CZ EN Translate
Menu

PREKURSORY DROG

PROBLEMATIKU DOVOZU A VÝVOZU PREKURSORŮ DROG UPRAVUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Právní předpisy EU

Nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi (dále jen „nařízení č. 111/2005"),

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1011, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 (dále jen „NK 2015/1011").

Prováděcí nařízení Komise (ES) 2015/1013, kterým se stanoví pravidla týkající se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi (dále jen „NK 2015/1013").

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1443, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení určitých prekursorů drog na seznam uvedených látek.

Národní předpisy

Zákon č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog 

Nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění pozdějších předpisů.

 

OBLAST DOVOZU A VÝVOZU PREKURSORŮ DROG ZAHRNUJE PŘEDEVŠÍM TYTO POJMY

prekursor drog

 • Jakákoliv chemická látka, která může být použita k nedovolené výrobě návykových látek, včetně směsí, léčivých přípravků, veterinárních léčivých přípravků a přírodních produktů, které tyto látky obsahují a jsou v nich obsažené tak, že je lze snadno použít nebo extrahovat snadno dostupnými nebo hospodárnými prostředky.
 • dle zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog
 • uvedené látky kategorie 1, 2 a 3 (UL1, UL2 a UL3)
 • neuvedené látky
 • výchozí nebo pomocné látky

 

uvedená látka (UL) - jakákoliv látka uvedená v příloze I nařízení č. 273/2004 nebo v příloze nařízení č. 111/2005, která může být použita k nedovolené výrobě návykových látek, včetně směsí a přírodních produktů, které tyto látky obsahují a jsou v nich obsažené tak, že je lze snadno použít nebo extrahovat snadno dostupnými nebo hospodárnými prostředky, a včetně léčivých přípravků a veterinárních léčivých přípravků zařazených v příloze nařízení č. 111/2005.

 • látky uvedené v příloze nařízení č. 111/2005 se dělí do 4 kategorií (UL1-UL4)

SEZNAM UVEDENÝCH LÁTEK KATEGORIE 1 až 4​ (UL1 až UL4; příloha NK 111-2005) – účinné od 13-01-2021​

dovoz uvedené látky - vstup uvedené látky, která nemá status zboží EU na celní území EU, včetně dočasného uskladnění, umístění do svobodného pásma, umístění do zvláštního režimu a propuštění do volného oběhu,

vývoz uvedené látky - opuštění celního území EU uvedenou látkou, včetně jejího odeslání, při kterém se vyžaduje celní prohlášení, a vývoz uvedené látky poté, co byla uskladněna ve svobodném pásmu.

 

PODMÍNKY VÝVOZU UVEDENÝCH LÁTEK KATEGORIE 1 AŽ 4

K vývozu uvedených látek je nutné předložit při celním řízení oprávnění k činnosti s uvedenou látkou (licenci nebo registraci) a vývozní povolení.

 • licenci k činnosti s UL1 vydává Ministerstvo zdravotnictví - Inspektorát omamných a psychotropních látek (dále jen „MZd"); vzor tiskopisu je uveden v příloze I NK 2015/1013,
 • registraci k činnosti s UL2 a UL3 vydává MZd; vzor tiskopisu je uveden v příloze II NK 2015/1013,
 • vývozní povolení vydává MZd; vzor tiskopisu je uveden v příloze III NK 2015/1013; celnímu úřadu je předkládáno vyhotovení č. 2 („VYHOTOVENÍ PROVÁZEJÍCÍ ZBOŽÍ DO MÍSTA VÝSTUPU") a vyhotovení č. 3 („VYHOTOVENÍ PROVÁZEJÍCÍ ZBOŽÍ DO ZEMĚ DOVOZU") vývozního povolení.

Vývoz uvedených látek kategorie 1 (např. pseudoefedrinu, efedrinu, ergometrinu, ergotaminu, fenylacetonu atd.)

 • při vývozu je nutné předložit licenci k činnosti s UL1 a vývozní povolení.

Vývoz uvedených látek kategorie 2 (např. červený fosfor, acetanhydridu, piperidinu, manganistanu draselného atd.​)

 • při vývozu je nutné předložit registraci k činnosti s UL2 a vývozní povolení.

Vývoz uvedených látek kategorie 3 (např. kyseliny chlorovodíkové, kyseliny sírové, acetonu, toluenu atd.)

 • při vývozu je nutné předložit registraci k činnosti s UL3, pokud má vývozce povinnost být registrován, a vývozní povolení, pokud je UL3 vyvážena do třetí země, která je na „Seznamu třetích zemí určení pro vývoz UL3" (Seznam třetích zemí určení pro vývoz UL3 je uveden na internetových stránkách Komise - zde),
 • vývozce má povinnost být registrován, pokud součet jím vyvezeného množství UL3, případně množství UL3 obsažené ve směsi, přesáhlo v průběhu předcházejícího kalendářního roku nebo v průběhu probíhajícího kalendářního roku množství stanovená v příloze I NK 2015/1011; pokud je vývozcem limitní množství UL3 v průběhu kalendářního roku překročeno, je povinen se neprodleně u MZd registrovat a registraci při každém jednotlivém vývozu UL3 celnímu úřadu předkládat.

Množstevní_limity_UL3_(příloha_I_nařízení_2015-1011)

Vývoz uvedených látek kategorie 4 (léčiva obsahující efedrin/pseudoefedrin nebo jejich soli)

 • při vývozu je nutné předložit pouze vývozní povolení.

 

PODMÍNKY DOVOZU UVEDENÝCH LÁTEK KATEGORIE 1 A 2

K dovozu uvedených látek je nutné předložit při celním řízení oprávnění k činnosti s uvedenou látkou (licenci nebo registraci) a dovozní povolení.

 • licenci k činnosti s UL1 vydává MZd; vzor tiskopisu je uveden v příloze I NK 2015/1013,
 • registraci k činnosti s UL2 vydává MZd; vzor tiskopisu je uveden v příloze II NK 2015/1013,
 • dovozní povolení vydává MZd; vzor tiskopisu je uveden v příloze IV NK 2015/1013; celnímu úřadu je předkládáno vyhotovení č. 3 („VYHOTOVENÍ DOPROVÁZEJÍCÍ ZBOŽÍ") a vyhotovení č. 4 („VYHOTOVENÍ PRO DOVOZCE") vývozního povolení.

Dovoz uvedených látek kategorie 1 (např. pseudoefedrinu, efedrinu, ergometrinu, ergotaminu, fenylacetonu atd.)

 • k dovozu je nutné předložit licenci k činnosti s UL1 a dovozní povolení.

Dovoz uvedených látek kategorie 2 (např. červený fosfor, acetanhydridu, piperidinu, manganistanu draselného atd.​)

 • k dovozu je nutné předložit registraci k činnosti s UL2.

 

Kontaktní údaje na příslušný orgán pro oblast prekursorů drog

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

samostatné oddělení Inspektorát omamných a psychotropních látek

Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

telefon: +420 224 972 710

fax: +420 224 915 979

e-mail: opl@mzcr.cz

 

Bližší informace můžete nalézt také na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 

 

Stránka byla publikována dne: 04.10.2021 13:36
Skočit na začátek stránky