CZ EN Translate
Menu

Získání povolení zjednodušeného postupu schválený odesílatel (ŽS dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 
Pojmenování (název) Získání povolení zjednodušeného postupu schválený odesílatel
Základní informace k životní situaci Povolení zjednodušeného postupu schválený odesílatel v tranzitním režimu umožňuje, aby zboží bylo propuštěno do režimu tranzitu EU nebo společného tranzitního režimu v prostorách zúčastněné osoby nebo na jiném místě určeném nebo schváleném celními orgány.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Hlavní povinný
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Žádost o povolení musí být podána v listinné formě, nebo formou dokumentu obsaženého v datové zprávě, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky, přičemž obsah žádosti není přesně strukturovaný, ale musí splňovat obecné podmínky pro podání dle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tj. musí být patrno, kdo žádost činí, které věci se týká a co se navrhuje.Žádost musí obsahovat všechny náležitosti, které umožní celním orgánům ověřit, zda jsou splněny podmínky, za nichž lze zjednodušení povolit.
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podat žádost o povolení na příslušném celním úřadě, tj. na celním úřadě, kterému budou podávána elektronická celní prohlášení.
Na které instituci životní situaci řešit Celní úřad
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Na příslušném celním úřadu, s pověřenými zaměstnanci a v úředních hodinách celního úřadu.
Jaké doklady je nutné mít s sebou Žádost o povolení ZJP SO musí zejména obsahovat
a) číslo EORI žadatele, jeho přesný název a úplnou adresu,
b) sazební zařazení a popis zboží, které bude žadatel při zahajování tranzitního režimu deklarovat,
c) přesnou adresu místa, v kterém bude prováděna nakládka zboží,
d) přesný popis závěr zvláštního typu, jestliže bylo jejich používání SO povoleno,
e) dopravní prostředky, které HP bude používat k přepravě zboží (způsob přepravy zboží)
a musí být doložena ověřeným výpisem z obchodního rejstříku nebo ověřeným živnostenským listem žadatele, jehož kopie nesmí být starší 3 měsíců v den podání žádosti. Údaje mohou být dále doloženy
a) platným osvědčením oprávněného hospodářského subjektu (dále jen „osvědčení AEO“) nebo jeho ověřenou kopií, a to osvědčení AEO – zjednodušené celní postupy nebo osvědčení AEO – zjednodušené celní postupy/bezpečnost a zabezpečení,
b) platným rozhodnutím nebo jeho ověřenou kopií o povolení ZJP SO v tranzitním režimu, které bylo žadateli vydáno (pokud rozhodnutí vydal jiný úřad, než kterému je žádost podávána),
c) platným rozhodnutím nebo jeho ověřenou kopií o povolení ZJP použití závěr speciálního typu v tranzitním režimu, které bylo žadateli vydáno (pokud rozhodnutí vydal jiný úřad, než kterému je žádost podávána),
d) platným rozhodnutím nebo jeho ověřenou kopií o povolení zajišťovat celní dluh v tranzitním režimu formou souborné jistoty nebo zproštění povinnosti poskytnout jistotu udělené žadateli,
e) platným rozhodnutím nebo jeho ověřenou kopií o povolení podávat TCP elektronicky udělené žadateli.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádný formulář není potřebný.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatků.
Jaké jsou lhůty 3 měsíce ode dne přijetí žádosti
Podle kterého právního předpisu se postupuje Všeobecné podmínky použití ZJP v tranzitním režimu, včetně postupů a podmínek pro podání žádosti o povolení ZJP v tranzitním režimu, vydání povolení ZJP nebo jejich zrušení upravují ustanovení čl. 372 až 378 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění. Speciální podmínky pro vydání povolení zjednodušeného postupu schválený odesílatel v tranzitním režimu upravují
a) čl. 398 až 402 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění,
b) čl. 60 až 63 dodatku I Úmluvy o společném tranzitním režimu
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Dle správního řádu v plném rozsahu, tj. odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí se podává u celního úřadu, který rozhodnutí vydal. Dále je možno podat podnět k provedení přezkumného řízení v případech důvodných pochyb o souladu rozhodnutí s právními předpisy s tím, že usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat ve lhůtě do 1 roku od právní moci napadeného rozhodnutí. Dále je možno ve lhůtě 3 let od právní moci napadeného rozhodnutí podat žádost o obnovu řízení v případech, kdy vyjdou najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník nemohl v původním řízení uplatnit anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Zamítnutí žádosti, zrušení povolení, odejmutí povolení,správní sankce podle zákona č. 13/93 Sb. celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor 21 Celní GŘC
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.01.2014
Popis byl naposledy aktualizován 28.02.2014
Datum konce platnosti popisu "Nestanoveno"
Autor Šíma František Bc.
Elektronická služba, kterou lze využít
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Stránka byla publikována dne: 13.05.2020 16:39
Skočit na začátek stránky