Termín konání dražby movitých věcí:
14. listopadu 2018 v 10.00 hod.


Místo konání dražby movitých věcí:
v zasedací místnosti Celního úřadu pro hlavní město Prahu (zasedací místnost 4. patro, budova Čechofracht, a.s.) na adrese K Hrušovu 293/2, Praha 10 – Hostivař


Zápis účastníků dražby movitých věcí:

V den dražby, v místě konání dražby od 9.30 hodin. Přístup veřejnosti od 9.50 hodin.

Dražebník:

Celní úřad pro hlavní město Prahu, Washingtonova 7, Praha 1, IČ: 712 14 011. Dražebník není plátce daně z přidané hodnoty (dále jen „ DPH“).

Předmět dražby:
je soubor věcí movitých - různé druhy vína vína, který tvoří celkem 2 326 kusů různých druhů vín, které jsou uloženy v prostorách celního skladu v Hostivaři.


Datum, čas a místo konání prohlídky předmětu dražby:
termín prohlídky předmětu dražby je omezen pracovní dobou dražebníka a zejména bezpečnostním opatřením dražitele a provozovatele prostor, ve kterých je uskladněn předmět dražby.
Datum, čas a místo konání prohlídky: dne 7. listopadu 2018 v prostorách celního skladu Hostivař na adrese K Hrušovu 293/2, Praha 10 - Hostivař v době od 10.00 do 11.00 hodin, kde je uskladněn předmět dražby. Ve skladovacích prostorách platí zvláštní režimové opatření a tyto prostory nejsou volně přístupné. Prohlídka předmětu dražby je možná pouze za přítomnosti pracovníků dražebníka.
Organizační opatření k zabezpečení prohlídky: zájemce o prohlídku je povinný předem se telefonicky ohlásit na telefonním čísle 281 004 239 nebo 725 544 072 – paní Iveta Krumlová.
Nahlášení zájemci o prohlídku se dostaví v předem dohodnutém termínu na adresu výše uvedeného celního skladu. Na místě zájemce prokáže pověřenému zaměstnanci svoji totožnost a bude zapsán do seznamu účastníků prohlídky. Nedoloží-li zájemce o prohlídku svou totožnost, nebude mu prohlídka umožněna. Pověřený pracovník dražebníka a zapsaní účastníci prohlídky budou vpuštěni do skladového areálu, v němž se nachází předmět dražby. Zájemci se do těchto prostor dopraví vlastními dopravními prostředky. Dražebník dopravu nezabezpečuje. Ve skladovém areálu platí přísná bezpečnostní opatření. Zájemce o prohlídku je povinen se těmto opatřením podrobit.
Zájemci o prohlídku se s ohledem na předmět dražby a aktuální počasí vybaví vhodným oděvem a obuví, aby předešli na škodám na zdraví a majetku (např. pád na kluzkém povrchu, ušpinění oděvu, apod.).


Bližší informace o dražbě lze získat na adrese:
Úřední deska CÚ pro hlavní město Prahu

Stránka byla publikována dne: 9. 10. 2018 9:20