CZ EN Translate
Menu

Získání povolení zjednodušeného postupu místní celní řízení v dovozu (ŽS dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 
Pojmenování (název) Získání povolení zjednodušeného postupu místní celní řízení v dovozu.
Základní informace k životní situaci Povolení zjednodušeného postupu místní celní řízení v dovozu umožňuje, aby zboží bylo propuštěno do některého z dovozních celních režimů v prostorách zúčastněné osoby nebo na jiném místě určeném nebo schváleném celními orgány.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Každá osoba, která má záměr propustit zboží do některého z dovozních celních režimů ve svých prostorách nebo na jiném místě určeném nebo schváleném celním úřadem v případech, kdy se jedná o zboží nacházející se v tranzitním režimu EU, pro něž bylo uvedené osobě uděleno povolení zjednodušeného postupu pro ukončení režimu tranzit (schválený příjemce) nebo zboží nacházející se v jiném tranzitním režimu nebo zboží předtím propuštěné do některého z režimů s hospodářským účinkem.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Žádost o povolení musí být podána v listinné formě, nebo formou dokumentu obsaženého v datové zprávě, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky, a ve stanovené formě vzorového tiskopisu uvedeného v příloze 67 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 nebo jeho odpovídajícího elektronického formátu, vyplněného ve smyslu vysvětlivek k příloze č. 67 tohoto nařízení.
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podat žádost o povolení na příslušném celním úřadě, tj. na celním úřadě, kterému budou podávána elektronická celní prohlášení.
Na které instituci životní situaci řešit Celní úřad.
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Na adrese příslušného celního úřadu, s jeho pověřenými zaměstnanci a ve stanovených úředních hodinách.
Jaké doklady je nutné mít s sebou Žádost musí být doložena ověřeným výpisem z obchodního nebo živnostenského rejstříku žadatele, průkazem totožnosti, plnou mocí, dalšími informacemi a doklady, které bude celní úřad vyžadovat.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Příloha č. 67 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, též dostupná na internetové stránce celní správy http://www.celnisprava.cz/cz/clo/celni-rizeni/RHU/Stranky/default.aspx
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatků.
Jaké jsou lhůty Celní úřad je povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, je-li třeba nařídit ústní jednání nebo místní šetření, nebo někoho předvolat nebo jde-li o zvlášť složitý případ, nebo doba nutná k provedení dožádání, zpracování znaleckého posudku nebo doručení písemnosti do ciziny.
Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí celní kodex Společenství
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Dle správního řádu v plném rozsahu, tj. odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí se podává u celního úřadu, který rozhodnutí vydal. Dále je možno podat podnět k provedení přezkumného řízení v případech důvodných pochyb o souladu rozhodnutí s právními předpisy s tím, že usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat ve lhůtě do 1 roku od právní moci napadeného rozhodnutí. Dále je možno ve lhůtě 3 let od právní moci napadeného rozhodnutí podat žádost o obnovu řízení v případech, kdy vyjdou najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník nemohl v původním řízení uplatnit anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Zamítnutí žádosti, zrušení povolení, odejmutí povolení, pozastavení povolení, správní sankce podle celního zákona č. 13/1993 Sb.
Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor 21 - celní GŘC.
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.01.2014
Popis byl naposledy aktualizován 04.02.2014
Datum konce platnosti popisu "Nestanoveno"
Autor Šlegr Miloslav Mgr.
Elektronická služba, kterou lze využít
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Stránka byla publikována dne: 13.05.2020 16:37
Skočit na začátek stránky