CZ EN Translate
Menu

Jak správně zaplatit celnímu úřadu

 
Pojmenování (název) ​Jak správně zaplatit celnímu úřadu
Základní informace k životní situaci Celní úřad vykonává správu daně, kterou je postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Daní se v tomto případě rozumí peněžité plnění vyplývající z § 2 uvedeného zákona, tedy daň, clo nebo poplatek, peněžité plnění v rámci dělené správy, daňový odpočet, daňová ztráta nebo jiný způsob zdanění, a příslušenství daně, kterým se rozumějí úroky, penále, pokuty a náklady řízení, jsou-li ukládány nebo vznikají-li podle daňového zákona.
Plátce své platební povinnosti může uhradit bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu, prostřednictvím internetového bankovnictví, formou platby platební kartou prostřednictvím platebních terminálů CS ČR, hotově na pokladně celního úřadu, případně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) ​Oprávněna v této věci jednat je každá osoba, která má platební povinnost vůči celnímu úřadu.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace ​Pro bezproblémové placení daní celním úřadům je nutné znát číslo bankovního účtu příslušného celního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Daň se platí celnímu úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je určena. Správné určení platby a její správné nasměrování znamená zaplatit na správný bankovní účet příslušného celního úřadu, se správným předčíslím a variabilním symbolem.
Přehled matrik bankovních účtů a předčíslí, identifikující druh daně, je uveden v části IV. a V. informace „Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu“, která je zveřejněna na internetových stránkách CS ČR v sekci Často kladené dotazy. Odkaz:
http://www.celnisprava.cz/cz/faq/Stranky/jak-spravne-zaplatit-dan-celnimu-uradu.aspx
Na které instituci životní situaci řešit ​Věcně a místně příslušný celní úřad.
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jaké doklady je nutné mít s sebou
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici ​Platební příkaz podle pravidel platebního styku vaší banky. V případě platby prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb poštovní poukázka typu A.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit ​Poplatky za provedení platby podle ceníku pro platební styk vaší banky. V případě platby prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb příslušné poštovní poplatky podle jeho ceníku. Při platbě v hotovosti na pokladně celního úřadu bez poplatků.
Jaké jsou lhůty ​Platbu daně je nutné provést do dne její splatnosti. Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na bankovní účet celního úřadu.
Podle kterého právního předpisu se postupuje ​Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností V případě neuhrazení daně nejpozději v den její splatnosti vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po splatnosti až do dne platby.
Správce daně může vymáhat nedoplatek daňovou exekucí nebo zabezpečit vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora, popř. jej uplatnit v insolvenčním řízení nebo přihlásit jej do veřejné dražby. Správce daně je při vymáhání nedoplatku příslušný i k jeho vybrání. Za nařízení daňové exekuce vznikají exekuční náklady, které se vymáhají současně s nedoplatkem.
Za správnost popisu odpovídá útvar ​Odbor Právní Generálního ředitelství cel.
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni     03.03.2014
Popis byl naposledy aktualizován     03.03.2014
Datum konce platnosti popisu     "Nestanoveno"
Autor Bezděk Lukáš Bc.
   
Elektronická služba, kterou lze využít    

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Stránka byla publikována dne: 13.05.2020 16:16
Skočit na začátek stránky