CZ EN Translate
Menu

Oznámení korupčního jednání pracovníků CS ČR (ŽS dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 
Pojmenování (název) Oznámení korupčního jednání pracovníků CS ČR
Základní informace k životní situaci Celníci a zaměstnanci Celní správy ČR jsou povinni vykonávat svoji činnost nestranně, zdržet se jednání, které může vést ke střetu zájmu služby/práce se zájmy osobními, nezneužívat informace ve vlastní prospěch nebo ve prospěch jiných osob a v souvislosti s výkonem služby/práce nepřijímat dary nebo jiné výhody. Všechna oznámení veřejnosti o porušení těchto povinností budou řádně prošetřena s vyvozením příslušných sankcí.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Podnět/oznámení je oprávněna podat každá osoba, která má podezření, že se příslušník nebo zaměstnanec Celní správy ČR v souvislosti s výkonem svých pravomocí dopustil korupčního jednání.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Podnět/oznámení nemá striktně určeny požadované náležitosti a může být podán i anonymně.
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace ​a) Oznámení na bezplatnou telefonickou protikorupční linku CS ČR číslo 800 232 222 (v provozu 24 hodin denně, v pracovní době živý hovor, v mimopracovní době možno zanechat vzkaz na záznamníku); b) Oznámení na protikorupční eMail CS ČR: korupce@cs.mfcr.cz; c) Datovou schránkou; d) Písemně v listinné podobě - fyzická osoba, která oznámení činí, uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování a svůj podpis; e) Osobně - ústně do protokolu na kterémkoliv útvaru CS ČR; f) Oznámením místně příslušném útvaru Police České republiky nebo státnímu zástupci. V oznámení je třeba uvést místo, datum, čas, jména, případně označení osob zúčastněných na korupčním jednání a přesný popis události.
Na které instituci životní situaci řešit Oznámené podezření na korupci v CS ČR prověří Samostatné oddělení 050 Vnitřních činností GŘC, v případě podezření na trestný čin spáchaný zaměstnancem nebo příslušníkem CS ČR bude věc předána Generální inspekci bezpečnostních sborů.
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 – Samostatné oddělení 050 Vnitřních činností, tel. 800 232 222, pracovní doba Po – Pá 7:45 – 15:45.
Jaké doklady je nutné mít s sebou V případě osobního oznámení ústně do protokolu je nutný průkaz totožnosti.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Podání/oznámení není formalizováno, postačí volná forma oznámení.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatku.
Jaké jsou lhůty Příslušný orgán CS ČR podnět prošetří ve lhůtě 30 dnů od jeho přijetí. Oznamovatel je vyrozuměn, jen pokud o to písemně požádá a uvede svoje jméno, příjmení, datum narození, doručovací adresu a podpis.
Podle kterého právního předpisu se postupuje Postupuje se podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 12 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, příp. podle § 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Bez opravných prostředků.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
Za správnost popisu odpovídá útvar Generální ředitelství cel, Samostatné oddělení 050 Vnitřních činností.
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 21.01.2014
Popis byl naposledy aktualizován 21.01.2014
Datum konce platnosti popisu Nestanoveno
Autor Kyseláková Eva Ing.
Elektronická služba, kterou lze využít
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Účastníky jsou oznamovatel, osoba/osoby, proti níž/nimž oznámení směřuje a případní svědci korupčního jednání. Právně je zajištěna ochrana oznamovatele.
Stránka byla publikována dne: 13.05.2020 16:20
Skočit na začátek stránky