CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Informace o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie

Informace o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie

 

Aktuá​​​lní inform​ace k brexitu​​​

​​Nové dovozní formality ve Velké Británii od 1.1.2022

Evropská komise (DG TAXUD) spustila zvláštní webovou stránku o nových dovozních formalitách platných od 1. ledna 2022 při dovozu zboží z EU do UK. Stránka je dostupná v AJ pod následujícím odkazem:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/third-countries/united-kingdom/new-import-formalities-bring-goods-eu-uk-1-january-2022_en

Dotazník velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k otázce BREXITu a novým změnám
Generální ředitelství cel bylo ze strany velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska požádáno o distribuci dotazníku připravenosti firem k nadcházejícím změnám týkajících se dovozu zboží z EU do Velké Británie. Dotazník byl připraven britskou Border and Protocol Delivery Group (vládní mezioborovou skupinou britského ministerstva pro daně – HMRS). Zasíláme Vám tedy odkaz na příslušný dotazník, který je k dispozici i v českém jazyce po dobu následujících tří týdnů a prosím o zvážení jeho vyplnění, pokud se Vás otázka vývozu zboží do Velké Británie týká. Dotazník naleznete a můžete vyplnit pod tímto odkazem.

Současně si dovolujeme Vás upozornit na pokyny vlády Velké Británie pro dopravce (rovněž v českém jazyce), kteří přepravují zboží do Británie v takzvaném RoRo režimu – uvedené pokyny jsou k dispozici pod následujícím odkazem zde. 

Nakonec si dovolujeme Vás upozornit na možnost kontaktovat britské úřady ve věci dotazů týkajících se oblasti dopravy zboží do Velké Británie prostřednictvím livechatu na stránkách vlády Velké Británie. Livechat k dopravě zboží do Velké Británie naleznete pod tímto odkazem.​

V​elká Británie o 6 měsíců prodlužuje výjimky z celních kontrol u dovozů z EU​

UK prodlužuje výjimky.pdf

Preferenční předpisy se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irs​ka

https://www.celnisprava.cz/cz/clo/puvod-zbozi/aktuality/Stranky/2021-Brexit-preferencni-predpisy.aspx

Informace francouzské celní sprá​​vy k vyplňování vstupního souhrnného prohlášení (ENS) – ve francouzštině s anglickými titulky

https://twitter.com/douane_france/status/1350012373537599489?s=20

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6755777306830090240​​

https://www.youtube.com/watch?v=MrR70N8MWdM&feature=youtu.be

​Informační materiály francouzské celní správy (v AJ)

týkající se převozu vratných obalů a palet, pravidel vztahujících se k celnímu úřadu tranzitu, přiznávání preferenčního původu, procedur v rámci systému ICS, procedur v rámci tranzitu a karnetu TIR, procedur týkajících se veterinárního a fytosanitárního zboží.​

Notes en anglais.zip


Aktualizovaná ver​ze Příručky francouzské celní správy  k brexitu (v AJ)

https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/26/Preparing-for-brexit-French-customs-guidelines.pdf


Upozornění pro vývo​​zce, dopravce, logistické společnosti

​V souvislosti s ukončením přechodného období pro odchod Spojeného království z EU, Celní správa ČR upozorňuje na narůstající problémy s potvrzováním výstupu zboží z Francie do Velké Británie doprovázeného tuzemským vývozním celním prohlášením, kdy z některých francouzských výstupních celních úřadů nejsou zatím odesílána do ČR potvrzení o výstupu zboží z EU.

Celní správa ČR opakovaně upozornila francouzské celní orgány na zhoršující se situaci s potvrzováním výstupu zboží a usilovně spolupracuje na jejím odstranění.

V této souvislosti zároveň sdělujeme, že pro eliminaci problémů s potvrzováním výstupu zboží z Francie do Velké Británie je možné využít společný tranzitní režim, který navazuje na režim vývozu a který umožňuje vydat potvrzení o výstupu zboží již na tuzemském celním úřadu odeslání při propuštění zboží do režimu společného tranzitu směřovaného do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Francouzské celní orgány na základě prvních zkušeností s informačním systémem SI BREXIT sdělují, a to zejména přepravním společnostem a řidičům kamiónů, že pro zdárný průběh kontrol na vstupu do Francie je nutné předkládat za účelem skenovaní některý z těchto dokumentů – dovozní celní prohlášení, tranzitní doprovodný doklad pro unijní tranzit, tranzitní doprovodný doklad pro společný tranzitní režim nebo tzv. logistickou obálku. Viz připojený leták nebo informace na odkaze: 
Leták.pdf

https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/2021-01/08/Flyers_Document_chauffeur_070121_V5.pdf

Dále na základě dotazů veřejnosti Celní správa ČR sděluje, že pro vývoz zboží z EU do Velké Británie je možné, nikoliv však povinné, využít společný tranzitní režim.

