CZ EN Translate
Menu

Podání stížnosti orgánům Celní správy České republiky nebo na postup celního orgánu CS ČR (ŽS dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 
Pojmenování (název) Podání stížnosti orgánům Celní správy České republiky nebo na postup celního orgánu CS ČR
Základní informace k životní situaci Stížnost lze podat na nevhodné chování příslušníka či občanského zaměstnance CS ČR jako úřední osoby v souvislosti s výkonem pravomoci CS, případně na nesprávný postup celního orgánu CS ČR jako správního orgánu nebo jako správce daně (neposkytuje-li správní řád nebo daňový řád jiný prostředek ochrany).
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) V této věci je oprávněna jednat každá fyzická nebo právnická osoba, s níž orgán Celní správy České republiky vede nebo vedl řízení nebo je zúčastněná na správě daní.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Splnění všech požadovaných náležitostí uvedených v § 37 a § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. § 261 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Stížnost se podává u celního orgánu, který vede nebo vedl řízení. Stížnost lze podat písemně, ústně do protokolu, datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo datovou zprávou opatřenou uznávaným elektronickým podpisem – musí obsahovat náležitosti dle správního, resp. daňového řádu. Pokud stížnost nemá předepsané náležitosti, není vyřizována podle správního či daňového řádu a je proto považována pouze za podnět.
Na které instituci životní situaci řešit Stížnost se podává u toho celního orgánu (místně příslušný celní úřad, územní pracoviště, popř. Generální ředitelství cel), který vede nebo vedl řízení. Pokud celní orgán není věcně nebo místně příslušný k vyřízení, stížnost bezodkladně postoupí příslušnému správnímu orgánu, do jehož působnosti vyřízení náleží a současně o tom vyrozumí stěžovatele.
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Stížnosti přijímají všechny útvary CS ČR v pracovní době. V případě ústního podání se se stěžovatelem sepíše úřední záznam.
Jaké doklady je nutné mít s sebou V případě ústního jednání průkaz totožnosti, v písemném styku je třeba v případě fyzické osoby uvést celé jméno (jméno a příjmení), datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V případě fyzické osoby podnikatele a v případě právnické osoby další identifikační údaje v souladu se správním, resp. daňovým řádem.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formuláře na podání stížnosti nejsou stanoveny. Obecně však platí, že stížnost by měla obsahovat přesný popis konkrétní situace, události, místo, datum a čas, kdy k ní došlo, jména zúčastněných osob či svědků a všechny stěžovateli známé informace k příslušníkovi nebo zaměstnanci (jméno, služební číslo, registrační značku služebního vozidla apod.), vůči němuž stížnost směřuje, případně lze vše doplnit pořízenou fotodokumentací.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Žádné správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Jaké jsou lhůty Orgán CS je povinen stížnost vyřídit do 60 dnů ode dne jejího doručení příslušnému celnímu orgánu. V této lhůtě musí být stěžovatel vyrozuměn. Lhůtu lze v odůvodněných případech prodloužit, stěžovatel však o tom musí být informován.
Podle kterého právního předpisu se postupuje Podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, respektive podle § 261 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují V případě nesouhlasu s vyřízením stížnosti je možno podat žádost o prošetření způsobu vyřízení stížnosti u nadřízeného orgánu. V případě stížnosti podané na celní úřad je nadřízeným orgánem Generální ředitelství cel, Budějovická 7, Praha 4. V případě stížnosti podané na Generální ředitelství cel je nadřízeným orgánem Ministerstvo financí.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Žádné sankce nejsou zákonem stanoveny.
Za správnost popisu odpovídá útvar Samostatné oddělení 050 Vnitřních činností, Generálního ředitelství cel České republiky.
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 21.01.2014
Popis byl naposledy aktualizován 21.01.2014
Datum konce platnosti popisu "Nestanoveno"
Autor Uhrecká Marcela Bc.
Elektronická služba, kterou lze využít
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Ten, vůči němuž obsah stížnosti směruje.
Stránka byla publikována dne: 13.05.2020 16:25
Skočit na začátek stránky