CZ EN Translate
Menu

Rozsah podmínek

​​I. Rozsah podmínek a kritérií posuzovaných při udělení statusu AEO

Kritéria a podmínky pro udělení povolení AEO jsou uvedena:

- obecně v čl. 39 celního kodexu Unie

- podrobněji v čl. 24 až 28 nařízení 2015/2447.

- detailní ukazatele pro provádění prověřování, zda jsou požadovaná kritéria splněna, rozpracovala Evropská Komise v pracovním dokumentu č. TAXUD/B2/047/2014 - Rev. 6.

1) Soulad s předpisy (čl. 24 nařízení 2015/2447)
Podmínky kritéria „soulad s předpisy“ se považují za splněné v následujících případech:

Je-li žadatel fyzická osoba, považuje se kritérium stanovené v čl. 39 písm. a) kodexu za splněné, pokud se za poslední tři roky žadatel a případně zaměstnanec odpovědný za celní záležitosti žadatele nedopustili závažného či opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů a nemají žádný záznam, pokud jde o závažné trestné činy související s jejich hospodářskou činností.

Pokud žadatel není fyzická osoba, považuje se kritérium stanovené v čl. 39 písm. a) kodexu za splněné, pokud se za poslední tři roky žádná z níže vyjmenovaných osob nedopustila závažného či opakovaného porušení celních a daňových předpisů, ani nemá žádný záznam, pokud jde o závažné trestné činy související s její hospodářskou činností:

a) žadatel;

b) osoba, která je pověřena vedením žadatele nebo která vykonává kontrolu nad řízením společnosti;

c) zaměstnanec odpovědný za celní záležitosti žadatele.


Kritérium "soulad s předpisy" může být považováno za splněné, pokud celní orgán příslušný k přijetí rozhodnutí nepovažuje určité porušení za závažné ve vztahu k množství nebo objemu souvisejících operací a pokud nemá pochybnosti o dobré víře žadatele.

Pokud je osoba, která je pověřena vedením žadatele nebo vykonává kontrolu nad řízení společnosti usazena nebo má bydliště ve třetí zemi, posoudí celní orgán příslušný k přijetí rozhodnutí splnění kritéria "soulad s předpisy" na základě záznamů a informací, které má k dispozici.

Pokud byl žadatel založen před méně než třemi lety, posoudí celní orgán příslušný k přijetí rozhodnutí splnění kritéria "soulad s předpisy" na základě záznamů a informací, které má k dispozici.

Cílem posuzování podmínek je vyhodnotit, zda je možno zjištěná porušení celních předpisů považovat za přiměřená a zda žadatel prokázal zejména:

- používání vyhovujícího systému pro administraci agendy, na níž se vztahují celní předpisy, 

- používání vyhovujícího systému řešení nesrovnalostí ve vztahu k celním předpisům. 

 

2) Uspokojivý systém správy obchodních a dopravních záznamů (čl. 25 nařízení 2015/2447) 

Podmínky kritéria „uspokojivý systém správy obchodních a dopravních záznamů “ se považují za odpovídající, pokud žadatel používá účetní systém, který je v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami používanými v členském státě, kde je účetnictví vedeno, umožňuje provádění celních kontrol na základě auditu a uchovává historické záznamy údajů, které poskytují auditní stopu od okamžiku, kdy jsou tato data zaznamenána do souboru;

b) záznamy, které žadatel vede pro celní účely, jsou integrovány do účetního systému žadatele, nebo umožňují křížové kontroly informací s účetním systémem;
c) žadatel umožní celnímu orgánu fyzický přístup do svých účetních systémů a případně do svých obchodních a dopravních záznamů;
d) žadatel umožní celnímu orgánu elektronický přístup do svých účetních systémů a případně do svých obchodních a dopravních záznamů, pokud jsou tyto systémy nebo záznamy vedeny elektronicky; 
e) žadatel používá logistický systém, který identifikuje zboží jako zboží Unie nebo zboží, které není zbožím Unie, a případně uvádí místo, kde se zboží nachází;
f) žadatel používá správní organizaci, která odpovídá druhu a velikosti podniku a je vhodná pro řízení toku zboží, a provádí vnitřní kontroly umožňující zamezit chybám a odhalovat a opravovat je a zamezit nezákonným nebo nestandardním transakcím a odhalovat je;
g) v potřebných případech má žadatel zavedeny uspokojivé postupy pro nakládání s licencemi a povoleními udělenými v souladu s obchodněpolitickými opatřeními nebo vztahujícími se k obchodu se zemědělskými produkty;
h) žadatel má zavedeny uspokojivé postupy pro archivaci svých záznamů a údajů a pro ochranu proti ztrátě údajů;
i) žadatel zajistí, aby příslušní zaměstnanci měli pokyny informovat celní orgány, vyvstanou-li potíže s dodržováním předpisů, a stanoví postupy, jak o těchto potížích celní orgány informovat;
j) žadatel uplatňuje odpovídající bezpečnostní opatření, která chrání počítačový systém žadatele proti neoprávněnému vniknutí a zabezpečují dokumentaci žadatele;
k) v náležitých případech má žadatel zavedeny uspokojivé postupy pro nakládání s dovozními a vývozními licencemi související se zákazy a omezeními, včetně opatření k odlišení zboží podléhajícího těmto zákazům či omezením od ostatního zboží a opatření k zajištění, že jsou uvedené zákazy a omezení dodržovány.
 