V případě vystavení deklarace o původu při vývozu zboží z EU do Velké Británie (aby mohla být nárokována při dovozu do Velké Británie nulová sazba cla) je nutné u zásilek s hodnotou vyšší než 6 000 euro, aby se vývozce registroval v unijním systému REX. Více o systému REX zde:

https://www.celnisprava.cz/cz/clo/puvod-zbozi/Stranky/rex-system.aspx

​Při dovozu z britských zámořských zemí a území (Anguilla, Bermudy, Kajmanské ostrovy, Falklandské ostrovy, Jižní Georgie and Jižní Sandwichovi ostrovy, Montserrat, Pitcairn, Svatá Helena, Ascension, Tristan da Cunha, Britské antarktické území, Britské indickooceánské území, Britské Panenské ostrovy, Turks and Caicos) již není možné využít tarifní preference plynoucí z rozhodnutí Rady 2013/755/EU o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii.

Celní a daňová p​​​​​​ravidla pro do​​​​voz a vývoz zboží o​d 1.1.2021

​​Po konci přechodného období, tedy od 1. ledna 2021 nastanou zásadní změny, a to za všech okolností, i když byla mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím uzavřena Dohoda o obchodu a spolupráci. Spojené království již nebude součástí jednotného trhu a celní unie EU.

Změny nastanou i když je v Dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným kr álovstvím zavedeno nulové clo a nulové kvóty na zboží a v níž bude probíhat spolupráce v oblasti cel a regulace.

Text Dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným kr álovstvím je dostupný zde:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=CS

​Oznámení týkající se prozatímního provádění Dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a UK od 1.1.2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021X0101(01)&from=CS


Na straně EU budou celní orgány na základě celního kodexu Unie provádět kontroly podle společného systému vycházejícího z rizik, jenž se u přepravy zboží v souvislosti s třetími zeměmi používá na všechny ostatní vnější hranice Unie. Tyto kontroly mohou vést ke zvýšené administrativní zátěži podniků a delším lhůtám př i vyřízení celních formalit a postupů.

Nové zásady pro obchod od ledna 2021 se Spojeným královstvím

 • Pokud Vám bylo v minulosti registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu (EORI) pro vyřízení celních formalit vydáno ve Spojeném království, nebude toto EORI již platné. V takovém případě je třeba požádat o vydání nového EORI, případným jiným řešením je jmenovat celního zástupce v EU.
 • Oprávnění hospodářských subjektů či jiná oprávnění vydaná ve Spojeném království přestávají platit, pokud chce podnik získat oprávnění EU, musí o ně zažádat v členském státě EU.
 • Podniky z EU se musí seznámit s formalitami a postupy pro obchodování se Spojeným královstvím, které se stane třetí zemí.
 • Při dovozu zboží ze Spojeného království na území EU bude vybírána daň z přidané hodnoty (DPH).
 • Vyvážené zboží z EU bude od DPH osvobozeno, pokud vývozce doloží, že zboží opustilo Unii.
 • Podniky z EU se musí seznámit s postupy v oblasti DPH pro obchodování se Spojeným královstvím, které se stane třetí zemí.
 • Při dovozu zboží podléhajícího spotřební dani (alkoholické a tabákové výrobky) se vybírá tato daň a je splatná při uvedení zboží na trh.
 • Na obchod se vztahují stejná pravidla Unie zakazující či omezující dovoz nebo vývoz určitého zboží z důvodu veřejného pořádku, jako je ochrana zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (dovoz a vývoz léků, odpadu, vojenského materiálu, ohrožených druhů rostlin a živočichů atd).

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím stanovuje preferenční systém, který umožní dosáhnout na nulovou sazbu cla. Aby mohla být nulová sazba uplatněna, bude nutné mít k dispozici příslušné dokumenty prokazující původ zboží v EU nebo ve Spojeném králo vství. V případě, že příslušné dokumenty nebudou k dispozici v rámci celního řízení, bude uplatňována standardní sazba cla podle Společného celního sazebníku EU. Obdobný princip je zakotven v celé řadě obchodních dohod, které má EU uzavřeny se třetími zeměmi (např. mezi EU a Kanadou, EU a Japonskem, EU a Jižní Koreou atd.).

Dříve uzavřená Dohoda o výstupu Spojeného království z EU garantuje ukončení celních procedur podle dohodnutých pravidel v souladu s unijní legislativou. V Dohodě o výstupu jsou rovněž uvedeny konkrétní lhůty pro ukončení jednotlivých celních režimů.

