CZ EN Translate
Menu

Získání povolení režimu uskladňování v celním skladu (ŽS dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 
Pojmenování (název) Získání povolení režimu uskladňování v celním skladu
Základní informace k životní situaci Režim uskladňování v celním skladu je alternativou k dalším dovozním celním režimům a umožňuje skladovat v celním skladu
- zboží, které není zbožím Společenství, aniž toto zboží podléhá dovoznímu clu nebo obchodně politickým opatřením nebo
- zboží Společenství, pro které zvláštní předpisy Společenství stanoví, že se na ně v důsledku jeho uskladnění v celním skladu vztahují opatření obvykle uplatňovaná při vývozu zboží.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žádost je oprávněna podat osoba, která hodlá provozovat celní sklad. Identifikace osoby je na základě přiděleného čísla EORI.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Žádost se podává na formuláři podle přílohy 67 nařízení 2454/93, musí být vyplněny všechny povinné položky (tučné) v souladu s vysvětlivkami k této příloze.
Základní podmínky:
- řádné číslo EORI (ad hoc číslo není aplikovatelné),
- žadatel musí být usazen na území Evropské unii (v případě FO obvyklé bydliště/v případě PO nebo sdružení sídlo, řídící ústředí nebo stálá provozovna v EU, takovou osobou může být i PO, která má na území EU organizační složku),
- hospodářská odůvodněnost uskladnění (zdůvodnění, proč je nezbytné uskladnění, namísto propuštění zboží do volného oběhu s vyměřením cla a daní),
- žadatel musí skýtat potřebné záruky k řádnému provádění režimu (zkušenosti s celním řízením, vyhovující prostory pro uskladnění, odpovídající personální obsazení, umožnění celním orgánům efektivně provádět celní dohled nad zbožím).
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podáním žádosti na místně příslušném celním úřadě.
Na které instituci životní situaci řešit Celní úřad.
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit K vyřízení je příslušný celní úřad, v jehož územní působnosti se nachází místo, které je navrhováno jako prostor celního skladu (krajské uspořádání).
Jaké doklady je nutné mít s sebou Oprávnění jednat za žadatele, žádost, podklady k žádosti:
- prokázání splnění hospodářské odůvodněnosti uskladnění,
- doklady osvědčující právní způsobilost žadatele (živnostenský list, plná moc, výpis z OR, osvědčení o registraci k daním),
- výpis z katastru nemovitostí (u vlastního zkolaudovaného objektu) nebo nájemní smlouva a souhlas vlastníka s využitím objektu jako celní sklad,
- půdorysný výkres prostor s označením sklad s označením vstupů a příjezdových komunikací,
- zabezpečení skladu včetně technických podmínek,
- v případě subjektů, které nejsou držiteli certifikátu Oprávněného hospodářského subjektu a požadují snížení poskytnuté jistoty k zajištění celního dluhu - poslední auditorská zpráva, účetní závěrka a rozvaha,
- seznam kontaktních osob,
- popis procesu uskladňování v celním skladu (vstupy/výstupy/manipulace se zbožím),

Dále je doporučeno předložit:
- přehled známých ukladatelů u veřejného celního skladu
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Příloha 67 Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství dostupná na webu celní správy ve formátu MS WORD.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit bez poplatků
Jaké jsou lhůty Do 60-ti dnů od podání žádosti nebo od obdržení všech potřebných informací, byla-li žádost doplněna.
Podle kterého právního předpisu se postupuje Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
- čl. 84-90 - obecná ustanovení k režimům s hospodářským účinkem,
- 98-113 - ustanovení k uskladňování v celním skladu.

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
- čl. 496-523 + přílohy 67, 68, 70, 71 - obecná ustanovení k režimům s hospodářským účinkem,
- čl. 524-535 + příloha 72 - ustanovení k uskladňování v celním skladu.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky dle správního řádu.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Povolení nebude uděleno, udělené povolení může být později odňato nebo zrušeno, celní dluh bude za zboží, u kterého nebyl režim vyřízen vyměřen platebním výměrem.
Správně právní sankce podle celního zákona.
Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor 21 GŘC
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 31.12.2013
Popis byl naposledy aktualizován 03.01.2014
Datum konce platnosti popisu "Nestanoveno"
Autor Žáčková Petra Ing
Elektronická služba, kterou lze využít
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Stránka byla publikována dne: 13.05.2020 16:35
Skočit na začátek stránky