CZ EN Translate
Menu

Vrácení daně z přidané hodnoty zahraniční fyzické osobě zaplacené v ceně zboží nakoupeného v ČR

Problematiku vracení daně z přidané hodnoty fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží upravuje § 84 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH").

Nárok na vrácení daně zaplacené v ceně zboží nakoupeného v tuzemsku může uplatnit osoba, která v tuzemsku nepodniká, a která nemá místo pobytu na území Evropské unie a místo jejího pobytu ve třetí zemi je zapsáno v cestovním pasu nebo jiném dokladu totožnosti, který uznává za platný Česká republika.

Nárok na vrácení daně se nevztahuje na tabákové výrobky, alkoholické nápoje, potraviny a některé další specifické druhy zboží, např. paliva a maziva.

Prodávající je povinen na vyžádání vystavit zahraniční fyzické osobě doklad o prodeji zboží ve dvou shodných vyhotoveních s tím, že na prvním vyhotovení uvede údaj „VAT REFUND" a na druhém dokladu údaj „COPY". První vyhotovení se předkládá celnímu úřadu k potvrzení splnění podmínek pro účely následného vracení DPH.

Povinnou náležitostí dokladu o prodeji zboží je zejména uvedení rozsahu a předmětu zdanitelného plnění (viz § 84 odst. 3 písm. c) zákona o DPH). Rozsah a předmět zdanitelného plnění musí být na dokladu o prodeji uveden natolik přesně a konkrétně, aby celnímu úřadu umožnil potvrdit výstup zboží z území Evropské unie, resp. aby umožnil vyvážené zboží ztotožnit. Další specifickou náležitostí dokladu o prodeji zboží, stanovenou v § 84 odst. 3 písm. i) zákona o DPH, je jméno a příjmení a místo pobytu zahraniční fyzické osoby, která zboží vyveze. Vypisování osobních údajů a místa pobytu kupujícího na doklad o prodeji je, stejně jako uvádění všech ostatních údajů, povinností prodávajícího.

Dle ustanovení § 84 odst. 6 zákona o DPH potvrzuje celní úřad výstup zboží z území Evropské unie uvedením dne tohoto výstupu a splnění podmínek, že vyvážené zboží nemá obchodní charakter, že je splněn stanovený minimální limit nákupu zboží od jednoho prodávajícího v jeden den, a že mu zboží bylo předloženo a následně vyvezeno v cestovním styku.

Zboží, zakoupené v České republice, může být v cestovním styku z Evropské unie vyvezeno i přes výstupní celní úřad v jiném členském státě. I tento celní úřad pak potvrzuje výstup tohoto zboží a splnění podmínek, uvedených v předchozím odstavci. Přesto, že zákon o DPH nestanovuje povinnost dvojjazyčné úpravy údajů na dokladu o prodeji zboží („VAT REFUND"), ve snaze předejít případným komplikacím při potvrzování dokladů celními úřady jiného členského státu, kterým by byl předložen pouze v českém jazyce, doporučujeme prodejcům v jejich vlastním zájmu vystavovat doklady o prodeji v česko-anglické verzi. Toto doporučení se týká zejména těch maloobchodních prodejců, kteří nespolupracují s žádnou ze společností, nabízejících služby administrace příslušné procedury vedoucí k vrácení daně ve více členských státech, a které zahraniční fyzická osoba zmocní s tím, že následně jednají jejím jménem.

Pro případné využití uvádíme níže návrh dvojjazyčných údajů, které jsou v tomto smyslu doporučením na obsah dokladu o prodeji zboží, vystaveného v souladu s § 84 odst. 3 zákona o DPH.


Doporučená podoba dvojjazyčných údajů na dokladu o prodeji:

obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění
(Seller: Company or Full Name, Place of Business)

daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění
(Seller´s VAT ID)

rozsah a předmět zdanitelného plnění
(Goods: Type and Quantity, zde je nutno popř. prodejcem doplnit popis zboží a jeho množství v angličtině)

evidenční číslo dokladu
Document No.

den uskutečnění zdanitelného plnění
Date of Taxable Supply

sazba daně a základ daně
VAT Rate and VAT Base

výše daně uvedená způsobem podle § 37 odst. 1
VAT Amount according to § 37 par. 1

výše ceny včetně daně celkem
Selling Price incl. VAT

jméno a místo pobytu zahraniční fyzické osoby, která toto zboží vyveze
Full Name of Customer (Foreign Person)

  
  
  
  
Prezentace Celní správy ČR_CZ.pptx
  
17.09.2019 13:38System Account
Prezentace Celní správy ČR_EN.pptx
  
17.09.2019 13:39System Account
Prezentace projektu rakouské celní správy společností eValidation.pdf
  
17.09.2019 13:39System Account
Prezentace rakouské celní správy EN.pdf
  
17.09.2019 13:39System Account
razítko Not Validated.pdf
  
17.09.2019 13:40System Account
razítko Validated.pdf
  
17.09.2019 13:40System Account
Video - funkce QR kódu.MOV
  
17.09.2019 13:43System Account
Video - průběh odbavení s detailem na obrazovku kiosku.MOV
  
17.09.2019 13:41System Account
Video - průběh odbavení.MOV
  
17.09.2019 13:40System Account
Skočit na začátek stránky