V případě, že žadatel žádá pouze o povolení oprávněného hospodářského subjektu pro bezpečnost a zabezpečení podle čl. 38 odst. 2 písm. b) kodexu (AEOS), požadavek stanovený v odst. písm. e) neplatí.

 

Cílem prověřování je vyhodnotit, zda žadatel používá systém, který splňuje výše uvedené požadavky, zejména umožňuje vhodně sledovat účetní záznam  od okamžiku jeho vzniku po celou dobu jeho trvání, a to ve vztahu k toku zboží, popř. služeb ve společnosti. Systém by měl také umožnit vzájemné odkazování každé položky k jejímu zdroji s cílem usnadnění kontroly přesnosti jednotlivých položek. 

 

3) Finanční solventnost (čl. 26 nařízení 2015/2447)

Podmínky kritéria „finanční solventnost“ se považují za odpovídající, pokud proti žadateli není vedeno konkurzní řízení a dále: 
- v průběhu posledních tří let před podáním žádosti žadatel plnil své finanční závazky, pokud jde o platby cla a všech ostatních dávek, daní nebo poplatků, které se vybírají při dovozu nebo vývozu nebo v souvislosti s dovozem a vývozem zboží; 

- žadatel prokáže na základě záznamů a informací dostupných za poslední tři roky předcházející podání žádosti, že má dostatečnou finanční kapacitu plnit své povinnosti a závazky s ohledem na druh a objem obchodní činnosti, včetně toho, že nemá žádná záporná čistá aktiva, ledaže mohou být kryta.

 

4) Praktické normy pro způsobilost nebo odbornou kvalifikaci (čl. 27 nařízení 2015/2447)

Podmínky a kritéria "praktické normy pro způsobilost nebo odbornou kvalifikaci" se považují za splněné pokud je splněna jakákoliv z těchto následujcích podmínek:
a) žadatel nebo osoba odpovědná za celní záležitosti žadatele splňuje jednu z těchto praktických norem pro způsobilost: 

- má nejméně tříletou prokázanou praktickou zkušenost v celních záležitostech;

- splňuje normu kvality týkající se celních záležitostí přijatou evropským normalizačním orgánem;


b) žadatel nebo osoba odpovědná za celní záležitosti žadatele úspěšně absolvoval/a odbornou přípravu v oblasti celních předpisů, která odpovídá rozsahu jejich činnosti související s celními záležitostmi a je pro tuto činnost relevantní, poskytovanou jedním z těchto subjektů:
-​ celním orgánem členského státu; 

V souvislosti s tímto bodem sdělujeme, že dne 1. 4. 2022 byl v rámci cPortálu Celní správy České republiky zpřístupněn e-Learningový kurz zaměřený na absolvování odborné přípravy v oblasti celních předpisů.

Na základě ustanovení čl. 27 odst. 1 písm. b) bod i) UCC IA lze považovat kritérium odborné způsobilosti za splněné, pokud žadatel nebo osoba pověřená celními záležitostmi žadatele mimo jiné úspěšně absolvovala vzdělávací kurz, který byl poskytnut celními orgány.

Poskytnutí tohoto vzdělávacího kurzu je v prostředí Celní správy České republiky (dále jen „CS ČR“) realizováno prostřednictvím e-Learningového kurzu na cPortálu Celní správy České republiky cPortál Celní správy ČR (celnisprava.cz)

Přístup do e-Learningového kurzu je umožněn po přihlášení do cPortálu CS ČR, tedy prostřednictvím autorizačních prostředků, které cPortál CS ČR nabízí.

E-Learningový kurz zahrnuje 11 samostatných modulů, přičemž každý z nich se soustřeďuje na jinou část celní problematiky. Na konci každého modulu je závěrečný hodnotící test, a to ve formě otázky a různých možností odpovědí (a, b, c, d) za podmínky vždy jedné správné odpovědi. Uživatel má vždy 2 pokusy na zvládnutí testu, přičemž bude muset správně zodpovědět alespoň 80 % otázek. Pokud uživatel při 2 pokusech v testu neuspěje, předmětný modul se na dobu 14 dnů „uzamkne“ a nebude možné tento modul splnit. Po uplynutí 14denní lhůty bude možné test znovu absolvovat se 2 pokusy.

Jakmile uživatel úspěšně absolvuje potřebné moduly e-Learningu, bude mu automatizovaným způsobem vygenerován certifikát o absolvování kurzu, který pak bude v rámci povolovacího řízení předkládán kompetentnímu celnímu orgánu.


