CZ EN Translate
Menu

EORI registrace

 ZÁKLADNÍ INFORMACE K REGISTRACI

 

Hospodářské subjekty se musí před podáním celního prohlášení nebo před podáním žádosti o rozhodnutí registrovat u celních orgánů. Tuto povinnost stanovuje článek 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.
  • Číslo EORI může být přiděleno pouze hospodářskému subjektu s právní subjektivitou.
  • O přidělení čísla EORI si hospodářský subjekt požádá v tom členském státě EU, v němž má své sídlo. Pokud subjekt nemá sídlo v žádném členském státě, požádá o registraci v tom členském státě, ve kterém bude poprvé podávat celní prohlášení nebo žádat o rozhodnutí.
  • V České republice jsou čísla EORI přidělována na všech celních úřadech, resp. registrace je prováděna všemi celními úřady, a to bez ohledu na místní příslušnost (adresu sídla nebo bydliště) hospodářského subjektu.

 

Postup při registraci hospodářských subjektů k číslu EORI

Registrace  k číslu EORI - verze CZ, verze EN 

 

Podání žádosti o registraci k EORI prostřednictvím elektronického formuláře online

Uživatelsky nejkomfortnější způsob podání žádosti o registraci je prostřednictvím elektronického formuláře. Obsahuje předdefinovanou nabídku možných údajů (kódů), které se do příslušných kolonek mají uvádět a taktéž má zavedeny kontrolní mechanismy znemožňující nesprávné vyplnění některých kolonek.

Po vyplnění je žádost automaticky zaslána na Vámi vybraný celní úřad jedním ze standardních způsobů podání, které si také můžete vybrat - buďto do datové schránky celního úřadu nebo na e-podatelnu celního úřadu (podmínkou podání žádosti prostřednictvím e-podatelny celního úřadu je existence kvalifikovaného/zaručeného elektronického podpisu žadatele). Do záložky "Přílohy" připojit rozhodnutí o přidělené registraci k DPH.

 

Elektronický formulář pro podání žádosti o registraci k číslu EORI

 

Vzor žádosti o registraci a formulář pro doplnění údajů do registru (v případě nepoužití elektronického formuláře on line)

Přidělení ad hoc EORI čísla on line  - pouze pro nepodnikající fyzické osoby

Pro případné urychlení celního odbavení nepodnikajících fyzických osob, které nejsou považovány za hospodářské subjekty, a které se tudíž ke standardnímu číslu EORI neregistrují, slouží aplikace, kde si sami mohou on line vygenerovat dočasné (ad hoc) číslo EORI, které je nutné pro celní řízení (pro podání celního prohlášení).
Údaje zadávané do aplikace je třeba uvádějte pozorně, jelikož je již není možno po přidělení čísla opravit a formulář je pak nutné vyplnit znovu (správně) a získat tak nové ad hoc číslo EORI.
Toto číslo Vám jinak bude na počkání přiděleno při návštěvě celního úřadu, kde budete provádět celní řízení.
Aplikace pro přidělení ad hoc EORI čísla on line

Skočit na začátek stránky