CZ EN Translate
Menu

Ohlašovací povinnost pěstitelů máku a konopí podle par. 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

 
Pojmenování (název) ​Ohlašovací povinnost pěstitelů máku a konopí podle par. 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
Základní informace k životní situaci ​Záměr pěstitele pěstovat mák nebo konopí (do 0,3% THC) na ploše větší než 100 m2. Pěstitel je povinen splnit ohlašovací povinnosti, pokud pěstuje mák nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2, a to i pokud toto pěstování provádí na několika místech, jejichž jednotlivá výměra tuto celkovou plochu nepřesahuje.
(Pěstování konopí s obsahem nad 0,3 % THC má v gesci Ministerstvo zdravotnictví, Inspektorát omamných a psychotropních látek, resp. Státní ústav prokontrolu léčiv (SÚKL) a není předmětem této ohlašovací povinnosti.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) ​Hlášení ve smyslu par. 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách podává pěstitel máku nebo konopí s obsahem do 0,3 % THC.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace ​HLÁŠENÍ O OSETÉ PLOŠE A O ODHADU PLOCH NA PŘÍŠTÍ ROK
Pěstitel je povinen splnit ohlašovací povinnost podle § 29 písm. a) zákona o návykových látkách (tj. hlášení o oseté ploše a odhadu na příští rok) do konce května toho kalendářního roku), v němž proběhne sklizeň máku či konopí.
HLÁŠENÍ O ZNEŠKODNĚNÍ Ohlašovací povinnost ve vztahu k místu pěstování, kde má být zneškodnění máku, makoviny nebo konopí provedeno, vzniká pěstiteli, pokud přistoupil a) k úplnému zneškodnění porostu máku nebo konopí v průběhu vegetace, aniž by takový porost předtím dosáhl sklizňové zralosti; lhůta pro předání hlášení o zneškodnění pěstitelem CÚ je nejméně 5 dní před provedením zneškodnění porostu, b) ke sklizni máku s tím, že provede výmlat makových semen neprodleně při sklizni a makovina zůstane na místě pěstování; lhůta pro předání hlášení o zneškodnění pěstitelem CÚ je nejméně 5 dní před provedením zneškodnění makoviny, která byla ponechána na místě pěstování; v tomto případě se na sklizeň máku povinnost předat hlášení o zneškodnění nevztahuje, c) ke sklizni kvetoucích nebo plodonosných vrcholíků (tj. květenství) rostlin konopí nebo ke sklizni nadzemních částí rostlin konopí, jejichž součástí je vrcholík; lhůta pro předání hlášení o zneškodnění pěstitelem CÚ je nejméně 5 dní před jejich sklizní, d) ke zneškodnění sklizené a z místa pěstování odvezené makoviny; lhůta pro předání hlášení o zneškodnění pěstitelem CÚ je nejméně 5 dní před provedením zneškodnění makoviny, která byla sklizena a odvezena z místa pěstování; na sklizeň máku se povinnost pěstitele předat hlášení o zneškodnění CÚ nevztahuje, e) k vyčištění makových semen a hodlá zneškodnit vytříděnou makovinu; v případě, že čištění makových semen provádí jiná osoba, než je pěstitel a pěstitel zpětně neodebere makovinu pocházející z vyčištěných makových semen, přechází povinnost předat hlášení o zneškodnění na osobu, která prováděla čištění těchto semen. Části rostlin máku, které zůstanou po sklizni tobolek máku na místě pěstování („strniště“), se nepovažují za předmět ohlašovací povinnosti. Za předmět ohlašovací povinnosti podle § 29 písm. b) zákona o návykových látkách se též nepovažují části rostlin konopí, které zůstanou na místě pěstování po sklizni kvetoucích nebo plodonosných vrcholíků nebo po sklizni rostlin konopí sklízených s kvetoucím nebo plodonosným vrcholíkem. HLÁŠENÍ O SKLIZNI V případě sklizně máku, makoviny nebo konopí splní pěstitel svou ohlašovací povinnost podle § 29 písm. c) zákona o návykových látkách předáním hlášení o sklizni do konce kalendářního roku, v němž sklizeň proběhla. Pokud pěstitel zneškodní celý porost již v průběhu vegetace, hlášení o sklizni v příslušném kalendářním roce CÚ nebude vyžadovat. Pokud pěstitel oddělení makových semen od makoviny původem ze sklizně v příslušném kalendářním roce dokončí až v následujícím kalendářním roce, CÚ bude považovat za splnění ohlašovací povinnosti ve smyslu § 29 písm. c) zákona o návykových látkách předání takového hlášení o sklizni, v němž budou obsaženy údaje o sklizni vycházející z kvalifikovaného odhadu pro příslušný kalendářní rok. Tuto skutečnost by měl pěstitel vyznačit v poznámce příslušného tiskopisu. CÚ se následně s pěstitelem dohodne, že po zjištění přesných údajů pěstitel vhodnou formou sdělí CÚ aktualizované údaje. CÚ, který přijme hlášení od pěstitele, zaeviduje hlášení v aplikaci MaK a všechna vyhotovení hlášení potvrdí osobním razítkem a podpisem příslušného celníka včetně uvedení evidenčního čísla hlášení. Jedno písemné vyhotovení hlášení vrátí CÚ proti podpisu pěstiteli nebo jej zašle poštou nejpozději následující pracovní den doporučeně do vlastních rukou
[1]). Potvrzené hlášení může CÚ pěstiteli zaslat i prostřednictvím datové schránky, a to ve formě dokumentu obsaženého v datové zprávě po provedení konverze[2]).