​- vzdělávací institucí, kterou celní orgány nebo subjekt členského státu odpovědný za odbornou přípravu uznaly jako oprávněnou poskytovat tuto kvalifikaci; 

- profesním nebo obchodním sdružením, které celní orgány členského státu uznaly jako oprávněné poskytovat tuto kvalifikaci nebo které je akreditované v Unii jako oprávněné poskytovat tuto kvalifikaci.

Pokud je osoba odpovědná za celní záležitosti žadatele najatá, kritérium "praktické normy pro způsobilost nebo odbornou kvalifikaci" se považuje za splněné, pokud je touto najatou osobou oprávněný hospodářský subjekt pro celní zjednodušení podle čl. 38 odst. 2 písm. a) kodexu (AEOC).

Pro účely plnění tohoto kritéria je ze strany kompetentního celního orgánu ve věci AEO uznáváno úspěšné absolvování odborné přípravy v oblasti celních předpisů, které je poskytováno vzdělávací institucí s platnou akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ve smyslu uznatelné odborné přípravy, resp. oprávnění poskytovat tuto kvalifikaci.

Udělené akreditace je možné si ověřit na následujícím odkazu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

 

- Databáze udělených akreditací rekvalifikačních programů, MŠMT ČR (msmt.cz)

 

 

 

 5) Normy bezpečnosti a zabezpečení (čl. 28 nařízení 2015/2447)

Žadatel by měl prokázat zejména prokázat následující podmínky:

- budovy, které mají být využívány v souvislosti s činnostmi týkajícími se povolení AEOS, zajišťují ochranu proti neoprávněnému vniknutí a jsou postaveny z materiálů, které jsou odolné proti neoprávněnému vstupu;

- jsou zavedena vhodná opatření k zabránění neoprávněnému přístupu do kanceláří, prostor pro odeslání, nákladových prostor, přepravních prostor a dalších příslušných míst;
- byla přijata opatření pro manipulaci se zbožím zahrnující ochranu proti nedovolenému naložení nebo výměně zboží, nesprávné manipulaci se zbožím a proti nedovolené manipulaci s nákladovými jednotkami;
- žadatel přijal opatření umožňující jasně identifikovat jeho obchodní partnery a prostřednictvím vhodných smluvních ujednání nebo jiných vhodných opatření odpovídajících obchodnímu konceptu žadatele zajistit, aby tito obchodní partneři zajistili bezpečnost své části mezinárodního dodavatelského řetězce;
- žadatel provádí v rozsahu dovoleném vnitrostátním právem bezpečnostní prověrky potenciálních zaměstnanců pracujících na pozicích, které jsou citlivé z bezpečnostního hlediska, a prověřuje spolehlivost stávajících zaměstnanců na těchto pozicích pravidelně a pokud to vyžadují okolnosti;
- žadatel má vhodné bezpečnostní postupy pro všechny najaté externí poskytovatele služeb;
- žadatel zajišťuje, aby se jeho zaměstnanci, kteří plní úkoly související s bezpečnostními otázkami, pravidelně účastnili programů zvyšujících povědomí o těchto bezpečnostních otázkách;
- žadatel jmenoval kontaktní osobu odpovědnou za otázky související se zabezpečením a bezpečností.
 
Cílem prověřování je vyhodnocení případných rizik, jež se mohou vyskytnout v té části mezinárodního dodavatelského řetězce, ve které žadatel působí a určení opatření k eliminaci zjištěných rizik. 

 

II. Způsob prověřování

Celní správa ČR v rámci řízení o vydání povolení AEO (v závislosti na požadavku na typ povolení AEO):

- bude provádět analýzu podkladů zaslaných žadatelem (tj. údaje v žádosti, zpracovaný dotazník se sebehodnocením a další případně zaslané dokumenty),

- zpracuje analýzy týkající se statistiky o celních záležitostech za poslední 3 roky (tj. zejména statistiky celních operací, přehled sazeb DPH, SPD, přehled uplatňovaných preferenčních opatření, přehled počtu uvalených antidumpingových cel, výsledky následných kontrol, udělená povolení zjednodušených postupů), 

- prověří, zda a jakým způsobem žadatel porušuje celní předpisy,

- na základě dodaných podkladů zpracuje finanční analýzu žadatele,

- prověří transparentnost účetního systému (v souvislosti s dovozem a vývozem zboží), jeho vzájemné propojení a možnost sledování jednotlivých účetních případů od začátku až do konce,

- provede úkony k ověření splnění kritérií požadavku bezpečnosti a zabezpečení.  

Údaje zjištěné vlastní činností budou ze strany Celní správy ČR porovnány s údaji zaslanými žadatelem, vyhodnoceny a na základě zjištěných skutečností bude rozhodnuto, zda:

- bude vydáno povolení AEO,  

- bude žádost zamítnuta.  

Stránka byla publikována dne: 28.04.2022 8:09
Skočit na začátek stránky