CZ EN Translate
Menu

Získání povolení elektronické komunikace s celními úřady (ŽS dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 
Pojmenování (název) Získání povolení elektronické komunikace s celními úřady
Základní informace k životní situaci Celní prohlášení lze podávat prostřednictvím zařízení pro zpracování dat. Celní úřad může povolit elektronicky podávat celním úřadům:
- celní prohlášení s návrhem na propouštění zboží do celních režimů volný oběh (včetně konečného užití), uskladňování v celním skladu, aktivní zušlechťovací styk, dočasné použití a přepracování pod celním dohledem,
- vstupní souhrnné celní prohlášení, oznámení o příjezdu dopravního prostředku a souhrnné celní prohlášení pro potřeby dočasného uskladnění; a být příjemcem ECR zpráv ke vstupnímu souhrnnému celnímu prohlášení podaných osobou uvedenou v článku 36b odst. 4 celního kodex v případech, kdy je žadatel uveden jako přepravce nebo zástupce na vstupu,
- celní prohlášení s návrhem na propuštění do celního režimu tranzit, údaje karnetu TIR; a ukončovat společný tranzitní režim/ tranzitní režim Společenství nebo tranzitní režim na podkladě karnetu TIR,
- celní prohlášení do režimu vývozu a/nebo výstupní souhrnné celní prohlášení,
- hlášení a následné potvrzování výstupu zboží z území Společenství v celním režimu vývoz (výstupní/lokální autoritě); výstupní souhrnné celní prohlášení; hlášení a následné potvrzování výstupu u zboží, na které bylo podáno výstupní souhrnné celní prohlášení celnímu úřadu výstupu,
- mající roli celního úřadu záruky, pro zajištění celního dluhu.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žádost je oprávněna podat osoba, která bude elektronicky kominikovat s celními úřady. Identifikace osob je na základě přiděleného čísla EORI.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Žádost o povolení musí být podána v listinné formě, nebo formou dokumentu obsaženého v datové zprávě, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky, přičemž obsah žádosti není přesně strukturovaný, ale musí splňovat obecné podmínky pro podání dle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tj. musí být patrno, kdo žádost činí, které věci se týká a co se navrhuje.
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podáním žádosti na místně příslušném celním úřadě.
Na které instituci životní situaci řešit Celní úřad.
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit K vyřízení je příslušný jakýkoliv celní úřad na území České republiky.
Jaké doklady je nutné mít s sebou Oprávnění jednat za žadatele, žádost, podklady k žádosti:
- parametry elektronické komunikace,
- údaje o kontaktní osobě pro elektronickou komunikaci s celními úřady.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost lze sepsat volnou formou. Formulář žádosti si lze vyžádat u celního úřadu.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit bez poplatků
Jaké jsou lhůty Do 60-ti dnů ode dne podání žádosti nebo po doplnění údajů případně vyžádaných vyřizujícím celním úřadem.
Podle kterého právního předpisu se postupuje Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
- čl. 61 odst. b) - elektronické propuštění zboží do celního režimu, - čl. 77 - ostatní prohlášení, - čl. 36a, 36b a 36c - ustanovení pro vstup zboží na celní území společenství, - čl. 182a ustanovení pro zboží opuštějící celní území Společenství Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství - čl. 4a-4e - ustanovení k počítačovému zpracování dat, - čl. 183 - ustanovení k podání vstupního souhrnného celního prohlášení, - čl. 199 odst. 2 a 3 - obecné ustanovení k počítačovému zpracování dat, - čl. 205 odst. 3 - tiskopisy pro celní prohlášení, - čl. 253a - obecné ustanovení ke zjednodušeným postupům, - čl. 353 - ustanovení k tranzitnímu prohlášení, - čl. 407 odst. 1 písm. b), čl. 408 - ustanovení ke schválenému příjemci, - čl. 454, 454a a 454b - ustanovení k režimu TIR, - čl. 792 ost. 2 - ustanovení ke konečnému vývozu, - čl. 796a, 796b a 796e - ustanovení k předávání vývozních údajů mezi celními orgány prostřednictvím informačních technologií a pořítačových sítí, - čl. 842a - 842e - ustanovení k výstupnímu souhrnnému celnímu prohlášení Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky dle správního řádu.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Žádné sankce nejsou zákonem stanoveny.
Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor 21 Celní, GŘC
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 31.12.2013
Popis byl naposledy aktualizován 18.02.2014
Datum konce platnosti popisu "Nestanoveno"
Autor Šejnostová Lucie
Elektronická služba, kterou lze využít
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Stránka byla publikována dne: 13.05.2020 16:35
Skočit na začátek stránky