CZ EN Translate
Menu

Jak se odvolat proti rozhodnutí celních orgánů - daňový řád (ŽS dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 
Pojmenování (název) Jak se odvolat proti rozhodnutí celních orgánů - daňový řád
Základní informace k životní situaci Odvolání proti rozhodnutí celních orgánů vydaných procesně podle daňového řádu.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Příjemce rozhodnutí, tj. osoba, které bylo rozhodnutí doručeno.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí celního orgánu, nestanoví-li zákon (tj. daňový řád či jiný zákon) jinak. Zpravidla je možnost odvolání uvedena v poučení předmětného rozhodnutí.Odvolání jenepřípustné směřuje-li jen proti odůvodnění rozhodnutí (§109 odst. 1 daňového řádu). Proti výzvám, kterými celní orgán vyzývá příjemce rozhodnutí k uplatnění práva nebo splnění povinnostise nelze samostatně odvolat, nestanoví-li zákon jinak (§ 109 odst. 2 daňového řádu)
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podáním odvolání u příslušného celního orgánu.
Odvolání lze podat:
a) písemně,
b) ústně do protokolu,
c) datovou zprávou se zaručeným uznávaným elektronickým podpisem,
d) datovou schránkou
e) datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu, pokud je toto odvolání do 5 dnů, ode dne, kdy došlo celnímu orgánu potvrzeno nebo opakováno některým z výše uvedeným způsobem.
Odvolání podle písm. a) a b) musí být opatřeno podpisem.
(§ 71 dańového řádu)

Odvolání musí mít náležitosti:
a) označení celního orgánu, který rozhodnutí vydal,
b) označení odvolatele,
c) číslo jednací rozhodnutí, proti kterému odvolání směřuje
d)uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány nesprávnostinebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí,
e) označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání
f) návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí.
(§ 112 odst. 1 daňového řádu).
Na které instituci životní situaci řešit Odvolání se podává u celního orgánu, který rozhodnutí vydal (§ 109 odst. 3 daňového řádu).
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Odvolání se podává u celního orgánu, který rozhodnutí vydal (§ 109 odst. 3 daňového řádu).
Jaké doklady je nutné mít s sebou V případě, že je odvolání podáváno ústně do protkolu, je nutné mít sebou průkaz totožnosti a případně plnou moc, pokud odvolání činí osoba odlišná od příjemce rozhodnutí.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici K podání odvolání nejsou žádné formuláře.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Za podání odvolání se žádný poplatek neplatí.
Jaké jsou lhůty Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozodnutí, proti nemuž odvolání směřuje, a to i před doručením rozhodnutí. (§ 109 odst. 4 daňového řádu)
Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších právních předpisů.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodutíodvolacího orgánu se nelze odvolat (§ 116 odst. 4 daňového řádu).
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Obsahuje-li odvolání vady, které brání řádnému projednání, vyzve celní orgán odvolatele k doplnění odvolání s poučením v jakém směru musí být doplněno, a stanoví pro to přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů. Ostraní-li odvolatel vady, platí že odvolání bylo podáno řádně a včas, v opačném případě správce daně řízení zastaví. ( § 112 odst. 2 a 3 dańového řádu).
Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor Právní Generálního ředitelství cel
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.01.2014
Popis byl naposledy aktualizován 03.01.2014
Datum konce platnosti popisu "Nestanoveno"
Autor Rada David Mgr.
Elektronická služba, kterou lze využít
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Je-li rozhodnutí doručováno více příjemcům, pak odvolání moho podat všichni jeho příjemci nebo kterýkoliv z nich samostatně.
Stránka byla publikována dne: 13.05.2020 16:16
Skočit na začátek stránky