CZ EN Translate
Menu

Podání žádosti o závaznou informaci o sazebním zařazení zboží (dále jen „ZISZ“) (ŽS dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 

Pojmenování (název)

Podání žádosti o závaznou informaci o sazebním zařazení zboží (dále jen „ZISZ“)

Základní informace k životní situaci

ZISZ je určena k tomu, aby zejména obchodní veřejnost měla možnost získat správné sazební zařazení do společného celního sazebníku od kompetentního celního orgánu, čímž je držiteli dána právní jistota správného sazebního zařazení zboží při dovozu nebo vývozu tohoto zboží do nebo z Evropské unie. ZISZ může být používána pouze držitelem při provádění obchodních politik EU.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o vydání ZISZ může podat každá osoba – čl. 22 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění (dále jen „celní kodex Unie").

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o vydání ZISZ se podává v současné době písemně na formuláři podle vzoru v příloze 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, v platném znění (dále jen „nařízení TDA").  Není-li stanoveno jinak, je příslušným celním orgánem k přijetí žádosti ZISZ orgán v místě, kde žadatel vede nebo zpřístupňuje své hlavní účetnictví pro celní účely, a kde má být vykonávána alespoň část činností, na něž se má ZISZ vztahovat. Žádost o vydání ZISZ se smí týkat pouze jediného typu zboží.

Veškeré informace k podání žádosti o ZISZ jsou k nalezení na níže uvedeném odkazu.

https://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/zisznew/Stranky/default.aspx


Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti na formuláři podle vzoru v příloze 2 nařízení TDA. Řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost, byla doručena Celnímu úřadu pro Olomoucký kraj.

Na které instituci životní situaci řešit

V České republice je kompetentním orgánem Celní úřad pro Olomoucký kraj, Oddělení 04 – Závazných informací, Blanická 19, 772 71 Olomouc.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Celní úřad pro Olomoucký kraj, Oddělení 04 – Závazných informací, Blanická 19, 772 71 Olomouc

 Telefon: +420 585 111 111

E-mail: podatelna580000@cs.mfcr.cz

Kód datové schránky: utenz4d

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při řešení životní situace nejsou bezprostředně nutné žádné doklady. V žádosti o vydání ZISZ je nutné uvést veškeré rozhodné údaje pro sazební zařazení zboží.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o ZISZ se podává na formuláři podle vzoru v příloze 2 nařízení TDA.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

ZISZ se žadateli poskytují zdarma. Jestliže však celním orgánům vzniknou zvláštní výdaje, zejména v důsledku provedení rozboru nebo odborného posouzení zboží nebo v důsledku vrácení zboží žadateli, může být po žadateli požadována jejich úhrada.

Jaké jsou lhůty

Celní úřad pro Olomoucký kraj vydá ZISZ neprodleně, nejpozději však do 120 dnů ode dne přijetí žádosti.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Řádným opravným prostředkem je odvolání podané dle správního řádu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

ZISZ může být zrušena z moci úřední.

Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor 21 GŘC

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30.6.2016

Popis byl naposledy aktualizován

31.8.2016

Datum konce platnosti popisu

"Nestanoveno"

Autor

Mgr. Lucie Truncová

Elektronická služba, kterou lze využít


Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace


Stránka byla publikována dne: 30.01.2023 10:14
Skočit na začátek stránky