Přihlásit

Základní informace o AEO

​​​

Nařízením EP a Rady č. 648/2005 (247K) ze dne 13.4.2005 (dále jen „bezpečnostní novela CK“) publikovaném v Úředním věstníku L 117, str. 13 dne 4.5.2005, bylo změněno nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění (dále jen „celní kodex“). Kromě jiných změn byl touto bezpečnostní novelou CK zřízen institut Oprávněného hospodářského subjektu (dále jen „AEO“). Evropská komise schválila nařízení č. 1875/2006 (429K) ze dne 18.12.2006, který byl publikov​án v Úředním věstníku L 360, str. 64 dne 19. 12. 2006, jež mění prováděcí předpis k bezpečnostní novele CK (dále jen „NK 1875/2006“). Tímto nařízením Komise je novelizováno nařízení Komise (EHS) č. 2454/1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění (dále jen „NK č. 2454/93“).

Nařízení Komise detailněji rozpracovává postup při podání žádosti o získání osvědčení AEO a jeho vydání.

Aby byla obchodní veřejnost blíže informována o veškerých aspektech spjatých s postavením AEO, předkládáme touto formou základní informace vztahující se k projektu AEO, který česká celní správa v současné době řeší ve vztahu k národní úrovni a který je součástí strategického plánu e‑Customs zpracovaného Evropskou Komisí.

Hlavním záměrem této informace je bližší seznámení se s výše uvedenou problematikou, se způsobem udělování statusu AEO, s výhodami vzniklými zavedením tohoto institutu a rozsahem splnění požadavků a kritérií nutných pro vydání osvědčení AEO.​​

 Kontakt

​​Celní úřad pro Jihočeský kraj                   Seznam kontaktních osob na jednotlivých celních úřadech 
Kasárenská 6/1473
370 21 České Budějovice
tel. +420 386 714 211
fax: +420 386 410 200
e-mail: podatelna520000@cs.mfcr.cz
datová schránka: jz5nz4j​​