CZ EN Translate
Menu

Ohlašovací povinnost pěstitelů máku setého a rostlin technického konopí dle §§ 29, 29b zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

 

Pojmenování (název)

​Ohlašovací povinnost pěstitelů máku setého a rostlin technického konopí dle §§ 29 a 29b zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon“)

Základní informace k životní situaci

Osoby pěstující mák setý nebo rostliny technického konopí na celkové ploše větší než 100 m2, jsou povinny splnit ohlašovací povinnost.  


Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

​Hlášení ve smyslu § 29b zákona podává pěstitel rostlin technického konopí s obsahem do 1 % THC pocházející z osiva odrůd uvedených ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin. Dle § 29 zákona podává hlášení pěstitel máku setého.

 

Pěstitelé máku setého hlášení dle § 29 písm. a) b) c) a rostlin technického konopí dle § 29b písm. a), b) c) mohou učinit podání osobně na podatelně celního úřadu, zaslat místně příslušnému celnímu úřadu podle místa pěstování prostřednictvím pošty, datovou schránkou (dokument se schváleným elektronickým podpisem) nebo mohou využít možnosti online aplikace pro elektronické podání, která je umístěna na stránkách webu celní správy.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

​HLÁŠENÍ O OSETÉ PLOŠE A O ODHADU PLOCH NA PŘÍŠTÍ ROK – MÁK

Pěstitel máku setého je povinen splnit ohlašovací povinnost podle § 29 písm. a) zákona do konce května toho kalendářního roku, v němž proběhne sklizeň máku setého a odhad výměry pozemků, na nichž bude mák setý pěstován v příštím kalendářním roce.

HLÁŠENÍ O ZNEŠKODNĚNÍ – MÁK

Ohlašovací povinnost ve vztahu k místu pěstování, kde má být zneškodnění máku, makoviny provedeno, vzniká pěstiteli, pokud přistoupil k úplnému zneškodnění porostu máku v průběhu vegetace, aniž by takový porost předtím dosáhl sklizňové zralosti; lhůta pro předání hlášení o zneškodnění pěstitelem CÚ je nejméně 5 dní před provedením zneškodnění porostu, ke sklizni máku nebo při zneškodňování sklizené makoviny a způsobu zneškodnění máku setého, makoviny ponechané na pozemku nebo sklizené, včetně názvu použité registrované odrůdy; lhůta pro předání hlášení o zneškodnění pěstitelem CÚ je nejméně 5 dní před provedením jejich zneškodnění, v případě, že čištění makových semen provádí jiná osoba, než je pěstitel a pěstitel zpětně neodebere makovinu pocházející z vyčištěných makových semen, přechází povinnost předat hlášení o zneškodnění na osobu, která prováděla čištění těchto semen.

HLÁŠENÍ O SKLIZNI – MÁK

V případě sklizně máku, makoviny splní pěstitel svou ohlašovací povinnost podle § 29 písm. c) zákona předáním hlášení o sklizni do konce kalendářního roku, v němž sklizeň proběhla. Pokud pěstitel zneškodní celý porost již v průběhu vegetace, hlášení o sklizni v příslušném kalendářním roce CÚ nebude vyžadovat. Pokud pěstitel oddělení makových semen od makoviny původem ze sklizně v příslušném kalendářním roce dokončí až v následujícím kalendářním roce, CÚ bude považovat za splnění ohlašovací povinnosti ve smyslu § 29 písm. c) zákona o návykových látkách předání takového hlášení o sklizni, v němž budou obsaženy údaje o sklizni vycházející z kvalifikovaného odhadu pro příslušný kalendářní rok. Tuto skutečnost by měl pěstitel vyznačit v poznámce příslušného tiskopisu. CÚ se následně s pěstitelem dohodne, že po zjištění přesných údajů pěstitel vhodnou formou sdělí CÚ aktualizované údaje, které CÚ zaeviduje v aplikaci MaK.

HLÁŠENÍ O OSETÉ PLOŠE A O ODHADU PLOCH NA PŘÍŠTÍ ROK – KONOPÍ

Pěstitel rostlin technického konopí je povinen splnit ohlašovací povinnost podle § 29b písm. a) zákona do jednoho měsíce od osevu nebo výsadby a odhad výměry pozemků, na nichž budou rostliny technického konopí pěstovány v příštím pěstebním cyklu.

