CZ EN Translate
Menu

Limity a omezení pro dovoz a vývoz zboží (ŽS dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 
Pojmenování (název) Limity a omezení pro dovoz a vývoz zboží
Základní informace k životní situaci Na určité druhy zboží jsou při jeho dovozu ze třetích zemí a vývozu do třetích zemí uplatňována tzv. obchodněpolitická opatření, mající zpravidla charakter zákazů či omezení, a to jak ve formě striktního zákazu dovozu/vývozu jakéhokoli množství zboží, tak také zákazu dovozu/vývozu určitého množství zboží (překročení určitého limitního množství, uváděného v množstevních měrných jednotkách), případně omezení pohybu konkrétního druhu zboží, spočívající zpravidla v nutnosti předložit celnímu úřadu specifický doklad (typu povolení, licence, osvědčení), resp. v povinnosti podrobit zboží v rámci celního řízení úřední kontrole kompetetním orgánem dozoru (např. veterinární správou). Dále existují limity hodnotové, znamenající při jejich překročení zpravidla nemožnost uplatnit na zboží osvobození od cla a/nebo od daní, které by v případě jejich nepřekročení bylo možné uplatnit - nemají tedy charakter striktního omezení či splnění specifických podmínek, jejich dosažení (překročení) má za následek "pouze" povinnost uhradit příslušné poplatky.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Každá osoba (fyzická či právnická), dovážející nebo vyvážející zboží, na které se množstevní či hodnotové limity/zákazy/omezení vztahují.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Na zboží, stejně jako na jakékoli jiné, které je dováženo/vyváženo z/do třetí země, je nutné podat (učinit) v přípustné formě celní prohlášení (ústně, písemně, elektronicky) a toto zboží současně celnímu úřadu předložit. V případech, kdy jde o omezení, které spočívá v povinnosti předložit k celnímu řízení úřední povolení (typu licence, osvědčení), je podmínkou propuštění zboží celním úřadem předložení tohoto povolení. Jde - li o hodnotový limit při dovozu zboží, při jehož překročení je vyměřováno clo a/nebo daně (v opačném případě je zboží od poplatků osvobozeno), splatné při dovozu zboží, je nutné zajistit nebo zaplatit příslušnou částku celního a daňového dluhu. Je - li obchodněpolitické opatření na konkrétní zboží uplatňováno ve formě striktního zákazu (není možný jeho dovoz/vývoz ani na povolení), dovoz/vývoz celní úřad nepovolí (neumožní), resp. vydá rozhodnutí o nepropuštění zboží do navrhovaného celního režimu a dovážené zboží se zpravidla zničí či se umožní jeho zpětný vývoz.
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Před předpokládaným dovozem/vývozem zboží, které omezení, spočívajícímu v předložení nějakého druhu úředního povolení, vydaného kompetentním orgánem státního dozoru nad určitou oblastí podléhá, je třeba vyřídit zpravidla předem vydání příslušného povolení. Obdobně je v případech zákazů dovozu/vývozu zboží vhodné předem zjistit, zda takový zákaz existuje a na základě tohoto zjištění přepokládaný dovoz/vývoz vůbec nerealizovat. Spočívá - li konkrétní omezení v nutnosti podrobit zboží při jeho dovozu/vývozu úřední kontrole (např. veterinární kontrole na pohraniční/vstupní veterinární stanici, v ČR na mezinárodním letišti), pak zajistit provedení takové kontroly, resp. předložení zboží v souvislosti s touto kontrolou příslušnému orgánu. Na zboží, stejně jako na jakékoli jiné, které je nakonec skutečně dováženo/vyváženo z/do třetí země, je nutné podat (učinit) v přípustné formě celní prohlášení (ústně, písemně, elektronicky) a toto zboží současně celnímu úřadu předložit.
Na které instituci životní situaci řešit Jednotlivé orgány dozoru, pověřené výkonem kompetencí v konkrétní oblasti zákazů a omezení.
Příslušný celní úřad, v jehož celním prostoru či na jiném místě v jeho územní působnosti, se zboží nachází.
