CZ EN Translate
Menu

Obecné zásady pro přijímání žádostí o informace, jejich evidenci a jejich vyřizování

1. Žádosti o poskytnutí informace, které se mohou (podle §13 zákona 106/1999Sb.) podávat ústně, písemně, případně prostřednictvím telekomunikačních zařízení, přijímají a vyřizují určení pracovníci celního orgánu.

2. Při přijímání žádostí o poskytnutí informací může přijímací pracoviště žadateli sdělit výši úhrady, kterou je celní správa (jakožto povinný subjekt) oprávněno žádat. Výše těchto úhrad se řídí schváleným Sazebníkem úhrad.

3. O ústně podané žádosti o informaci, kterou nelze poskytnout ihned při jejím podání, se sepíše záznam, který se po přečtení předloží žadateli k podpisu.

4. O podaných žádostech se vede samostatná evidence, která obsahuje:

o číselné označení žádosti,
o datum podání,
o jméno, příjmení a adresu žadatele (u fyzických osob),
o označení právnické osoby včetně adresy a IČ (u právnických osob),
o předmět informace,
o způsob a datum vyřízení.

5. Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, mohou určení pracovníci co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, namísto poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

6. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, určený pracovník mu ji poskytne.

7. Celní orgán informaci neposkytne, je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost, má-li informace vypovídat o osobnosti a soukromí fyzické osoby, je-li požadovaná informace označena za obchodní tajemství nebo má-li vypovídat o majetkových poměrech fyzické osoby. Případy kdy povinný subjekt informaci neposkytne jsou podrobně upraveny v § 7 až 10 zákona.

8. Celní orgán dále omezí poskytnout informace v případech uvedených v §11 a v §12 zákona. Mezi ně patří zejména případy týkající se výlučně vnitřních pokynů ministerstva a jeho personálních předpisů nebo když jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí celního orgánu a nebyla ukončena.

9. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí

1. Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

2. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tento údaj, není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a žádost se odloží.

3. Určení pracovníci posoudí obsah žádosti a v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzvou žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, vypracují rozhodnutí o odmítnutí žádosti a odešlou jej žadateli.

4. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti celní správy, sdělí se tato skutečnost žadateli do tří dnů s tím, že se žádost odkládá.

5. V bezchybných případech celní orgán poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů 1) od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.

6. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dnů.

Závažnými důvody jsou:


a. vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,

b. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

c. konzultace s jiným státním orgánem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami CS, které mají závažný zájem na předmětu žádosti

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

7. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

8. Pokud celní orgán žadateli (byť jen z části) nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí.

9. Rozhodnutí musí obsahovat označení celního orgánu, číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis oprávněné úřední osoby.

10. Rozhodnutí se odesílá na doručenku do vlastních ruku.

11. Proti rozhodnutí celního orgánu o odmítnutí žádosti může žadatel podat odvolání.
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace - § 16a
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

 

Stránka byla publikována dne: 03.05.2012 8:48
Skočit na začátek stránky