[1]) Část II - „Nakládání s formuláři“ přílohy č. 7 k vyhlášce č. 151/2005 Sb. [2]) § 17 a 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Opatřením formulářů pro splnění ohlašovací povinnosti​
(formuláře jsou dostupné na
http://www.celnisprava.cz/cz/clo/spolecne-zemedelske-politiky-a-zvlastnich-kompetenci/Stranky/mak-sety-a-konopi.aspx)
a jejich následným vyplněním. Vyplněné tiskpisy lze zaslat prostřednictvím pošty nebo datové schránky (dokument se schváleným elektronickým podpisem).
Na které instituci životní situaci řešit ​Místně příslušný celní úřad podle místa pěstování.
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jaké doklady je nutné mít s sebou Formuláře lze zasílat poštou nebo elektronicky, pokud jsou opatřeny elektronickým podpisem.​ V případě zastupování je nutno doložit oprávnění zastupovat formou plné moci, dále může být vyžadován výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, apod.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici ​(formuláře jsou dostupné na http://www.celnisprava.cz/cz/clo/spolecne-zemedelske-politiky-a-zvlastnich-kompetenci/Stranky/mak-sety-a-konopi.aspx).
Jde celkem o 3 tiskopisy - hlášení o oseté ploše (par. 29 písm a) zákona 167/1998 Sb., o návykových látkách
- hlášení o zneškodnění (par. 29 písm b) zákona 167/1998 Sb., o návykových látkách
- hlášení o sklizni (par. 29 písm c) zákona 167/1998 Sb., o návykových látkách
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit ​S plnění ohlašovací povinnosti pěstitle máku a konopí nejsou spojeny žádné přímé poplatky).
Jaké jsou lhůty ​viz kolonka "Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace"
Podle kterého právního předpisu se postupuje ​Zákon č. 106/1998 Sb., o návykových látkách.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Za správnost popisu odpovídá útvar ​Odbor 33 GŘC, oddělení 331 - Metodiky dohledu, Jiří Holoubek
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni     30.04.2014
Popis byl naposledy aktualizován     30.04.2014
Datum konce platnosti popisu     "Nestanoveno"
Autor Holoubek Jiří, Bc.
   
Elektronická služba, kterou lze využít    
datová schránka
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Stránka byla publikována dne: 13.05.2020 16:18
Skočit na začátek stránky