CZ EN Translate
Menu

Odvolání proti rozhodnutí celních orgánů vydaných procesně podle správního řádu (ŽS dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 
Pojmenování (název) Odvolání proti rozhodnutí celních orgánů vydaných procesně podle správního řádu.
Základní informace k životní situaci Odvolání proti rozhodnutí celních orgánů vydaných procesně podle správního řádu.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Účastník řízení, tj osoba, které bylo rozhodnutí doručeno. (vymezení účastníků řízení je uvedeno v § 27 správního řádu).
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Účastník řízení se může odvolat proti rozhodnutí celního orgánu, pokud zákon nestanoví jinak. Zpravidla je možnost odvolání uvedena v poučení předmětného rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout pouze výrokovou část rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. (§81 a 82 odst. 1 správního řádu). Proti usnesení, které se pouze poznamenává do spisu a proti usnesení, o němž to stanoví zákon, se nelze odvolat. (§76 odst. 5 správního řádu).
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podáním odvolání u příslušného celního orgánu.
Odvolání lze podat:
a) písemě,
b) ústně do protokolu,
c) v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem , tj. datovou zprávou (e-mailem) s uznávaným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou,
d) pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu, za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným výše v písm. a) až c).
(§37 odst. 4 správního řádu)
Odvolání musí mít náležitosti.
a) označení toho, kdo jej podává (fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu a pokud se týká podnikatelské činnosti navíc dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování; právnická osoba svůj název, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování),
b) které věci se týká, tj. proti kterému rozhodnutí směřuje,
c) v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá,
d) v čemje saptřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo
e) co se navrhuje ( např. změna či zrušení napadeného rozhodnutí).
(§ 37 odst. 2 a § 82 odst. 2 správního řádu).
Na které instituci životní situaci řešit Odvolání se podává u celního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal (§ 86 odst. 1 správního řádu).
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Odvolání se podává u celního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal (§ 86 odst. 1 správního řádu).
Odvolání se podává v případě, kdy účastník nesouhlasí s výrokem rozhodnutí.
Jaké doklady je nutné mít s sebou V případě, že se podává odvolání ústně do protokolu je nutné mít sebou průkaz totožnosti (například občanský průkaz), případně plnou moc, pokud odvolání podává jiná osoba, než účastník řízení.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Pro podání odvolání nebyl vytvořen žádný formulář.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Podání odvolání není zpoplatněno.
Jaké jsou lhůty Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
Podle kterého právního předpisu se postupuje Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze odvolat (§ 91 odst. 1 správního řádu).
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností V případě, že odvolání nemá všechny náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu (§ 37 odst. 3 správního řádu). V případě, že odvolatel vady neodstraní v této lhůtě odvolací orgán řízení zastaví usnesením (§ 66 odst. 1 písm. c) správního řádu).
Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor Právní Generálního ředitelství cel
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.01.2014
Popis byl naposledy aktualizován 06.01.2014
Datum konce platnosti popisu "Nestanoveno"
Autor Rada David Mgr.
Elektronická služba, kterou lze využít
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Odvolání mohou podat všichni účastníci řízení, a to i každý samostatně.
Stránka byla publikována dne: 13.05.2020 16:17
Skočit na začátek stránky