Pojmenování (název) Podání žádosti o vydání Nezávazného vyjádření k sazebnímu zařazení zboží (dále jen „NVSZ“)
Základní informace k životní situaci NVSZ je určeno k tomu, aby zejména obchodní veřejnost měla možnost získat sazební zařazení do kódu společného celního sazebníku od kompetentního celního orgánu.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) O vydání NVSZ může podat jakákoliv fyzická či právnická osoba.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

NVSZ jsou vydávána na základě žádosti podané právnickými nebo fyzickými osobami, podle článku 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, pro účely sazebního zařazení zboží do kombinované nomenklatury (dále jen „KN") a odpovědí na obecné dotazy z oblasti sazebního zařazení zboží a KN.

Žádost o vydání NVSZ lze učinit prostřednictvím elektronického formuláře aplikace Elektronická evidence nezávazných vyjádření a stanovisek (dále jen „EENVS").

Všechny výstupy jsou žadateli o NVSZ zasílány ve formě sdělení, případně na stanovených formulářích orgánů celní správy.

http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/tis.aspx

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Vyplněním elektronického formuláře aplikace EENVS lze podávat žádosti o vydání NVSZ.
Na které instituci životní situaci řešit Celní orgán.
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit S příslušným referentem celního orgánu – z oddělení 21 jednotlivých celních úřadů nebo referátu Celní nomenklatury odboru 21 Generálního ředitelství cel.
Jaké doklady je nutné mít s sebou Při řešení životní situace nejsou bezprostředně nutné žádné doklady. V žádosti o vydání NVSZ je nutné uvést veškeré rozhodné údaje pro sazební zařazení zboží.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání NVSZ lze učinit prostřednictvím formuláře EENVS.

http://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/Stranky/eenvs.aspx

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit NVSZ se žadateli poskytují zdarma.
Jaké jsou lhůty Zákonné lhůty nejsou stanoveny.
Podle kterého právního předpisu se postupuje

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění;

  • Čl. 14

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987, o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění;

Prováděcí nařízení Komise o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností NVSZ nestanovuje povinnosti.
Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor 21 GŘC
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 3.6.2016
Popis byl naposledy aktualizován 3.6.2016
Datum konce platnosti popisu "Nestanoveno"
Autor Truncová Lucie, Mgr.
Elektronická služba, kterou lze využít
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Stránka byla publikována dne: 13. 5. 2020 16:26