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Pověřené organizační útvary a pověření pracovníci jednotlivých orgánů dozoru, vykonávajícím kompetenci v konkrétní oblasti zákazů a omezení, zpravidla v jejich úředních hodinách.
Na adrese příslušného celního úřadu (či na adrese jeho pověřených územních pracovišť, kde je vykonávána agenda celního řízení), s jeho pověřenými zaměstnanci a zpravidla v jeho úředních hodinách.
Jaké doklady je nutné mít s sebou Předepsané konkrétní doklady, případně vyžadované k vydání úřední povolení v konkrétní oblasti zákazu a omezení.
V rámci celního řízení je třeba předložit povolení získané výše uvedeným způsobem a při samotném celním řízení je třeba předložit doklady o koupi/prodeji/nabytí zboží a další doklady, ze kterých je patrná jeho hodnota; případně přepravní doklady při dovozu/vývozu zboží jiným způsobem, než v osobních zavazadlech cestujících (např. jako zásilka)
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici ​Případné formuláře pro vydání/záskání příslušného povolení jsou k dispozici u jednotlivých orgánů dozoru, vykonávajících kompetenci v dané oblasti. Jednotlivé druhy nejčastěji aplikovaných zákazů a omezení (obecně), stejně tak u každého z nich také označení příslušného orgánu dozoru a specifikace konkrétních postupů v té které oblasti (včetně charakterisitky zboží, které zákazu či omezení podléhá), jsou uvedeny na stránkách celní správy, viz odkazy http://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/informace-pro-fyzicke-osoby/Stranky/default.aspx a http://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/ochrana-spolecnosti-a-zivotniho-prostredi/Stranky/default.aspx .
Limity v oblasti druhé, tj. nemožnosti při jejich dosažení (překročení) osvobodit zboží od cla a od daní, viz odkaz http://www.celnisprava.cz/cz/dane/informace-pro-fyzicke-osoby/Stranky/info-FO-uvod.aspx
Elektronicky lze celní prohlášení podat prostřednicvím schváleného komerčního softwaru nebo v ostatních případech přes webového klienta Celní správy ČR, který je k dispozici na adrese http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/edovoz.aspx (dovoz) a https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/Login.aspx?ReturnUrl=/cz/aplikace/Stranky/nctsw2.aspx (vývoz a tranzit), a to za podmínek, které jsou pro jeho použití stanoveny. S ohledem relativní složitost, v podstatě stejnou jako v případě písemného celního prohlášení, se doporučuje opět využít služeb celních agentur/profesionálních celních deklarantů.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Případné správní poplatky za vydání příslušného povolení orgánem dozoru jsou u konkrétního typu/druhu povolení zmíněny na výše uvedených odkazech a buďto přímo, nebo nepřímo v informačních zdrojích, vedených oním konkrténím orgánem (např. na jeho internetových stránkách).
Samotné podání (učinění) celního prohlášení celnímu úřadu je bezplatné, případná výše částky cla a daně, která bude v souvislosti s propuštěním zboží do režimu volného oběhu vyměřena (pokud nebude osvobozeno od cla/daně z důvodu, že bude překročen příslušná množstevní či hodnotový limit nebo je zboží podléhající omezení zatíženo při dovozu clem, přičemž daní jepři dovozu zatíženo v každém případě), a kterou je potřeba zajistit nebo zaplatit jako podmínku propuštění zboží, závisí na druhu a hodnotě konkrétního zboží.
Jaké jsou lhůty Případné zvláštní délky lhůty pro vydání příslušného povolení orgánem dozoru jsou u konkrétního typu/druhu povolení zmíněny na výše uvedených odkazech a buďto přímo, nebo nepřímo v informačních zdrojích, vedených oním konkrténím orgánem (např. na jeho internetových stránkách).