Podrobnější informace jsou dostupné zde:

Sdělení EK k připravenosti na konec přechodného ob dobí 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0324&from=CS

Pokyny (příručka) – Odchod Spojeného království a pravidla EU v celní obla sti

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice-customs-procedures_cs.pdf​​

​Oznámení o připravenosti (podle jednotlivých odvětví/sektorů)

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_cs

Oznámení týkající se spotřební daně

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidance-excise-ongoing-movements_cs.pdf

Užitečné odkazy k Brexitu

Dotazy k brexitu je možné pokládat přes stránky Evropské komise ( i v češtině):

https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_cs

Kont​akty

Pro další informace je možné kontaktovat Generální řed​itelství cel nebo jednotlivé celní úřady:

Poradenské a informační centrum Celní sprá​​vy ČR

Telefonicky: +420 261 331 919 nebo e-mailem: informace@c​s.mfcr.cz

https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kontakty/Stranky/centrum-pro-zakladni-poradenstvi-a-informace-z-oblasti-celni-a-danove-problematiky-a-dalsich-kompetenci-celni-spravy-cr.aspx​​

Kontakty na jednotlivé celní úřady v příslušných regionech:​​

https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/kontakty-na-celni-urady.aspx

Informační linka Francouzské celní správy

+33 1 72 40 78 50

Kontakty na francouzské celní orgány na hranicích (vstupních/výstupních místech) - Dunkerque  a Calais Port/ Tunn

el.

- Bureau de contrôle de Dunkerque Ferry

Port 5625 – Route Petit Denna

59279 Loon-Plage        + 33 9 70 27 12 90

  

- Bureau de contrôle de Calais port/Tunnel

 Eurotunnel ZAC2 boulevard de l'Europe

 62100 Calais Tunnel bd de l'Europe –Coquelles     + 33 1 70 27 15 84

​​

​ ​

Informace Spojeného království o zavedení hraničníc​h kontrol od 1.1.2021

​Vzhledem k dopadům koronaviru (podniky měly nedostatek prostoru připravit se na brexit) a v návaznosti na únorové prohlášení Británie ohledně úplné celní kontroly veškerého zboží dováženého na své území, se Británie rozhodla zavádět nové hraniční kontroly ve třech fázích do 1. července 2021. Tento flexibilní a pragma​tický přístup poskytne firmám dostatek času k zavedení nutných opatření.

Jednotlivé​ fáze jsou: 

Od ledna 2021

Obchodníci dováž​​ející standardní zboží se budou muset připravit na základní celní požadavky a budou mít až šest měsíců na podání celního prohlášení britské finanční a celní správě (HMRC).

Clo na dovážené zboží bude nutno platit ​hned od prvního dne, ale platby bude možné odložit až do podání celního prohlášení. Obchodníci tak budou mít prostor přizpůsobit se novým požadavkům. Po dobu šesti měsíců se u žádného zboží nebude vyžadovat bezpečnostní prohlášení. Obchodníci však musí zvážit některé další postupy, např. jak budou řešit dovozní DPH.

Obchodníci přepravující do Británie zboží podléhající kontrole (např. tabák a toxické chemické látky) budou povinni vyplnit při vstupu na britské území úplné celní prohlášení v souladu s p​​ožadavky na zboží dovážené do Británie z ostatních zemí.

Všichni obchodníci dovážející živá zvířata a vysoce rizikové rostliny a rostlinné produkty budou muset od začátku podávat předběžné oznámení a mít zdravotní dokumentaci. Předběžné oznámení bude nutné i u dovozu vysoce rizikových živočišných vedlejších produktů. Dokumentární kontroly budou dálkové a fyzic​ké kontroly vysoce rizikového zboží budou probíhat na místě určení nebo v jiných schválených prostorách.

Od dubna 2021

Předběžné oznámení a příslušná zdravotní dokumentace bude nutná také u všech produktů živočišného původu, jako jsou např. maso, krmiva pro zvířata, med, mléko nebo vaječné výrob​ky, a u všech regulovaných rostlin a rostlinných produktů.

Od červen​ce 2021

Obchodníci přepravující jakékoliv zboží budou muset v​ okamžiku dovozu podat úplné celní prohlášení a zaplatit clo. Bude zavedeno úplné bezpečnostní prohlášení a u sanitárního a fytosanitárního zboží vzroste počet fyzických kontrol a odebíraných vzorků: na stanovištích britské hraniční kontroly se budou kontrolovat zvířata, rostliny a produkty z nich.

Britské celní kvóty se budou uplatňovat na všechno zb​​oží dovážené do Británie od 1. ledna 2021, pokud nebude uplatněna výjimka. Opatření, která dnes byla oznámena, se netýkají třetích zemí mimo EU. U obchodu mezi Británií a třetími zeměmi mimo EU a EHS budou pokračovat úplné kontroly dováženého zboží.

Výše uvedené se týká obchodu mezi Británií a EU.​ Tento postup se nebude uplatňovat u obchodu mezi Severním Irskem a Irskem, nebo Severním Irskem a Británií.