HLÁŠENÍ O ZNEŠKODNĚNÍ – KONOPÍ

Ohlašovací povinnost ve vztahu k místu pěstování, kde má být zneškodnění rostlin technického konopí provedeno, vzniká pěstiteli, pokud došlo ke sklizni kvetoucích nebo plodonosných vrcholíků (květenství) rostlin technického konopí nebo ke sklizni nadzemních částí rostlin technického konopí, jejichž součástí je vrcholík, nebo při zneškodňování rostlin technického konopí; lhůta pro předání hlášení o zneškodnění pěstitelem CÚ je nejméně 5 dní před provedením sklizně nebo zneškodnění.

HLÁŠENÍ O SKLIZNI – KONOPÍ

V případě sklizeného technického konopí a semene konopí splní pěstitel svou ohlašovací povinnost podle § 29b písm. c) zákona předáním hlášení o sklizni do konce kalendářního roku.

Celní úřad, který přijme hlášení od osoby pěstující mák setý nebo rostlin technického konopí, zaeviduje hlášení ve své evidenci.


Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Formuláře pro splnění ohlašovací povinnosti řeší Vyhláška č. 151/2005 Sb. a §§ 17, 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Na které instituci životní situaci řešit

​Místně příslušný celní úřad podle místa pěstování.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Místně příslušný celní úřad, oprávněná osoba, v době úředních hodin.
Jaké doklady je nutné mít s sebou

Formuláře lze zasílat poštou nebo elektronicky, pokud jsou opatřeny elektronickým podpisem.​ V případě zastupování je nutno doložit oprávnění zastupovat formou plné moci, dále může být vyžadován výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, apod.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Přesný odkaz na aplikaci je: 

https://app.celnisprava.cz/MAKPublic/Home/Index

Vyplněné hlášení v Microsoft Wordu lze zaslat prostřednictvím pošty nebo datové schránky (dokument se schváleným elektronickým podpisem).

Formuláře pro splnění ohlašovací povinnosti jsou dostupné na:

http://www.celnisprava.cz/cz/clo/spolecne-zemedelske-politiky-a-zvlastnich-kompetenci/Stranky/mak-sety-a-konopi.aspx).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

​Pěstitelé máku setého a rostlin technického konopí splněním ohlašovací povinnosti nemají žádné přímé poplatky.

Jaké jsou lhůty

​viz kolonka "Postup pro řešení životní situace"

Podle kterého právního předpisu se postupuje

​Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky ve správním řízení jsou:
Řádné: Rozklad, Odvolání, Odpor
Mimořádné: Přezkumné řízení, Obnova řízení, Nové rozhodnutí
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Za přestupek dle §39 zákona podle odst. 1 písm. a) lze uložit pokutu do 100000,- Kč a za přestupek dle §39 zákona podle odst. 1 písm. b) lze uložit pokutu do 200000,-Kč. Příkazem na místě lze za přestupek podle odst. 1 uložit pokutu do 5000,-Kč.
 
Za přestupek dle §39 zákona podle odst. 2 lze uložit pokutu do 15000,- Kč.
Za přestupek dle §39 zákona podle odst. 3 lze uložit pokutu do 2000000,-Kč.

Za přestupek dle §39 zákona podle odst. 4 písm. a) lze uložit pokutu do 100000,-Kč a za přestupek podle odst. 4 písm. b) lze uložit pokutu do 200000,- Kč. Příkazem na místě lze přestupek podle odst. 4 uložit pokutu do 500,-Kč.
Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor 33 GŘC, oddělení 331 - Metodiky dohledu, kpt. Bc. Jitka Hadravová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni    

01.07.2022

Popis byl naposledy aktualizován    

01.07.2022

Datum konce platnosti popisu    

"Nestanoveno"

Autor

kpt. Bc. Jitka Hadravová

   
Elektronická služba, kterou lze využít    

datová schránka, elektronické podání​

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace


Stránka byla publikována dne: 29.06.2022 13:16
Skočit na začátek stránky