Ve všech případech, včeetně samotného celního řízení, platí obecná zásada hospodárnosti, zásada postupu bez zbytečných průtahů a co se týká samotného celního řízení, jsou - li splněny výše uvedené formality (podmínky - např. forma celního prohlášení, předložení samotného zboží a dalších dokladů) a na zboží se nevztahují žádné zákazy a omezení (resp. je předloženo příslušné povolení), celní prohlášení se přijme a zboží následně propustí okamžitě poté, co byly údaje v celním prohlášení ověřeny nebo přijaty bez ověření, případně nevznikla pochybnost o jejich správnosti, resp. pochybnost o případné aplikaci - zprvu neuplatněných - zákazů a omezení.
Podle kterého právního předpisu se postupuje Právní předpisy, podle kterých postupuje příslušný orgán dozoru, odpovědný/kompetentní k vydání příslušného povolení, jsou u konkrétního typu/druhu povolení zmíněny na výše uvedených odkazech a buďto přímo, nebo nepřímo v informačních zdrojích, vedených oním konkrténím orgánem (např. na jeho internetových stránkách).
V samotném celním řízení se postupuje podle následujících předpisů (uvedeny ty nedůležitejší):
Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění, zejména ustanovení - čl. 37 - 57 - vstup zboží na území EU, jeho předložení k celnímu řízení a jeho dočasné uskladnění - čl. 61 - 75 - celní prohlášení a proces samotného celního řízení - čl. 161 a 162 - vývoz zboží - čl. 201 - vznik celního (a daňového) dluhu - vzniká pouze při dovozu Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění, zejména ustanovení - čl. 225 - 228 - ústní celní prohlášení - čl. 237 a 238 - poštovní přeprava - čl. 239 - 250 - proces samotného celního řízení, zejména provádění kontroly zboží a postup při pochybnostech/nesrovnalostech, zjištěných při ověřování údajů - čl. 786 - 794 - vývoz zboží Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009, o systému Společenství pro osvobození od cla, zejména ustanovení - čl. 23 a 24 - zásilky zboží nepatrné hodnoty - čl. 25 - 27 - zásilky zboží mezi soukromými osobami - čl. 41 - zboží dovážené v osobních zavazadlech cestujících Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovení - § 71 - 71e - osvobození od daně při dovozu zboží (zboží dovážené v osobních zavazadlech cestujících viz § 71b - 71d) zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (obecné a procesní zásady daňového/celního řízení)
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí kontkrétního orgánu dozoru jsou opravné prostředky uvedeny v příslušném právním předpise, který danou problematiku řeší, případně je odkazováno na jiný zákon, podle kterého se v řízení (včetně opravných prostředků) postupuje - nejčastěji jde o opravné prostředky dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
V rámci vlastního celního řízení (před celním úřadem při samotném dovozu/vývozu zboží) se uplatňují lze uplatnit opravné prostředky dle daňového řádu - společně s dozorčími prostředky viz § 108 - 124 daňového řádu.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností V případě dovozu zboží, na které se vztahuje striktní zákaz či v případě nepředložení příslušného povolení u zboží, na které předloženo býti musí - zajištění, přemístění, zabavení, prodej, zničení či nepropuštění zboží; v případě vývozu jeho nepropuštění do režimu vývozu (nepovolení vývozu)
Za správnost popisu odpovídá útvar odbor 21 - Celní GŘC
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 28.02.2014
Popis byl naposledy aktualizován 28.02.2014
Datum konce platnosti popisu "Nestanoveno"
Autor Štrupl Jiří Ing.
Elektronická služba, kterou lze využít https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/edovoz.aspx (dovoz) a https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/Login.aspx?ReturnUrl=/cz/aplikace/Stranky/nctsw2.aspx (vývoz)
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Orgány dozoru (státní správy) a další subjekty, případně dotčené konkrétním zákazem a omezením, vztahujícím se k dováženému zboží - např. veterinární správa při dovozu potravin živočišného původu.
Případný zástupce, zmocněný dovážející/vyvážející osobou k zastupování v celním řízení, resp. k vyřízení celních formalit.
Stránka byla publikována dne: 13.05.2020 16:17
Skočit na začátek stránky