CZ EN Translate
Menu

05-2020

​Žádost o informaci doručena dne 05.05.2020, odpověď odeslána dne 21.05.2020 pod čj. 106105/620000-11

Žadatel požadoval informace dotýkající se způsobu měření a jeho míry přesnosti, či požadavku na ověřování měřidel ČMI při zjišťování spotřeby minerálních olejů v rámci vrácení spotřební daně podle §§ 55, 56 či 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Požadované informace prosím vyhledejte:

  1. ve vnitřních aktech řízení, bez omezení jejich data vydání platnosti či účinnosti (účinné i neúčinné vnitřní akty řízení, které uvedenou oblast nějak upravují či upravovaly),
  2. v zápisech z uskutečněných jednání či porad oddělení Celního úřadu pro Ústecký kraj v období od 01.01.2019 do současnosti,
  3. v písemnostech vyhotovených Vaším celním úřadem, ať již pro vnitřní potřebu Celní správy ČR nebo pro třetí osoby, v období od 01.01.2019 do současnosti,
  4. v písemnostech vyhotovených jinými celními úřady či nadřízenými orgány, které Vám byly doručeny v období od 01.01.2019 do současnosti".

Odpověď:

Celní úřad žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona požadované informace, na základě uhrazené požadované výše náhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, v souvislosti se zaslaným oznámením č. j. 106105-3/2020-620000-11 v souladu s ustanovením § 17 informačního zákona, informace sdělil:

Ad a)

Celní úřad nevydal žádný vnitřní akt řízení s informacemi dotýkajícími se způsobu měření a jeho míry přesnosti či požadavku na ověřování měřidel ČMI při zjišťování spotřeby minerálních olejů v rámci vrácení spotřební daně podle §§ 55, 56 či 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZoSPD"). 

Generální ředitelství cel (dále jen „GŘC") vydalo Metodickou informaci č. 4/2020 - Postup celních úřadů při vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese.

Ad b)

Z dostupných zdrojů informací byla v požadovaném období problematika § 56 ZoSPD zmíněna v rámci porad odboru 3 – Daňového. Níže vyjmuté pasáže ze zápisů zmíněných porad, jež se dané problematiky dotýkají:

Zápis č. 2/2019 z porady odboru 3 Daňového celního úřadu ze dne 15.02.2019

  • VO3 podal informaci o dopise GŘC čj.1162-2/2019-900000-231 – Odpověď na žádost o stanovisko – k problematice uplatnění nároku na vrácení daně z minerálních olejů dle ustanovení § 56 ZoSPD.

Zápis č. 7/2019 z porady odboru 3 Daňového celního úřadu ze dne 17.10.2019

  • VO3 podal informaci o dopise GŘC čj. 38118/2019-900000-231 – Odpověď na žádost o stanovisko týkající se postupu k uplatňování nároku na vrácení daně osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla dle ustanovení § 56 ZoSPD.
  • Zadán úkol: Identifikovat subjekty, které uplatňují vrácení daně dle §56 ZoSPD a nárok prokazují výlučně na základě evidence dle výstupu elektronického měřícího zařízení WatchDog 100. U identifikovaných subjektů postupovat v souladu se stanoviskem GŘC čj. 38118/2019-900000-231.

Zápis č. 1/2020 z porady odboru 3 Daňového celního úřadu ze dne 26.02.2020

  • VO3 informoval o vydání Metodické informace č. 4/2020 – Postup celních úřadů při vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese – z důvodu stanovení pravidel při vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu a pro provádění hospodaření v lese, kdy tato oblast není v současnosti upravena jinými normativními akty řízení.

Ad c)

Na základě výstupů z dostupných databází Vám celní úřad sděluje, že neeviduje žádnou písemnost s tématikou dotýkající se §§ 55, 56 a 57 ZoSPD, kterou by vyhotovil ve sledovaném období pro vnitřní potřebu celního úřadu nebo pro třetí osoby.


Ad d)

Celní úřad eviduje v požadovaném období dvě písemnosti – Odpověď na žádost o stanovisko čj. 1162-2/2019-900000-231 a čj. 38118/2019-900000-231, které se vztahují k problematice uplatnění nároku na vrácení daně z minerálních olejů dle § 56 ZoSPD a které mu byly zaslány nadřízeným útvarem (GŘC) na vědomí.

Informace pro daňové subjekty – uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 56 ZoSPD, čj. 12796/2019-900000-231, byla rovněž vystavená pro veřejnost na webových stránkách Celní správy ČR zde.

 

Stránka byla publikována dne: 27.05.2020 15:41