CZ EN Translate
Menu

Sběr dat Intrastatu (ŽS dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 
Pojmenování (název) Sběr dat Intrastatu
Základní informace k životní situaci Intrastat - statistický systém sledující pohyb zboží mezi členskými státy EU, to je mezi Českou republikou a ostatními členskými státy EU, pokud toto zboží bylo odesláno z ČR do jiného členského státu EU nebo bylo přijato do ČR z jiného členského státu EU, přičemž skutečně přestoupilo státní hranici ČR. (více viz Příručka pro Intrastat kapitola 4.1. - https://www.czso.cz/csu/czso/intrastat_prirucky )
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Povinnost vykazovat data Intrastatu v ČR může vzniknout pouze osobám registrovaným v ČR k DPH, pokud odeslaly zboží do jiného členského státu EU anebo přijaly zboží z jiného členského státu, a to v hodnotě dosahující prahu pro vykazování údajů do Intrastatu. Výše toho prahu je 12 000 000,- Kč (v letech 2009 až 2018 byla výše prahu 8 000 000,- Kč). Povinnost vykazovat data může vzniknout pouze na odeslání, nebo pouze na přijetí nebo na přijetí i odeslání. (více viz Příručka pro Intrastat kapitola 4.5. -  https://www.czso.cz/csu/czso/intrastat_prirucky
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace V případě, že subjektu vznikla povinnost vykazovat data Intrastatu, má povinnost se zaregistrovat na místně příslušném celním úřadě (seznam celních úřadů http://www.celnisprava.cz, oddíl Celní úřady, místní příslušnost viz § 6 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů). Subjekt provede registraci před předáním prvního výkazu. Povinnost předávat údaje vzniká subjektu v průběhu kalendářního roku od měsíce, ve kterém došlo při odeslání anebo přijetí zboží k dosažení prahu pro vykazování. Formulář pro registraci – přihláška k registraci/oznámení o změně registračních údajů, je dostupný na stránkách https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/intrastat/Stranky/zadost-o-registracizmenu.aspx
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace ​Vykazování údajů Intrastatu:
- elektronické vykazování – podrobné informace o aplikacích, které slouží pro předávání údajů (InstatOnline, InstatDesk), naleznete v části přehled aplikací na stránkách http://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/intrastat/Stranky/default.aspx - jednorázový výkaz – se použije pouze při jednorázovém přijetí nebo odeslání zboží v hodnotě dosahujícím prahu pro vykazování (více viz Příručka pro Intrastat kapitola 5.5. -   https://www.czso.cz/csu/czso/intrastat_prirucky). Formulář jednorázového výkazu je v příloze č. 2 k Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky nebo na stránkách

           
Na které instituci životní situaci řešit Celní správa ČR – provádí sběr dat a jejich kontrolu (http://www.celnisprava.cz)

Český statistický úřad - garant Intrastatu pro ČR (http://www.czso.cz)

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit - Dotazy v rámci registrace a vykazování dat – místně příslušný celní úřad – seznam celních úřadů http://www.celnisprava.cz, oddíl Celní úřady. (místní příslušnost viz § 6 zákona č. 17/2012 Sb. Zákon o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů),
- Dotazy v rámci vykazování dat – Český statistický úřad (https://czso.cz/csu/czso/intrastat_kontakty ),
- Dotazy v rámci technických otázek týkajících se elektronického sběru dat - HELPDESK Intrastat – kontaktní údaje uveřejněny na stránkách Celní správy ČR (http://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/intrastat/Stranky/default.aspx).
Jaké doklady je nutné mít s sebou Pro registraci je nutné předat místně příslušnému celnímu úřadu vyplněný formulář pro registraci.
Dle vzniku povinnosti je nutné předávat data Celní správě ČR (termíny pro předání dat viz bod Jaké jsou lhůty).
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Pro registraci zpravodajské jednotky nebo pro oznámení o změně registračních údajů použijte formulář – Přihláška k registraci/Oznámení o změně registračních údajů (dostupný na stránkáchhttps://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/intrastat/Stranky/zadost-o-registracizmenu.aspx).
Pro vykazování údajů se použije jedna z aplikací InstatOnline a InstatDesk (viz bod 7). Pro jednorázové vykázání dat – se použije formulář Jednorázový výkaz, který je součástí přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky nebo je zveřejněn na stránkách
https://czso.cz/csu/czso/intrastat_tiskopisy_a_ciselniky .
 
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Jaké jsou lhůty
- Vznik povinnosti - v průběhu kalendářního roku od měsíce, ve kterém došlo při odeslání anebo přijetí zboží k dosažení prahu pro vykazování - Registrace subjektu – před předáním prvního výkazu - Předávání výkazů: - Elektronické vykazování – nejpozději 12. pracovní den měsíce následujícího po referenčním období (kalendářní měsíc) - Jednorázový výkaz – nejpozději 10. pracovní den měsíce následujícího po referenčním období (kalendářní měsíc) - Trvání povinnosti vykazovat data – povinnost zaniká podáním výkazu za referenční období prosinec roku následujícího po roce, ve kterém subjekt překročil práh pro vykazování nebo v případě zániku subjektu (více viz Příručka pro Intrastat kapitola 4.8. - https://www.czso.cz/csu/czso/intrastat_prirucky )
 
 
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním předpisem upravujícím v ČR problematiku Intrastatu je zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon a dále Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky (od 1.1.2019 ve znění nařízení vlády č. 323/2018 Sb.).
Mezi základní legislativu EU upravující oblast Intrastatu patří:
- Nařízení Rady č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 - Nařízení Komise č. 1982/2004 kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 223/2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství Další právní předpisy jak ČR, tak EU jsou uvedeny v kapitole 2. Příručky pro Intrastat
 
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností V případě nedodržení povinností stanovených v části deváté zákona 242/2016 Sb. Celní zákon může správce cla uložit pokutu až do 1 000 000,- Kč
Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor Celní Generálního ředitelství cel
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2019
Popis byl naposledy aktualizován 7.1.2019
Datum konce platnosti popisu "Nestanoveno"
Autor Moudrý Tomáš Ing.
Elektronická služba, kterou lze využít Zaslání formuláře pro registraci nebo změnu údajů prostřednictvím datové schránky.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
Stránka byla publikována dne: 13.05.2020 16:30
Skočit na začátek stránky