CZ EN Translate
Menu

Získání povolení souborné jistoty (ŽS dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 
Pojmenování (název) Získání povolení souborné jistoty
Základní informace k životní situaci ​Soubornou jistotou je jistota poskytnutá ručením k zajištění celního dluhu, který vznikl nebo by mohl vzniknout z jedné nebo několika operací prováděných jedním dlužníkem ve smyslu § 256 odst. 1 písm. b) a § 258 až 260f zákona č. 13/1993 Sb., Celního zákona (celní zákon) nebo formou zjednodušení ve smyslu čl. 372 odst. 1 písm. a) nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění (prováděcí nařízení).
​Typy souborných jistot
1) Souborná jistota pro jiné operace než režim tranzitu - dle čl. 193 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (celního kodexu) a § 256 odst. 1 písm. b) celního zákona 2) Souborná jistota pro tranzitní operace – dle čl. 193 celního kodexu a čl. 379 až čl. 384 prováděcího nařízení a) Souborná jistota pro tranzitní operace - částka souborné jistoty představuje 100% referenční částky, b) Souborná jistota pro tranzitní operace - částka souborné jistoty je snížena na 50% referenční částky, c) Souborná jistota pro tranzitní operace - částka souborné jistoty je snížena na 30% referenční částky. 2) Zproštění povinnosti poskytnout jistotu – pouze v režimu tranzit za podmínek stanovených v čl. 373 a 380 odst. 2 a 3 prováděcího nařízení.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) ​Žádost je oprávněna podat osoba, která hodlá zajišťovat celní dluh soubornou jistotou. Identifikace osoby je na základě přiděleného čísla EORI.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace ​Řízení o povolení ručitele a užívání souborné jistoty je zahájeno podáním písemné žádosti (§ 258 celního zákona, resp. článek 372 prováděcího nařízení, § 44 odst. 1 správního řádu). Doručením pouze samotné záruční listiny není řízení ve věci samé zahájeno. Podmínky a) Žadatel/Ručitel - obecné podmínky pro povolení souborné jistoty Ručitel a budoucí uživatel nemá v České republice daňové nedoplatky a splatné nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále; splatným nedoplatkem se rozumí též nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále, k jehož úhradě bylo povoleno podle zvláštního právního předpisu jeho splácení ve splátkách. b) Hlavní povinný - společný režim tranzitu/tranzitní režim Společenství 1. musí být osobou usazenou v členském státě Společenství, kde je jistota zřízena, 2. pravidelně využívá tranzitní režim Společenství, nebo o němž celní orgány vědí, že je schopen splnit povinnosti vyplývající z tohoto režimu a 3. se nedopustil žádného závažného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů, 4. vede záznamy, které celním orgánům umožňují provádět účinné kontroly. c) Ručitel - společné podmínky (Jiné operace než režim tranzitu i společný režim tranzitu/tranzitní režim Společenství) Podle § 260 celního zákona, ručitelem může být pouze jiná osoba než dlužník, které to povolil příslušný celní úřad. Za osobu rozdílnou od dlužníka se pro tyto účely nepovažuje osoba, která je
statutárním orgánem nebo jeho členem nebo členem dozorčího orgánu dlužníka,
zaměstnavatelem nebo zaměstnancem dlužníka,
členem rodiny dlužníka,
členem skupiny spojených osob, zaregistrované jako plátce daně z přidané hodnoty,
ekonomicky propojenou osobou, pokud takové propojení může mít vliv na splnění celního a daňového dluhu.
Povolení může být uděleno pouze osobě,
která řádně a včas plní povinnosti vyplývající z celních předpisů,
jejíž finanční situace je taková, že může splnit každý celní a daňový dluh, který zaručila,
která se nedopustila závažného nebo opakovaného porušení celních předpisů.
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace ​Podáním žádosti u Celního úřadu pro Jihočeský kraj
Na které instituci životní situaci řešit
​Celní úřad pro Jihočeský kraj
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit ​Celní úřad pro Jihočeský kraj - Referát souborných jistot, tel. 386714211, ve stanovených úředních hodinách
Jaké doklady je nutné mít s sebou ​Originál záruční listiny pro jiné operace než režim tranzitu odpovídající vzoru uvedeném v příloze č. 3 prováděcí vyhlášky nebo originál záruční listiny pro společný tranzitní režim/tranzitní režim Společenství odpovídající vzoru uvedenému v příloze č. 48 prováděcího nařízení.
Výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list. (postačuje pouze prostá fotokopie).
Potvrzení příslušného finančního úřadu o bezdlužnosti. (Jedná se o osvědčení místně příslušného finančního úřadu o řádném plnění daňových a odvodových povinností žadatele. K datu podání žádosti nesmí být potvrzení starší 60 dnů).
Potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení o bezdlužnosti.(Jedná se o osvědčení místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení o neexistenci splatného nedoplatku pojistného, penále a přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. K datu podání žádosti nesmí být potvrzení starší 60 dnů).
Doložení podkladů ke zpracování finanční analýzy ručitele (pouze v případě, kdy budoucímu ručiteli doposud nebyla zpracována finanční analýza nebo finanční analýza již není platná).
Doložení podkladů ke zpracování finanční analýzy žadatele (pouze v případě, kdy žadateli/budoucímu uživateli doposud nebyla zpracována finanční analýza nebo finanční analýza již není platná).
Podklady pro finanční analýzu
účetní závěrka nebo výkaz o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích za poslední 2 účetní období,
Účetní závěrkou se rozumí:
1. rozvaha, 2. výkaz zisku a ztráty, 3. příloha k účetní závěrce, 4. zpráva auditora u subjektů majících povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem,
kopie přiznání k dani z příjmů za poslední 2 zdaňovací období,
další doplňující podklady za každé účetní období, pokud nejsou povinně součástí přílohy k účetní závěrce, těmito doklady jsou
přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow),
přehled přijatých úvěrů a půjček včetně termínu splatnosti a roční výše splátek,
výše závazků z finančního pronájmu (leasingových závazků) se splatností do 1 roku a nad 1 rok,
přehled majetku zatíženého zástavním právem s uvedením jeho účetní hodnoty,
výše pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti více než 180 dní a více než 360 dní,
celková výše nákladových úroků (pokud je předkládán výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu),
rozvaha a výkaz zisku a ztráty k poslednímu dni předcházejícího měsíce (čtvrtletí) běžného účetního období a za srovnatelné období minulého roku,
h) ostatní podklady nezbytné k posouzení majetkové a finanční stability, např. při přeměnách (zahajovací rozvaha, projekt fúze, projekt rozdělení apod.).
U subjektů, které mají povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, resp. mají povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky (ve smyslu § 22 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění), bude kromě individuální účetní závěrky nutné předložit i konsolidovanou účetní závěrku.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
- Žádost se podává volnou formou. - Záruční listiny a) Jiné operace než režim tranzitu – příloha č. 3 prováděcí vyhlášky, b) společný tranzitní režim/tranzitní režim Společenství – příloha č. 48 prováděcího nařízení. - Osvědčení a) Osvědčení o souborné jistotě v jiných operacích než režim tranzitu - příloha č. 4 prováděcí vyhlášky, b) TC 31- Osvědčení o souborné jistotě - příloha č. 51 prováděcího nařízení, c) TC 33 - Osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu - příloha č. 51A prováděcího nařízení.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit ​Bez poplatků
Jaké jsou lhůty ​- Povolení souborné jistoty pro jiné operace než režim tranzitu: Dle § 260b celního zákona je Celní úřad pro Jihočeský kraj povinen rozhodnout do 60-ti dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 dnů. - Povolení souborné jistoty pro společný tranzitní režim/tranzitní režim Společenství: Dle článku 375 prováděcího nařízení je Celní úřad pro Jihočeský kraj povinen rozhodnout do 3 měsíců ode dne přijetí žádosti.
Podle kterého právního předpisu se postupuje ​Právní úprava je obsažena zejména v následujících právních předpisech · nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění (celní kodex), · nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění (prováděcí nařízení), · zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (celní zákon), · zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o CS), · zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (daňový řád), · zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), · vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona (prováděcí vyhláška)
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují ​Opravné prostředky dle správního řádu a celního kodexu.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností ​Povolení nebude uděleno, udělené povolení může být později odňato nebo zrušeno.
Za správnost popisu odpovídá útvar ​Celní úřad pro Jihočeský kraj, Odd. 11 – Referát souborných jistot.
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 30.06.2014
Popis byl naposledy aktualizován 30.06.2014
Datum konce platnosti popisu "Nestanoveno"
Autor Havlík Pavel, Mgr.
Elektronická služba, kterou lze využít
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Stránka byla publikována dne: 13.05.2020 16:37
Skočit na začátek stránky