CZ EN Translate
Menu

Režimy s hospodářským účinkem

 Obecné informace

​​Režimy s hospodářskými účinky slouží při dovozu zboží k podpoře hospodářských aktivit na území Společenství. Tyto režimy jsou alternativou k základnímu dovoznímu celnímu režimu, kterým je volný oběh. Zpravidla se použijí tehdy, pokud z jejich provádění vyplývají držiteli režimu hospodářské výhody (hospodářské účinky) spočívající v oblasti platby cla, daní a poplatků souvisejících s dovozem zboží.

Ve smyslu ustanovení článku 84 nařízení Rady ( EHS ) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění (dále jen „celní kodex“) lze při dovozu využít následující režimy s hospodářskými účinky:

Podstatou režimu uskladňování v celním skladu, AZS/P, přepracování pod celním dohledem a dočasného použití je nezatěžovat dovážené zboží clem a obchodně-politickými opatřeními, pokud toto zboží bude podrobeno příslušným operacím a budou naplněny podmínky těchto režimů dané celními předpisy. Tyto režimy s hospodářskými účinky se ve smyslu ustanovení článku 84 odst. 1 písm. a) celního kodexu současně považují za režimy s podmíněným osvobozením od dovozního cla.

Podstatou režimu AZS/N je propuštění dováženého zboží do volného oběhu s možností vrácení uhrazeného dovozního cla v případě, že z tohoto zboží získané zušlechtěné výrobky budou vyvezeny zpět mimo celní území Společenství.

U režimů s hospodářskými účinky platí obecná zásada vyplývající z ustanovení článku 85 celního kodexu, že do těchto režimů lze zboží propustit jen na základě povolení celních orgánů.​

 Žádost o povolení režimu s hospodářským režimem

​​Do režimu s hospodářským účinkem lze zboží propustit pouze na základě povolení celních orgánů (čl. 85 celního kodexu).
Žádost o povolení použití režimu s hospodářským účinkem podává osoba, která v případě celního režimu:
  • uskladňování v celním skladu hodlá provozovat celní sklad (článek 100 odst. 2 celního kodexu),
  • přepracování pod celním dohledem nechává provádět přepracování zboží nebo zajistí, aby bylo zboží přepracováno (článek 132 celního kodexu),
  • aktivního zušlechťovacího styku provádí nebo nechává provádět zušlechťovací operace (článek 116 celního kodexu),
  • dočasného použití bude zboží používat sama nebo zajistí jeho používání (článek 138 celního kodexu).

Žádost o povolení použití režimu s hospodářským účinkem se podává podle vzoru žádosti uvedeného v příloze 67 prováděcího nařízení. Struktura vzoru žádosti není podle obecné poznámky č. 1 přílohy 67 prováděcího nařízení závazná (např. lze měnit velikost jednotlivých polí), pořadová čísla jednotlivých kolonek a jim odpovídající znění jsou závazná.

Žádost o povolení režimu s hospodářským účinkem se podává místně příslušnému celnímu úřadu. Místně příslušným celním úřadem pro povolení režimu s hospodářským účinkem je celní úřad, v jehož územním obvodě budou prováděny zpracovatelské operace, se nachází místo, které je navrhováno jako prostor celního skladu nebo se nachází místo, kde má být zboží použito.

Mají-li být tyto činnosti prováděny v územním obvodu více celních úřadů nebo dohlížející, propouštějící nebo ukončující celní úřad jsou rozdílné, podává se žádost o povolení režimu s hospodářským účinkem celnímu úřadu, v jehož územním obvodu má žadatel hlavní účetnictví, pokud se aspoň část činností provádí v územní působnosti tohoto celního úřadu. Pokud se ani část v tomto odstavci popsaných činností neprovádí u celního úřadu, v jehož územní působnosti má žadatel hlavní účetnictví, podává se žádost o povolení režimu s hospodářským účinkem celnímu úřadu, u kterého bude provedena první operace.

Údaje uvedené žadatelem v žádosti o povolení režimu s hospodářským účinkem musí prokázat, že povolení režimu s hospodářským účinkem je v souladu s článkem 502 prováděcího nařízení hospodářsky odůvodněné, tzn., že žadatel je povinen doložit celnímu úřadu takové podklady, aby celní úřad mohl rozhodnout, že hospodářské podmínky pro daný režim s hospodářským účinkem jsou splněny.

Náležitosti žádosti jsou uvedeny v části VYSVĚTLIVKY přílohy 67 prováděcího nařízení. Kromě těchto náležitostí mohou celní úřady vyžadovat ve smyslu článku 499 prováděcího nařízení předložení dalších dokumentů.​

Skočit na začátek stránky