CZ EN Translate
Menu

Podání podnětu k prověření podezření ze spáchání trestného činu

 
Pojmenování (název) ​Podání podnětu k prověření podezření ze spáchání trestného činu
Základní informace k životní situaci ​Pověřené celní orgány jsou oprávněny k řízení o trestných činech spáchaných porušením celních předpisů a předpisů o dovozu, vývozu nebo průvozu zboží, a to i v případech, kdy se jedná o trestné činy příslušníků ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů, a dále porušením právních předpisů při umístění a pořízení zboží v členských státech Evropských společenství, je-li toto zboží dopravováno přes státní hranice České republiky, a v případech porušení předpisů daňových, jsou-li celní orgány správcem daně podle zvláštních právních předpisů
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) ​Oprávněna v této věci jednat je každá osoba, která má podezření ze spáchání trestného činu spadající do kompetence pověřených celních orgánů
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace ​Kontaktovat celní orgány. Podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno. Lze je učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem.
Na které instituci životní situaci řešit ​GŘC
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Pověřené celní orgány sekce 03 Pátrání
Jaké doklady je nutné mít s sebou
Doklad totožnosti, případně podklady (listiny, věci…) dokazující podezření ze spáchání trestného činu
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Jaké jsou lhůty ​Lhůty jsou stanoveny souvisejícími právními předpisy. Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, je povinen přijímat státní zástupce a policejní orgán. Přitom je povinen oznamovatele poučit o odpovědnosti za vědomě nepravdivé údaje, a pokud o to oznamovatel požádá, do jednoho měsíce od oznámení jej vyrozumět o učiněných opatřeních.
Podle kterého právního předpisu se postupuje ​Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě české republiky
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují ​viz související právní předpisy (zejména hlava XVI-XIX TŘ)
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností ​​viz související právní předpisy
Za správnost popisu odpovídá útvar ​sekce 03 Pátrání GŘC
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni    
Popis byl naposledy aktualizován     05.03.2018
Datum konce platnosti popisu     "Nestanoveno"
Autor Procházka Pavel, Bc.
   
Elektronická služba, kterou lze využít    

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace ​Podrobnosti uvádí trestní řád (SZ, soudy)
Stránka byla publikována dne: 13.05.2020 16:24
Skočit na začátek stránky