CZ EN Translate
Menu

Popis projektu


Název projektu:
Rozvoj elektronické spisové služby v Celní správě ČR.
CZ.1.06/1.1.00/17.09405 (Evropský fond pro regionální rozvoj)

Zahájení realizace projektu: 01.07.2014

Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 30.9.2015

Doba trvání v měsících: 15
Celková náklady projektu: 9.237.600 Kč, z toho 7.851.960 z fondu EU a 1.385.640 ze SR.

Stručný obsah projektu:
Hlavním cílem projektu je zjednodušit práci s dokumenty a zlepšit přístup veřejnosti ke službám Celní správy ČR.
Projekt si klade za cíl rozvíjet a směřovat spisovou službu v souladu se strategií Smart Administration, konkrétně přiblížit služby poskytované Celní správou ČR občanovi a podnikatelským subjektům, tyto služby zajišťovat jednotně, s maximální dostupností, v požadované kvalitě se snahou o minimalizaci nároků na straně těchto subjektů.
Projekt je zaměřen na digitalizaci dokumentů a označování dokumentů pomocí čárových kódů 2D, dále také na vytvoření a zasílání/přijímání elektronických inteligentních formulářů.
Pořízení a následné používání skenerů a čteček čárových kódů 2D umožní efektivnější digitalizaci dokumentů.
Druhým nástrojem bude vytvoření šablony elektronických inteligentních dotazníků.
Plánované aktivity budou realizovat zaměstnanci Celní správy ČR a vedoucí projektového týmu dodavatele investic a služeb.

Zdůvodnění potřebnosti projektu:
Konkrétním cílem je zefektivnění a rozšíření schopností Celní správy ČR převádět analogové dokumenty do digitální podoby pomocí vybavení příslušných pracovišť dokumentovými a velkoformátovými skenery. V oblasti práce s analogovými dokumenty jsou převážně využívána tzv. multifunkční zařízení, která jsou situována zejména na chodbách a to vzhledem k jejich charakteru využívání jako síťových prostředků určených převážně k tisku. Dále se příchozí dokumenty ručně opatřují otiskem tzv. podacího razítka a do něj se ručně přepisují údaje ze spisové agendy. Zásadními částmi dalšího rozvoje spisové služby jsou digitalizace dokumentů, označování analogových dokumentů čárovými kódy, rozšíření elektronických inteligentních formulářů. V oblasti elektronických
inteligentních formulářů jsou nenaplněny požadavky legislativy na formát umožňující jejich zaslání datovou schránkou a následné automatizované zpracování.

Potřebnost projektu vyplývá z těchto nedostatků:
• konzervování současného stavu, který je v rozporu s požadavky legislativy,
• veřejnosti není poskytován dostatečný komfort spojený s elektronizací veřejné správy,
• horší vnímání Celní správy ČR v očích veřejnosti (ve srovnání s úřady, na kterých je elektronické podání již běžné),
• časová náročnost (pracnost) související s přepisem údajů obsažených ve formuláři do příslušných aplikací,
• nevyužití příležitosti, které nabízí již pořízený nástroj 602FromFlow Server.

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je zjednodušit práci s dokumenty a zlepšit přístup veřejnosti ke službám Celní správy ČR.
Digitalizace dokumentů a označování dokumentů pomocí čárových kódů 2D, dále vytvoření a zasílání/přijímání elektronických inteligentních formulářů. Zefektivnění převodu analogových dokumentů do digitální podoby, označení analogových dokumentů 2D kódy s využitelností sledování dokumentů v rámci jeho celého životního cyklu. Zavedení jednotného prostředí pro digitalizaci analogových dokumentů. Odstranění ručního přepisu nezbytných údajů z analogových dokumentů, snížení chybovosti a pracnosti.

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:
Projekt je v souladu s modernizací veřejné správy a rozvojem informační společnosti ve veřejné správě.
Projekt "Rozvoj elektronické spisové služby Celní správy ČR" je součástí strategických/specifických cílů Smart Administration (usnesení vlády č. 197/2007), zejména v oblasti "Přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu" a "Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration) v období 2007 - 2015".

Hodnoty indikátorů:
Název indikátoru: Podíl digitalizovaných dokumentů
Měrná jednotka: %
Výchozí hodnota: 75,00
Plánovaná hodnota: 85,00
Rozdíl: 10,00
Kód nár. číselníku: 15.01.12
Datum plánovaného dosažení: 30.09.2016

Stránka byla publikována dne: 01.12.2014 8:25
Skočit na začátek stránky