářního roku, mají povinnost o těchto transakcích souhrnně informovat statistický úřad. Hlášení se provádí za pomoci speciální webové stránky, která je k dispozici na webu Celní správy ČR. Ta rovněž kontroluje, zda tzv. zpravodajské jednotky (tedy firmy a podnikatelé) povinnost splnily.

Trestní řízení

Celní správa České republiky se vyjma tradičních úkolů správního orgánu zabývá též odhalováním příslušných druhů kriminality. Generální ředitelství cel je orgánem činným v trestním řízení a jako tzv. pověřený celní orgán vede trestní řízení například v řízení o trestných činech spáchaných porušením celních a daňových předpisů či na úseku drogové kriminality. Jeho příslušníci reagují také na měnící se trendy v trestné činnosti a aktivně se věnují boji proti kriminalitě páchané i za pomoci informačních a komunikačních technologií. Součástí jejich činnosti je aktivní využívání mezinárodní spolupráce. ​

​​Kon​​trola mýta a elektronické dálniční známky

​Celní správa ČR kontroluje, zda bylo zaplaceno mýtné za použití zpoplatněných silnic a dálnic vozidly nad 3,5 tuny, a dále zda za jízdu  osobních vozidel a autobusů po dálnicích byly zaplaceny elektronické dálniční známky. ​

Vybírání a vymáhání pokut a některých poplatků

Celní správa ČR vybírá a vymáhá některé pokuty a poplatky, které byly uloženy jinými správními orgány, pokud nebyly dobrovolně zaplaceny. Jedná se například o pokuty, které byly uloženy Policií ČR v blokovém řízení a nebyly zaplaceny, nebo o poplatky za odběr podzemních vod a za znečišťování vod.

Kontrola hazardních her a dodržování zákazu reklamy na nepovolené nebo neohlášené hazardní hry

Při kontrole celní orgány zjišťují, jestli jsou splněny všechny zákonné povinnosti pro jejich provozování, zejména jejich povolení od ministerstva financí a příslušné obce. Kontrolován je nejen provoz kasin a heren, ale také zda nedochází k nabízení nepovolených her na internetu. Cílem kontrol v hernách je odhalování nelegálních hracích automatů a zda jsou splněny všechny podmínky pro provozování her. Zvláštní pozornost je věnována dodržování zákazu reklamy na nepovolenou nebo neohlášenou hazardní hru.

Kontrola nelegálního zaměstnávání cizinců

Celní správa ČR kontroluje u cizinců ze zemí mimo EU pracovní povolení pro Česko republiku a jejich platnost. Zaměstnavatelé pak musejí plnit informační povinnost vůči úřadu práce, pokud zahraniční zaměstnance s povolením k práci zaměstnávají. Zjištěná porušení Celní správa ČR předává oblastním inspektorátům práce, které zahajují správní řízení.

Kontrola zaměřená na odhalování přepravy drog a jejich prekurzorů

Česká republika se zavázal potírat přepravu drog a prekurzorů (zjednodušeně – prekurzory jsou látky, které jsou k výrově drog používány). Na letištích, ale i ve vnitrozemí Celní správa ČR provádí kontroly, zdali k nelegální přepravě drog a prekurzorů nedochází.

Ochrana práv duševního vlastnictví

V případě dovozu může celní správa zadržet zboží, případně pozastavit propuštění zboží na území EU, pokud je zde domněnka, že zboží porušuje práva k duševnímu vlastnictví. Nejčastěji se jedná o ochranné známky, což znamená, že zboží má na sobě neoprávněně registrovanou značku. Majitel ochranné známky může požádat o ochranu své známky v celé EU právě prostřednictvím Celní správy ČR. Na vnitřním trhu může Celní správa ČR zasáhnout obdobným způsobem jako při přestupu přes vnější hranice EU. Celní správa může zboží porušující práva k duševnímu vlastnictví zajistit a následně zničit (používá se, pokud je porušeno např. autorské právo a opět právo k ochranné známce). Za určitých okolností (ochranná známka musí být odstraněna) lze takové zboží i poskytnout pro humanitární účely.

Ochrana volně žijících druhů zvířat a rostlin

Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin stanovuje podmínky, za jakých je možno nakládat s ohroženými volně žijícími druhy, ale také výrobky z nich. Některý obchod je zcela zakázán, některý je možné provádět jen na základě speciálního povolení. Celní správa ČR pak kontroluje, zda jsou splněny zmíněné podmínky při přestupu státní hranice. V případě zjištění porušení podmínek, nemůže celní správa zboží propustit. Může to být nepříjemné zejména při návratu z dovolené, pokud si cestující dováží větší množství korálů nebo lastur.

Kontrola převozu finanční hotovosti

Při přestupu hranic EU mají cestující povinnost nahlásit, že převážejí hotovost ve větší výši než 10 000 EUR a jejich ekvivalent. Tato povinnost se týká rovněž převozu jiných hodnot, které mohou sloužit jako platební prostředek, např. zlato, diamanty. Celní správa ČR plnění této povinnosti kontroluje a v případě, že povinnost není splněna, může hotovost zajistit.

Kontrola omezení plateb v hotovosti

V ČR je stanovena maximální částka 270 000 Kč, kterou lze poskytnout v hotovosti. Vyšší částky musí být zaplaceny bezhotovostně. A kontrolovat tuto povinnost může i Celní správa ČR a rovněž může za porušení této povinnosti udělovat pokuty.

​Zákazy a omezení bezpečnostního charakteru

Celní správa kontroluje některé záležitosti bezpečnostního charakteru. Jedná se jak o převoz přes státní hranice České republiky, tak vývoz, dovoz a průvoz přes hranice EU. Jsou to následující oblasti: Střelné zbraně, střelivo, výbušniny, zbraně, výrobky jejichž držení je z bezpečnostních důvodů omezeno, vojenský materiál, zboží dvojího užití, radioaktivní látky a radioaktivní materiál, chemické zbraně, mučicí nástroje, biologické agens a toxiny. Kromě toho se může do této kategorie dostat jakékoli zboží, pokud by mělo dojít k dovozu do zemí, na něž jsou uvaleny mezinárodní sankce, nebo vývozu z těchto zemí.

Ostatní zákazy a omezení

Celní správa ČR kontroluje další zákazy a omezení, které jsou uplatňovány buď při dovozu, vývozu, či průvozu zboží přes hranice EU (odkaz na státy EU). Některé kontroly může celní správa provádět ale i ve vnitrozemí na státních hranicích České republiky. Zde jsou uvedeny ty nejdůležitější oblasti:

Bezpečnost potravin, biocidní přípravky, dřevo a dřevařské výrobky, geneticky modifikované organismy a genetické produkty, chemické látky a směsi, chmel a produkty z chmele, invazní nepůvodní druhy, krmiva, kulturní dědictví, léky a léčiva, obaly, obecná bezpečnost výrobků, odpady, ochrana ovzduší, pohřebnictví, produkty ekologického zemědělství, přípravky na ochranu rostlin, reprodukční materiál lesních dřevin, rozmnožovací materiál – osivo a sádka, společná rybářská politika, společná zemědělská politika, surové diamanty, tkáně a orgány lidského původu, veterinární zboží, výrobky ze železa, oceli a hliníku, zásilky podléhající rostlinolékařské kontrole, zdravotnické prostředky.


Skočit na začátek stránky