CZ EN Translate
Menu

Výhody vzniklé udělením povolení AEO

Požadavky týkající se splnění podmínek a kritérií nutných pro vydání povolení AEO jsou dostatečně široké, aby žádost o udělení statusu AEO mohly předložit nejenom velké či mezinárodní společnosti, ale i malé a střední. Z rozsahu stanovených kritérií je zřejmé, že před vydáním konkrétního povolení AEO, je hospodářský subjekt prověřen z mnoha aspektů. 
Udělení povolení AEO by mělo poskytovat výhody nejenom certifikovaným společnostem, ale rovněž i celním správám v rámci celé EU. Dalo by se tedy říci, že status AEO poskytuje zjednodušení procedur na obou zúčastněných stranách, neboť povolení je uděleno spolehlivým, celní problematiku znalým a finančně stabilním hospodářským subjektům, které skýtají nejenom Celní správě ČR, ale i ostatním celním správám členských států EU určité záruky, a je nezbytné k těmto společnostem i tímto způsobem přistupovat.  

 

Držitel povolení AEOC, AEOS a AEOF je oprávněn využívat výhody spojené s celním řízením:

- SNADNĚJŠÍ PŘÍSTUP K CELNÍM ZJEDNODUŠENÍM (pro držitele povolení AEOC, AEOF)

Snadnější přístup k celním zjednodušením je žádoucí rozdělit na část, kde je status AEO přímo vyžadován, resp. na část, kde je status AEO zohledněn ve smyslu z části totožných podmínek a tudíž jejich zohlednění v rámci příslušného povolovacího řízení.

 

Případy, kde je status AEO vyžadován:

- Souborná jistota pro celní dluhy a jiné poplatky, které vznikly se sníženou částkou záruky (čl. 95 odst. 3 celního kodexu Unie),

- Centralizované celní řízení (čl. 179 odst. 2 celního kodexu Unie),

- Zápis do záznamů deklaranta s upuštěním povinnosti předložit zboží (čl. 182 odst. 3 celního kodexu Unie),

- Samoschvalování (čl. 185 celního kodexu Unie a čl. 151 nařízení 2015/2446).

 

Případy, kdy je status AEO zohledňován a některá kritéria AEO jsou také součástí prověřování plnění podmínek ostatních zjednodušení/povolení:

- celní zástupce se statusem AEOC je oprávněn poskytovat celní zastupování v jiném členském státě než ve kterém je usazen (čl. 18 odst. 3 celního kodexu Unie),

- zjednodušení v oblasti stanovení hodnoty zboží pro celní účely (čl. 71 nařízení 2015/2446),

- souborná jistota se sníženou částkou záruky nebo zproštění povinnosti jistotu poskytnout pro celní dluhy a jiné poplatky, které mohou vzniknout (čl. 95 odst. 2 celního kodexu Unie),

- souborná jistota pro sníženou částku záruky nebo zproštění povinosti jistotu poskytnout u případů, kdy je toto použití dočasné zakázáno (čl. 96 odst. 2 celního kodexu Unie),

- povolení k zavedení pravidelných linek (čl. 120 nařízení 2015/2446),

- zjednodušení při vydávání důkazů schváleným vydavatelem (čl. 128 nařízení 2015/2446),

- povolení vypracovat potvrzení o vážení banánů (čl. 155 nařízení 2015/2446),

- povolení pravidelného využívání zjednodušených celních prohlášení (čl. 145 nařízení 2015/2446),

- povolení zjednodušení ve formě zápisu do záznamů deklaranta (čl. 150 nařízení 2015/2446),

- povolení statusu schváleného příjemce pro operace TIR (čl. 187 nařízení 2015/2446),

- povolení pro zjednodušení v rámci režimu tranzitu (čl. 191 nařízení 2015/2446).

 

Případy, kdy jsou v rámci ostatních povolovacích procesů kritéria považována za splněná, jsou-li součástí řízení AEO:

- povolení k provozování dočasného skladu (čl. 148 odst. 2 písm. b) a odst. 4 pododstavec 3 celního kodexu Unie),

- povolení pro zvláštní režimy (čl. 211 odst. 3 písm. b), čl. 214 odst. 2 a čl. 223 odst. 2 pododstavec 2 celního kodexu Unie.

 

- ÚLEVY VE VZTAHU K FYZICKÝM A DOKLADOVÝM KONTROLÁM

Pro držitele povolení AEOC a AEOS. Výhody specifikovány v ustanovení čl. 38 odst. 6 celního kodexu Unie a dále v čl. 24 odst. 1 nařízení 2015/2446.
-  PROVEDENÍ PŘEDNOSTNÍ KONTROLY PROVÁDĚNÉ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY RIZIK

Pro držitele povolení AEOC, AEOS. Výhoda definována v ustanovení čl. 24 odst. 4 celního kodexu Unie.  
-  MOŽNOST POŽÁDAT O PROVEDENÍ KONTROLY NA SPECIFICKÉM MÍSTĚ

Pro držitele povolení AEOC, AEOS. Výhoda definována v ustanovení čl. 24 odst. 4 celního kodexu Unie.  

Nad rámec výhod stanovených uvedených v poříslušné legislativě jsou držitelé povolení AEO oprávněni využívat při celním řízení na celním úřadě přepážku určenou pro odbavení hospodářských subjektů s postavením AEO.

 
Udělením povolení AEO je rovněž zvýšena i prestiž tohoto hospodářského subjektu vůči společnostem ze třetích zemí, neboť na základě bilaterálních smluv mezi třetími zeměmi a EU je možné uznat postavení AEO i ve třetích zemích. Certifikované společnosti tak mohou být v rámci konkurenčního boje považovány za spolehlivé, což může přispět k nalezení nových obchodních partnerů a zvýšení jejich obchodní bilance.
Stránka byla publikována dne: 17.05.2016 14:13
Skočit na začátek stránky