CZ EN Translate
Menu

Ochrana spotřebitele (dovoz nevyhovujících příp. nebezpečných výrobků a potravin) (ŽS dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 
Pojmenování (název) Ochrana spotřebitele (dovoz nevyhovujících příp. nebezpečných výrobků a potravin)
Základní informace k životní situaci Dovážené výrobky a potraviny musí splňovat příslušné předpisy. V souladu s příslušnými předpisy musí být výrobky správně označeny a musí je provázet příslušná dokumentace. Vybrané potraviny podléhají při vstupu do EU příp. při propouštění do volného oběhu cíleným nebo namátkovým kontrolám ze strany dozorových orgánů. Tato opatření se vztahují zejména na obchodní (komerční) zboží, nicméně např. u veterinárního zboží jsou určitá omezení i u neobchodního zboží (tzv. produkty živočišného původu pro osobní spotřebu).
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Dovozce příp. jeho zástupce
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Výrobky – se dále rozdělují na nepotravinářské výrobky harmonizovaného a neharmonizovaného systému. Výrobky neharmonizovaného systému se řídí obecnými podmínkami stanovenými zákonem č. 102/2001 Sb. Každou skupinu výrobků (např. hračky, strojní zařízení, elektrické zařízení nízkého napětí, výrobky určené pro styk s potravinami atd.) harmonizovaného systému upravuje další zvláštní předpis (zpravidla příslušné nařízení vlády nebo vyhláška), kde jsou přesně specifikovány podmínky a požadavky na pro danou komoditu zboží z hlediska bezpečnosti výrobku. Dovozce je odpovědný za výrobek, který hodlá na trh EU uvést. Proto může uvést na trh EU pouze bezpečné výrobky nebo výrobky, které jsou v souladu s právními předpisy. Kromě toho před uvedením výrobku na trh zajistí, aby bylo provedeno odpovídající posouzení shody; aby výrobce vyhotovil odpovídající technickou dokumentaci a výrobek byl opatřen příslušnými označeními shody, např. označením CE, je-li požadováno, případně splnil další požadavky stanové příslušnými předpisy. Pokud celní úřad zjistí, že výrobek, který je navržen na propuštění do režimu volného oběhu, není v souladu s příslušnými předpisy nebo pojmou podezření, že by výrobek mohl být nebezpečný, na základě ustanovení § 11 zákona č. 102/2001 Sb. a v návaznosti na nařízení č. 765/2008, požádá stanovený orgán dozoru o závazné stanovisko k danému výrobku. O propuštění nebo nepropuštění výrobku do volného oběhu rozhodne celní úřad na základě stanoviska příslušného dozorového orgánu (v ČR to je Česká obchodní inspekce-ČOI, Orgány ochrany veřejného zdraví atd.).
Potraviny živočišného původu – veškeré zboží obchodního charakteru, které podléhá veterinární kontrole (seznam viz rozhodnutí č. 275/2007), musí být při vstupu do EU předloženo na stanovišti hraniční kontroly (v ČR je to Pohraniční veterinární stanice-PVS) ke kontrole. Celním orgánům je nutné pro propuštění zásilky do volného oběhu předložit řádně potvrzený společný vstupní veterinární doklad. Produkty živočišného původu pro osobní spotřebu (neobchodní zboží) nemusí být předloženy na PVS, při vstupu do EU však podléhají celní kontrole a na masné a mléčné výrobky se vztahují přísná omezení (viz - nařízení č. 206/2009). Potraviny rostlinného původu – předpisy EU stanovují specifické potraviny (např. suché skořápkové plody, sušený čaj a sušené nudle z Číny, výrobky z chilli z Indie, potraviny z Japonska atd.), jejichž dovoz (pouze zásilky obchodního zboží) do EU je nutné zpravidla nahlásit předem dozorovému orgánu (v ČR Státní zemědělské a potravinářské inspekci-SZPI) a předložit příslušné průvodní doklady. SZPI rozhodne o dalším postupu (zda bude provedena fyzická kontrola a odběr vzorků). Celním orgánům je nutné pro propuštění zásilky do volného oběhu předložit řádně potvrzený společný vstupní doklad. Ovoce a zelenina (stejně jako rostliny a rostlinné produkty) podléhají na vstupu do EU fytosanitární kontrole (v ČR provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - ÚKZÚZ). Celním orgánům je nutné pro propuštění zásilky do volného oběhu předložit řádně potvrzené rostlinolékařské osvědčení. Pro osobní spotřebu (neobchodní zboží) je možné dovézt do 2 kg čerstvého ovoce a zeleniny (vyjma brambor), 1 kytice řezaných květin, 5 sáčků osiva (vyjma brambor), bez fytosanitární kontroly a bez rostlinolékařského osvědčení.
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Při dovozu standardním způsobem v rámci celního řízení.
Na které instituci životní situaci řešit Celní orgány (celní úřady a Generální ředitelství cel)
SZPI, ČOI, Státní veterinární správa, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo zemědělství
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Generální ředitelství cel, odbor 21 –Celní, tel. 261332303
Jaké doklady je nutné mít s sebou Příslušné doklady stanovují jednotlivé předpisy.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Požadované doklady (formuláře) jsou stanoveny příslušnými předpisy, např. společný vstupní veterinární doklad (nařízení č. 136/2004, nařízení č. 282/2004), společný vstupní doklad (nařízení č. 669/2009).
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Případné poplatky vybírá příslušný dozorový orgán (SZPI, SVS)
Jaké jsou lhůty Standardní
Podle kterého právního předpisu se postupuje Výrobky:
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, v platném znění - zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů Potraviny: - např. nařízení Komise (ES) č. 136/2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství, v platném znění, nařízení Komise (ES) č. 282/2004, kterým se zavádí doklad pro celní prohlášení u zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a pro veterinární kontroly těchto zvířat, v platném znění - nařízení Komise (ES) č. 206/2009, o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 136/2004 - rozhodnutí Komise (ES) č. 275/2007, o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnice Rady 91/496/EHS a 97/78/ES, v platném znění - nařízení Komise (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES, v platném znění - nařízení komise (ES) č. 1152/2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/504/ES, v planém znění - prováděcí nařízení Komise (EU) č. 996/2012, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 284/2012, v platném znění - zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 326/2004 Sb. , o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují standardní
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Případné sankce jsou stanoveny v příslušných zákonech, sankce udělují dozorové orgány, s výjimkou dovozu produktů živočišného původu, kde sankce udělují celní orgány, za přestupek lze udělit pokutu do výše 20 000 Kč, za správní delikt do výše 1 000 000Kč.
Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor 21 – Celní GŘC
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 08.01.2014
Popis byl naposledy aktualizován 08.01.2014
Datum konce platnosti popisu "Nestanoveno"
Autor Doskočil Lubomír Mgr.
Elektronická služba, kterou lze využít
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Příslušné dozorové orgány
Stránka byla publikována dne: 13.05.2020 16:19
Skočit na začátek stránky