CZ EN Translate
Menu

Získání mezinárodního jednotného povolení zjednodušeného postupu řízení v dovozu či vývozu (ŽS dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 
Pojmenování (název) Získání mezinárodního jednotného povolení zjednodušeného postupu řízení v dovozu či vývozu
Základní informace k životní situaci Jednotné povolení zjednodušeného postupu(dále jen "SASP") umožňuje žadateli, aby zboží propustil stejným způsobem, jak je uvedeno u povolení zjednodušeného postupu místní celní řízení v dovozu (v případě dovozních celních režimů) nebo u povolení zjednodušeného postupu místní řízení ve vývozu ( v případě vývozních celních režimů) na základě celního prohlášení podaného v jednom členském státě, přičemž zboží se v momentě propuštění do daného celního režimu nachází v jiném členském státě. Tím mohou hospodářské subjekty centralizovat účtování a odvod cel u všech transakcí realizovaných v "povolujícím členském státu", i když fyzicky může zboží projít kontrolou a může být uvolněno v jiném členském státu, tzv. "zúčastněném členském státu."
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Každá osoba splňující podmínky čl. 4 odst. 1 a 2) celního kodexu, která má záměr propustit zboží do některého z dovozních celních režimů ve svých prostorách nebo na jiném místě určeném nebo schváleném celním úřadem v případech, kdy se jedná o zboží nacházející se v tranzitním režimu EU, pro něž bylo uvedené osobě uděleno povolení zjednodušeného postupu pro ukončení režimu tranzit (schválený příjemce) nebo zboží nacházející se v jiném tranzitním režimu nebo zboží předtím propuštěné do některého z režimů s hospodářským účinkem a v případě vývozních celních režimů, která chce provádět vývozní formality ve svých prostorách nebo na místě určeném nebo schváleném celním úřadem.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Žádost se podává na formuláři v souladu s přílohou 67 prováděcího předpisu k celnímu kodexu v listinné formě, nebo formou dokumentu obsaženého v datové zprávě, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky, vyplněném ve smyslu vysvětlivek k příloze č. 67 tohoto nařízení.
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Žádost se v souladu s čl. 14d) prováděcího předpisu se žádost předkládá jednomu z těchto celních orgánů:
a) celnímu orgánu členského státu, kde je vedeno hlavní účetnictví žadatele v souvislosti s dotčenými celními režimy a kde je prováděna alespoň část operací;
b) celnímu orgánu členského státu, kde je hlavní účetnictví žadatele v jeho počítačovém systému v souvislosti s dotčenými celními režimy přístupné příslušnému celnímu orgánu prostřednictvím informačních technologií a počítačových sítí, kde se uskutečňují obecné logistické řídící činnosti žadatele a kde je prováděna alespoň část operací, na které se má povolení vztahovat.
Jestliže takto nelze celní orgán určit, předkládá se žádost jednomu z těchto celních orgánů:
a) celnímu orgánu členského státu, kde je vedeno hlavní účetnictví žadatele v souvislosti s dotčenými celními režimy;
b) celnímu orgánu členského státu, kde je přístupné hlavní účetnictví žadatele v souvislosti s dotčenými celními režimy a kde se uskutečňují obecné logistické řídící činnosti žadatele.
Na které instituci životní situaci řešit Celní úřad
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Na adrese příslušného celního úřadu, s jeho pověřenými zaměstnanci a ve stanovených úředních hodinách.
Jaké doklady je nutné mít s sebou Oprávnění jednat za žadatele, žádost dle přílohy 67 prováděcího předpisu k celnímu kodexu, ověřený výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku žadatele, průkaz totožnosti, další informace a doklady, které bude celní úřad požadovat.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Příloha č. 67 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, též dostupná na internetových stránkách Celní správy ČR: http://www.celnisprava.cz/cz/clo/sasp-jednotna-povoleni-pro-pouzivani-zjednodusenych-postupu/Stranky/default.aspx
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatků
Jaké jsou lhůty Schvalující celní úřad zpřístupní žádost, předlohu povolení a veškeré nezbytné informace pro udělení povolení v těchto lhůtách:
a) 30 kalendářních dnů, pokud bylo žadateli dříve povoleno zjednodušené celní prohlášení nebo místní celní řízení nebo uděleno osvědčení AEO podle čl. 14a odst. 1 písm. a) nebo c);
b) 90 kalendářních dnů ve všech ostatních případech.
Schvalující celní orgán může tyto lhůty prodloužit o dalších 30 kalendářních dnů, přičemž sdělí žadateli důvody prodloužení. Lhůta počíná běžet okamžikem, kdy schvalující celní orgán obdrží veškeré nezbytné informace.
Celní orgány ostatních členských států, jichž se týká požadované jednotné povolení, sdělí schvalujícímu celnímu orgánu případné námitky do třiceti kalendářních dnů ode dne obdržení předlohy povolení. Tato lhůta může být prodloužena o dalších 30 kalendářních dnů.
Podle kterého právního předpisu se postupuje Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
- čl. 76
Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
- čl. 14
- čl. 253 - 253m
- čl. 260 - 267
- čl 282 - 289
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Dle správního řádu v plném rozsahu se odvolání ve lhůtě patnácti dnů ode dne oznámení rozhodnutí podává u celního úřadu, který rozhodnutí vydal. Dále je možno podat podnět k zahájení přezkumného řízení v případech důvodných pochyb o souladu rozhodnutí s právními předpisy s tím, že usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat nejdéle do 2 měsíců ode dne. kdy se příslušný celní orgán o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl, nejpozději však do 1 roku od právní moci rozhodnutí ve věci. Subjekt může dále podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Zamítnutí žádosti, pozastavení povolení, zrušení povolení, sankce podle celního zákona č. 13/1993 Sb.
Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor 21 GŘC
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 24.02.2014
Popis byl naposledy aktualizován 24.02.2014
Datum konce platnosti popisu "Nestanoveno"
Autor Kocourek Tomáš, Ing.
Elektronická služba, kterou lze využít
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Stránka byla publikována dne: 13.05.2020 16:32
Skočit na začátek stránky