Další informace o novém vládním balíčku pro c​elní zprostředkovatele viz

https://www.gov.uk/government/news/government-accelerates-border-planning-for-the-end-of-the-transition-period​​

 

Informační materiály Vlády Spojeného království:

Provozní model na hranicích Spojené​ho království https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model

Příprava na dovoz zboží z EU do Velké Británie​​ od 1.1.2021 https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021

Příprava na vývoz zboží z Velké Británie do ​​EU od 1.1.2021 https://www.gov.uk/prepare-to-export-from-great-britain-from-january-2021

 

​Historie brexitu​​​​​

Spojené království předložilo dne 29. března 201​7 oznámení svého záměru vystoupit z Evropské unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii.

Původní datum, dne 30. března 2019, tedy dv​​a roky od tohoto oznámení, kdy by mělo vystoupit Spojené království z EU a stát se tzv. třetí zemí, se na základě žádosti Spojeného království několikrát posunulo. Lhůta se nakonec prodloužila do 31. ledna 2020.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska t​ak dnem 31.1.2020 vystoupilo z Evropské unie, tzn. že dnem 1.2.2020 již není členem EU a stalo se třetí zemí.

Vzhledem k tomu, že jak Spojené království, tak i EU, schválily Dohodu o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomov​​ou energii (dále jen „Dohoda o vystoupení"), se v souladu s článkem 126 Dohody o vystoupení zavedlo přechodné období od 1.2.2020 do 31.12.2020. Článek 127 Dohody o vystoupení stanoví, že v přechodném období se na Spojené království a ve Spojeném království použije právo Unie. V praxi to znamená, že po dobu přechodného období bude zachován současný stav, tj. přeprava mezi Spojeným královstvím a EU (tzn. i z ČR do UK a z UK do ČR) bude nadále považována za přepravu vnitrounijní, neboli přepravu zboží v rámci vnitřního trhu, tzn. bez bariér, bez celních formalit a kontrol, bez placení cla.

Dohoda o vystoupení byla zveřejněna v Úředním věst​níku EU L29 ze dne 31.1.2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12020W/TXT&from=CS

Teprve po konci přechodného období stanoveného Dohodou o vystoupení dojde k zásadním změnám v obchodu se Spojeným královstvím, kdy budou zavedeny postupy a pravidla vyplývající z celního kodexu Unie na dovoz, vývoz a tranzit zboží z a do třetích zemí.

V části 3 v oddíle 2 Dohody o vystoupení jsou články 47 až 49 věnovány postupům při ukončování celních operací započatých před koncem přechodného období a ukončených po skončení přechodného období. Konkrétně se jedná o čl. 47 - Unijní status zboží, čl. 48 - Vstupní souhrnné prohlášení a výstupní prohlášení, čl. 49 - Ukončení dočasného uskladnění nebo celních režimů. K tomuto článku se vztahuje rovněž příloha III, která stanovuje časové lhůty pro ukončení příslušných režimů.

Užitečné odkazy

​ ​

Informace Úřadu vlády ČR k Brexitu: https://www.brexitinfo.cz/

Informace portálu BUSINESSINFO spravovaného agenturou Czech Trade: www.businessinfo.cz/brexit

Informace Evropské rady o brexitu:  https://www.consilium.europa.eu/cs/topics/brexit/

Informace Evropské komise o brexitu:  
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-nership_cs

Informace vlády Velké Británie k Brexitu:  https://www.gov.uk/transition

Otázky a odpovědi týkající se vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/QANDA_20_104

Přípravy na brexit – kontrolní seznam pro společnosti obchodující se Spojeným královstvím

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/na0220590csn_002.pdf

Užitečné odkazy k Brexitu poskytnuté UK orgány.pdf

Oznámení o připravenosti

Oznámení o připravenosti.pdf

Dne 11. listopadu 2020 se uskutečnil webinář s názvem „Brexit & cla: budoucnost byznysu s UK“, který pořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel. Tématem webináře byly změny v celní oblasti po konci přechodného období, během kterého probíhá jednání o podobě budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím (UK).

​Záznam z webináře je dostupný online.

Související dokumenty

Politické prohlášení, v němž se stanoví rámec budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.384.01.0178.01.CES&toc=OJ:C:2019:384I:TOC

Oznámení EU a Velké Británie související s Úmluvou o společném tranzitním režimu. Velká Británie oznamuje podpis dohody s EU, což znamená, že v rámci přechodného období bude Velká Británie aplikovat Úmluvu jako by byla součástí EU.

  1002554 Note verbale on CTC and on SAD - instrument of accession remains deposited.pdf


Stránka byla publikována dne: 20.01.2022 8:58
Skočit na začátek stránky