CZ EN Translate
Menu

Sběr údajů Intrastatu (ŽS dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 
Pojmenování (název) Sběr údajů Intrastatu
Základní informace k životní situaci Intrastat – statistický systém sledující pohyb zboží mezi členskými státy EU, to je mezi Českou republikou a ostatními členskými státy EU, pokud toto zboží bylo vyvezeno z ČR do jiného členského státu EU nebo bylo dovezeno do ČR z jiného členského státu EU, přičemž skutečně přestoupilo státní hranici ČR. (více viz Příručka pro Intrastat kapitola 4.1.) - https://www.czso.cz/csu/czso/intrastat_prirucky.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Povinnost vykazovat údaje Intrastatu v ČR může vzniknout pouze osobám registrovaným nebo identifikovaným k DPH v ČR, pokud vyvezly zboží do jiného členského státu EU anebo dovezly zboží z jiného členského státu, a to v hodnotě dosahující prahu pro vykazování údajů do Intrastatu. Výše toho prahu je 12 000 000,- Kč. Povinnost vykazovat údaje může vzniknout pouze na vývozu nebo pouze na dovozu nebo na dovozu i vývozu. (více viz Příručka pro Intrastat kapitola 4.5.) https://www.czso.cz/csu/czso/intrastat_prirucky.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

​V případě, že subjektu vznikla povinnost vykazovat údaje Intrastatu, má povinnost se zaregistrovat na místně příslušném celním úřadě (seznam celních úřadů http://www.celnisprava.cz, oddíl Celní úřady, místní příslušnost viz § 6 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů). Subjekt provede registraci před předáním prvního výkazu. Povinnost předávat údaje vzniká subjektu v průběhu kalendářního roku od měsíce, ve kterém došlo při vývozu anebo dovozu zboží k dosažení prahu pro vykazování. Formulář pro registraci – přihláška k registraci/oznámení o změně registračních údajů, je dostupný na stránkách https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/intrastat/Stranky/zadost-o-registracizmenu.aspx.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Vykazování údajů Intrastatu:
- elektronické vykazování – podrobné informace o aplikacích, které slouží pro předávání údajů (InstatOnline, InstatDesk), naleznete v části přehled aplikací na stránkách https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/intrastat/Stranky/default.aspx . 
- jednorázový výkaz – se použije pouze při jednorázovém dovozu nebo vývozu zboží v hodnotě dosahujícím prahu pro vykazování (více viz Příručka pro Intrastat kapitola 5.5.) -https://www.czso.cz/csu/czso/intrastat_prirucky . ​
          
Na které instituci životní situaci řešit Celní správa ČR – provádí sběr údajů a jejich kontrolu  http://www.celnisprava.cz
Český statistický úřad – garant Intrastatu pro ČR http://www.czso.cz
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Dotazy v rámci registrace a vykazování údajů – místně příslušný celní úřad – seznam celních úřadů http://www.celnisprava.cz, oddíl Celní úřady. (místní příslušnost viz § 6 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů),
- Dotazy v rámci vykazování údajů – Český statistický úřad https://czso.cz/csu/czso/intrastat_kontakty
- Dotazy v rámci technických otázek týkajících se elektronického sběru údajů - HELPDESK Intrastat – kontaktní údaje uveřejněny na stránkách Celní správy ČR http://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/intrastat/Stranky/default.aspx.
Jaké doklady je nutné mít s sebou Pro registraci je nutné předat místně příslušnému celnímu úřadu vyplněný formulář pro registraci.
Dle vzniku povinnosti je nutné předávat údaje Celní správě ČR (termíny pro předání údajů viz bod Jaké jsou lhůty).​
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Pro registraci zpravodajské jednotky nebo pro oznámení o změně registračních údajů použijte formulář – Přihláška k registraci/Oznámení o změně registračních údajů (dostupný na stránkách https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/intrastat/Stranky/zadost-o-registracizmenu.aspx.
Pro vykazování údajů se použije jedna z aplikací InstatOnline a InstatDesk. Pro jednorázové vykázání údajů – se použije formulář Jednorázový výkaz, který je součástí přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky nebo je zveřejněn na stránkách https://czso.cz/csu/czso/intrastat_tiskopisy_a_ciselniky
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty

Vznik povinnosti - v průběhu kalendářního roku od měsíce, ve kterém došlo při dovozu anebo vývozu zboží k dosažení prahu pro vykazování - Registrace subjektu – před předáním prvního výkazu - Předávání výkazů: - Elektronické vykazování – nejpozději 12. pracovní den měsíce následujícího po referenčním období (kalendářní měsíc) - Jednorázový výkaz – nejpozději 10. pracovní den měsíce následujícího po referenčním období (kalendářní měsíc) Trvání povinnosti vykazovat údaje – povinnost zaniká podáním výkazu za referenční období prosinec roku následujícího po roce, ve kterém subjekt dosáhl práh pro vykazování nebo v případě zániku subjektu (více viz Příručka pro Intrastat kapitola 4.8.) - https://www.czso.cz/csu/czso/intrastat_prirucky

 

Od 1.1.2022 může zpravodajská jednotka vyhotovit Výkaz pro Intrastat o dovozu nebo vývozu zboží ve formě zjednodušeného hlášení. Podmínky pro použití zjednodušeného hlášení jsou stanoveny v příloze 1 část V. nařízení vlády č. 333/2021. Zjednodušené hlášení je možnost vykazovat údaje Intrastatu zjednodušeně jedenkrát za rok, a to bez uvedení jednotlivých údajů o zboží. Tuto možnost mají zpravodajské jednotky, pokud jejich celková hodnota zboží vyvezeného nebo dovezeného nepřesáhla výši 20 mil. Kč v současném ani předcházejícím roce a zároveň v daném směru neobchodují s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ č. 497/2021 Sb., o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK). Zjednodušené hlášení se vyhotovuje zvlášť za dovezené a zvlášť za vyvezené zboží.

 
Podle kterého právního předpisu se postupuje

Právní předpisy upravující oblast Intrastatu v ČR: Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky – účinnost od 1.1.2022. Vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Sdělení ČSÚ č. 497/2021 o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK), s účinností od 1. ledna 2022. Sdělení ČSÚ č. 498//2021 o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky DOPL_KN), s účinností od 1. ledna 2022.

Legislativu EU upravující oblast Intrastatu: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik – účinnost pro oblast statistiky zahraničního obchodu od 1.1.2022. Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2020/1197, kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik – účinnost pro oblast statistiky zahraničního obchodu od 1.1.2022.​


Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

​V případě nedodržení povinností stanovených v části deváté zákona 242/2016 Sb. Celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, může správce cla uložit pokutu až do 1 000 000,- Kč
​​​​

Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor Celní Generálního ředitelství cel
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2022
Popis byl naposledy aktualizován 6.10.2022
Datum konce platnosti popisu "Nestanoveno"
Autor Bc. Irena Regnerová
​​
Elektronická služba, kterou lze využít Aplikace pro vykazování údajů. Formuláře pro registraci nebo změnu údajů prostřednictvím datové schránky.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Stránka byla publikována dne: 10.10.2022 11:25
Skočit na začátek stránky